Turystyka kulturowa a geoturystyka. Walory turystyczne geostanowisk kulturowych w Polsce

Wojciech Jakub Zgłobicki, Justyna Warowna, Bogusława Baran-Zgłobicka, Grzegorz Gajek, Waldemar Jezierski

Abstrakt


Urozmaicone walory turystyczne miejsc i obiektów zwiększają możliwość uprawiania różnych form turystyki. W pracy przedstawiono wzajemne relacje pomiędzy walorami kulturowymi i geoturystycznymi obiektów położonych na obszarze Polski. Przeprowadzono analizę cech obiektów znajdujących się w Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski oraz położonych na obszarze istniejących geoparków i posiadających walory kulturowe (geostanowiska kulturowe). Dokonano selekcji geostanowisk oraz wskazano te o najwyższych walorach. Przeanalizowano również ruch turystyczny w obrębie najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc i jednocześnie posiadających walory związane ze środowiskiem abiotycznym. Wspólna promocja, połączenie walorów geologicznych i kulturowych w jeden produkt turystyczny może być podstawą rozwoju różnych form turystyki oraz wzmocnienia jej roli poznawczej i edukacyjnej.


Słowa kluczowe


geoturystyka; geopark; geostanowisko; turystyka kulturowa; turystyka zrównoważona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexandrowicz Z., 2006a, Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geologiczny t. 54, z. 1, s. 36-41

Alexandrowicz Z., 2006b, Geopark – nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). Geoturystyka (2)5, s. 3-12

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 2002, Geoturystyka a promocja dziedzictwa geologicznego. (w:) J. Partyka (red.): Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 91-98

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W., 2004, Geoparks – the most valuable landscape parks in southern Poland. [w:] Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. (red.). Proceedings

Alexandrowicz Z., Urban J., Miśkiewicz K. 2009, Geological values of selected Polish properties of the UNESCO World Heritage List. Geoheritage 1, s. 43–52

Bruschi V. M., & Cendrero A. 2005, Geosite Evaluation; Can we measure intangible values? Il Quaternario, 18(1), s. 293-306

Buczkowska K. 2008, Turystyka kulturowa. Akademia Wychowania Fizycznego. Poznań

City Tourism & Culture. The European Experience. 2005. A Report produced for the Research Group of the European Travel Commission (ETC) and for the World Tourism Organization (WTO) by LAgroup & Interarts

Derek M. 2010, Turystyka przemysłowa. [w:] Kowalczyk A. (red.). Turystyka zrównoważona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 188-208

Dowling R. K. 2009, Geotourism's contribution to local and regional development. [w:] C. de Carvalho, J. Rodrigues (red), Geotourism and local development. Idanha-a-Nova, Portugal: Camara Municipal de Idanha-a-Nova, s. 15–37

Fijałkowska-Mader A., Malec J., 2013, Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, t. 61, z.3, s. 165-171

Golonka J., Doktor M., Krobicki M., Miśkiewicz K., Bartuś T., Stadnik R., Waśkowska A., 2012, Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. [w:] Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim. PPWSZ, Nowy Targ, s. 47-56

Golonka J., Krobicki M., Miśkiewicz K., Słomka T., Waśkowska A., Doktor M., 2013, Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych. Przegląd Geologiczny t. 61, z. 5, s. 277-285

Górny Z. 2009, Wybrane przykłady kamienia naturalnego z Włoch i Niemiec zastosowane w obiektach architektonicznych Krakowa – krótka wycieczka geologiczna. Geoturystyka, t. 1–2 (16–17), s. 61–70

Graniczny M., Kowalski Z., Czarnogórska M., Krzeczyńska M., Pupienis D., Satkunas J., 2008, Projected Geopark Yotvings – Polish-Lithuanian cross border area. Przegląd Geologiczny t. 56, z. 8/1, s. 611-613

Harasimiuk M., Domonik A., Machalski M., Pinińska J., Warowna J., Szymkowiak A., 2011, Małopolski Przełom Wisły – projekt geoparku. Przegląd Geologiczny t. 59, z. 5, s. 405-416

Hose T. A. 1995, Selling the story of Britain's stone. Environmental Interpretation 10-2, s. 16-17

http://szakmai.itthon.hu/documents/28123/121718/133_ETC_CityTourism%26Culture_LR.pdf/0832e724-2301-4fed-99d0-1d563e6e17a3 pobrane 2015-05-15

Jędrysiak T. 2008, Turystyka kulturowa. PWE, Warszawa

Kamieńska K., Giemza A., 2014, Inwentaryzacja geostanowisk w Projektowanym Geoparku „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”. Przegląd Geologiczny t. 62, z. 1, s. 15-21

Kawałko D.R. 1995, Bruśnieński ośrodek kamieniarski. Kwartalnik Kulturalny 45 (3/1995), s. 5-8

Kicińska A., Figna J. 2011, Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparków. Problemy Ekologii Krajobrazu t. 29, s. 21-28

Knapik R., Migoń P. 2010, Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy. Przegląd Geologiczny t. 58, z. 11, s. 1065-1069

Kosmaty J. 2005, „Lisia” sztolnia w Wałbrzychu – relikt dawnych robót górniczych i możliwości wykorzystania dla celów turystycznych i dydaktycznych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 111, Konferencje nr 43, s. 127-139

Kowalczyk A. 2010, Turystyka geologiczna (geoturystyka). [w:] Kowalczyk A. (red.). Turystyka zrównoważona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 96-126

Koźma J., Cwojdziński S., Ihnatowicz A., Pacuła J., Zagożdżon P.P., Zagożdżon K.D., 2011, Możliwości rozwoju geoturystyki w regionie dolnośląskim na przykładzie wybranych projektów dotyczących inwentaryzacji i waloryzacji geostanowisk. [w:] Żelażniewicz, A., Wojewoda, J., Cieżkowski, W., [red.] – Mezozoik i Kenozoik Dolnego Śląska, WIND, Wrocław, s. 137-158

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P., 2012, Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne. Przegląd Geologiczny t. 60, z. 9, s. 468-479

Kruczek Z. 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Wyd. Proksenia, Kraków

Kruczek Z. 2014, Frekwencja w atrakcjach turystycznych. POT, Kraków – Warszawa

Martynowska E., Warowna J., Zgłobicki W. 2014: Znaczenie obszarów chronionych w rozwoju geoturystyki w województwie lubelskim. [w:] Sawicki B., Harasimiuk M. (red). Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki. UP, Lublin, s. 149-158

Mikos von Rohrscheidt A. 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji. Turystyka Kulturowa t. 1/2008, s. 4-21

Mikos von Rohrscheidt A. 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. Wyd. Proksenia, Kraków

Miśkiewicz K., Golonka J., Waśkowska A., Doktor M., Słomka T., 2011, Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich walory mineralne. Przegląd Geologiczny t. 59, z. 9, s. 611-621

of the Conference “Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe”. Polish Geological Institute Special Papers t. 13, s. 49-56

Osadczuk A., Osadczuk K. 2008, Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych. [w:] Dutkowski M. (red.). Problemy turystyki i rekreacji, t. 1. Uniw. Szczec., Oficyna, Szczecin, s. 131-141

Pieńkowski G., 2008, The Kamienna Valley Geopark – more that dinosaurs. Przegląd Geologiczny t. 56, z. 8/1, s. 629-638

Pralong, J. P. 2005, A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites. Géomorphologie: relief, processus, environnement t. 1, z. 3, s. 189-196

ProGEO. 2011, Conserving our shared geoheritage – a protocol on geoconservation principles, sustainable site use, management, fieldwork, fossil and mineral collecting. Uppsala: ProGEO. Pobrano: http://www.progeo.se/progeo-protocol-definitions-20110915.pdf

Reynard E., Regolini-Bissig G., Kozlik L., Benedetti S., 2009, Assessment and promotion of cultural geomorphosites in the Trient Valley (Switzerland). Mem. Descr. Carta Geol. d`It 87, s. 181-189

Rogowski M., Bronowicki S., Machnicka M., 2013, Atrakcyjność turystyczna geostanowisk Geoparku Karkonosze. Studia Periegetica t. 2, s. 109-126

Rytlewska N., 2013, Uwarunkowania geologiczne i górnicze Geoparku Łuk Mużakowa. archiwum Wydziału Geologii UW, 1-63

Serrano Cañadas E., & Gonzáles-Trueba J. J. 2005, Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Picos de Europa National Park (Spain). Géomorphologie: relief, processus, environnement, 1(3), s. 197-208

Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki. Wyd. UŁ, Łódź

Urban J., Wróblewski T., 2004, Chęciny-Kielce Landscape Park – an example of officially not proclaimed geopark. [w:] Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. [red.]. Proceedings of the Conference “Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe” Polish Geological Institute Special Papers t. 13, s. 131-136

Wasiluk R., 2012, Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas. Przegląd Geologiczny, t. 61 z. 4, s. 224-229

Zagożdżon P., Zagożdżon P. 2015, Kamienne elementy architektury miejskiej jako geologiczne zaplecze edukacyjne – przykłady wrocławskie. Przegląd Geologiczny t. 63, z. 3, s. 150-154
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.626

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Wojciech Jakub Zgłobicki

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642