Wykorzystanie potencjału militarno-historycznego dla potrzeb turystyki na przykładzie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim

Elżbieta Stach

Abstrakt


W ostatnim czasie, znajdujące się w Polsce dziedzictwo militarno-historyczne, stało się podstawą tworzenia nowych produktów turystycznych, przyczyniających się do zwiększenia ruchu turystycznego. Jednym z przykładów wykorzystania tego typu obiektów i miejsc jest utworzenie na ich bazie szlaku tematycznego. W artykule przedstawiono przebieg małopolskiego odcinka Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, którego powstanie związane było ze stuletnią rocznicą wybuchu „wielkiej wojny”. Przeprowadzona inwentaryzacja obiektów i miejsc militarno-historycznych szlaku pozwoliła na ich analizę i ocenę stanu.

Słowa kluczowe


obiekty i miejsca militarno-historyczne; militarna turystyka kulturowa; szlak tematyczny; memory boom; Małopolska

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bogdanowski J., 1996, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina po Westerplatte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków

Cheal F., Griffin T., 2013, Pilgrims and patriots: Australian tourist experiences at Gallipoli, „International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research”, nr 7(3), s. 227-241

Chylińska D., 2006, Obiekty militarno-wojskowe z czasów II wojny światowej na Dolnym Śląsku jako produkt turystyczny: aktualne wykorzystanie i szanse rozwoju, „Turyzm”, nr 1(16), s. 5-19

Chylińska D., 2013, Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystosowania turystycznego – zarys problematyki, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 6-16

Dunkley R., Morgan N., Westwood S., 2011, Visiting the trenches: Exploring meanings and motivations in battlefield tourism, „Tourism Management”, nr 32, s. 860-868

Fuglewicz S., 1995, Problematyka terminologii i systematyki fortyfikacji najnowszej [w:] Bochenek R., Perzyk B. (red.), Fortyfikacje polskie, niemieckie i radzieckie związane z II wojną światową: stan badań i problemy ochrony, „Fortyfikacja”, tom 3, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Kraków, s. 153-158

Hyde K.F., Harman S., 2011, Motives for a secular pilgrimage to the Gallipoli battlefields, „Tourism Management”, 32(6), s. 1343-1351

Janeczko E., Heise M., 2013, Możliwości rozwoju turystyki militarnej w lasach na przykładzie Nadleśnictwa Wejherowo, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, nr 37(4), s. 137-143

Jędrysiak A., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Lawin M., Stasiak A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe [w:] Stasiak A. (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, 127-148

Light D., 2000, Gazing on communism: heritage tourism and post-communist identities in Germany, Hungary and Romania, „Tourism Geographies”, nr 2(2), s. 157-176

Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 17-31

Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Molski P., 2007, Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce, Architektura, tom 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Nagy K., 2012, Heritage Tourism, Thematic Routes and Possibilities for Innovation, „Theory, Methodology, Practice”, nr 1, s. 46-53

Ricoeur P., 2004, Memory, History, Forgetting, University of Chicago Press, Chicago

Seaton A.V., 1999, War and thanatotourism: Waterloo, 1815-1914, „Annals of Tourism Research”, nr 26(1), s. 130-59

Stach E., 2013, Analiza stanu zagospodarowania obiektów na Szlaku Twierdzy Kraków – możliwości ich adaptacji do współczesnych funkcji turystycznych i rekreacyjnych, [w:] Boruszczak M. (red.), Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk

Stasiak A., 2006, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 10, s. 9-40

Stasiak A., 2007, Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny? [w:] Kuleczka P. (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa

Stephens J., 2010, “Remembering the Wars”: documenting memorials and war commemoration in Western Australia, „The Journal of Architecture”, nr 15(5), s. 637-650

Styperek J., 2002, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

VanderWolk W., 2006, Victor Hugo in Exile: From Historical Representations to Utopian Vistas, Bucknell University Press, Cranbury

Wilkaniec A., Chojnacka M., 2009, Miejsce fortyfikacji w układzie terenów rekreacyjnych Poznania, „Nauka Przyroda Technologie”, nr 3(1), s. 1-9

www.dnidziedzictwa.pl/, data dostępu 11.02.2015

www.mik.krakow.pl/dzialania/, data dostępu 26.01.2015

www.szlakimalopolski.mik.krakow.pl, data dostępu 26.01.2015

www.visitmalopolska.pl/szlakpierwszejwojny, data dostępu 10.02.2015


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Elżbieta Stach


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642