Poznawanie dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich jako cel wycieczek szkolnych krakowskich gimnazjalistów

Elżbieta Stach

Abstrakt


Dzieci i młodzież szkolna, w zależności od celu i motywu podróży, uprawiają takie formy turystyki jak: kulturowa, poznawcza, edukacyjna, przyrodnicza i krajoznawcza. W wielu przypadkach uczestnictwo w wycieczkach uwarunkowane jest możliwością uzyskania przez placówkę szkolną dofinansowania do wyjazdu. Zrealizowane w krakowskich gimnazjach badania wykazały, że wśród organizowanych wyjazdów zagranicznych znaczną część stanowią podróże na Kresy Wschodnie. Utracone po II wojnie światowej dawne obszary Rzeczypospolitej oraz pozostałe tam dziedzictwo związane z jej kulturą i społeczeństwem są nośnikami informacji i źródłem prawdy historycznej. Podróże gimnazjalistów w te regiony wspierane są finansowo przez lokalny samorząd. Celem opracowania jest przedstawienie programu „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” w kontekście szkolnego ruchu turystycznego, w którym udział biorą uczniowie szkół gimnazjalnych z Krakowa.


Słowa kluczowe


Kresy Wschodnie; turystyka dziedzictwa kulturowego; turystyka szkolna; szkoły gimnazjalne; Kraków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boczukowa B., 2003, Tradycje szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Cynarski W.J., Cynarska E., 2009, Turystyka sentymentalna Polaków na Kresy Wschodnie,

„Ido – Ruch dla Kultury”, 9, s. 201-209

Dane identyfikacyjne szkół i placówek według danych SIO z 30 września 2013 r., http://bip.malopolska.pl/kokrakow/Article/id,110370.html

Farmer J., Knapp D., Benton G.M., 2007, An Elementary School Environmental Education Field Trip: Long-term Effects on Ecological and Environmental Knowledge and Attitude Development, „The Journal of Environmental Education”, 38 (3), s. 33-42

Gosk H., 2008, Polski dyskurs kresowy w niefikcjonalnych zapisach międzywojennych. Próba lektury w perspektywie postcolonial studies, „Teksty Drugie”, 6, s. 20-33, http://rcin.org.pl/Content/51029/WA248_67821_P-I-2524_gosk-polski.pdf

Gontrowicz A., 1984, Funkcje wychowawcze turystyki, [w:] K. Przecławski (red.), Turystyka a człowiek i społeczeństwo, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, s. 17-40

Hadaczek B., 2011, Historia literatury kresowej, Universitas, Kraków

Hermann M., 2012, Współczesne związki z dawnymi Kresami, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kieniewicz J., 2006, Kresy jako przestrzeń europejska, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 13-24

Kolbuszewski J., 1997, Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Kroh A., 2006, Co pozostało z kresów, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 293-300

Łozowska K.R., 2012, Dziedzictwo kompleksów. Kulturowa klęska Kresów?, [w:] H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol (red.), Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 81-93

Mika M., 2008, Formy turystyki poznawczej, [w:] W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa, s. 198-232

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Milenium, Gniezno

Munday P., 2008, Teacher Perceptions of the Role and Value of Excursions in Years 7–10 Geography Education in Victoria, Australia, „International Research in Geographical and Environmental Education”, 17 (2), s. 146-169

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, „Seria Socjologia”, 40, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Przecławski K, 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut wydawniczy CRZZ, Warszawa

Purchla J., 2006, Dziedzictwo kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 7-9

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516)

Tomaszewski A., 1999, Europa: wartość i świadomość dziedzictwa, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo a turystyka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 11-16

Tomaszewski A., 2006, Kresy utracone – ziemie odzyskane, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 265-272

Tomczewska-Popowycz N., 2015, Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski, „Turystyka Kulturowa”, 6, s. 36-50

Uchwała nr LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” (ze zm.)

Uglis J., Spychała A., 2011, Obiekty światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO jako zasób dla turystyki kulturowej, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 43-65

Widawski K., 2011, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Zarządzenie nr 102/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2010 r

Zarządzenie nr 406/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2012 r

Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów”, 2010, http://bip.krakow.pl/?dok_id=28942&vReg=1, data dostępu 17.07.2015

Sałaciński T., Kresy Wschodnie (brak daty utworzenia), http://www.kresy.y0.pl/, data dostępu 17.07.2015
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.646

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Elżbieta Stach

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642