Obecny stan turystyki eventowej w Uniejowie

Magdalena Kugiejko, Joanna Susło

Abstrakt


Artykuł dotyczy aktualnego stanu i potencjału turystyki kulturowej w Uniejowie. Po uzasadnieniu znaczenia eventu dla rozwoju tego typu turystyki, autorki dokonują diagnozy stanu turystyki eventowej w Uniejowie i perspektyw z nią związanych. W dalszej części pracy przedstawiają wyniki przeprowadzonych badań, analizę przykładowych wydarzeń cyklicznych oraz sylwetki odbiorców i motywy ich uczestnictwa w poszczególnych zdarzeniach. Na podstawie kwestionariuszy ankiet oraz analizy SWOT dokonują oceny podstawowych kwestii związanych z aktualnym stanem atrakcyjności turystycznej badanego obszaru w kontekście turystyki eventowej.


Słowa kluczowe


turystyka eventowa; event; turystyka kulturowa; Uniejów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., Malchrowicz-Mośko E., 2012, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, [w:] Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, Nr 12/2012, Wyd. AWF w Poznaniu

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, ss. 91-118

Borzyszkowski J., 2011, Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton, „Turystyka Kulturowa” Nr 6, ss. 4-16

Górecki W. (red.), 1995, Atlas zasobów energii geotermalnej w Polsce, Wyd. Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, Kraków

Jaremen D., 2008, Metody i techniki oceny poziomu jakości w sferze usług turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 2, ss. 133-136

Kobojek E., 2012, Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów, [w]: Marszala T. (red.), „Biuletyn Uniejowski”, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Kondracki J., 2009, Geografia Regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Latour T., Smętkiewicz K., 2012, Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych i ich zastosowanie lecznicze ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH-2 w Uniejowie, [w:] Marszala T. (red.), „Biuletyn Uniejowski”, t I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Marek S. (red.), 1977, Budowa geologiczna wschodniej części niecki mogileńsko-łódzkiej, Prace Inst. Geol

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSH-M Milenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, „Folia Turistica” Nr 21 – 2009, ss.71-94

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań, ss. 99-104

Ostrowski S., 1972, Ruch turystyczny w Polsce, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa

Pączka S. (red.), 1993, Środowisko geograficzne Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź

Ratkowska P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze, „Turystyka Kulturowa” Nr 4-6, ss. 109-129

Sapińska-Śliwa A., 2012, Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie- rys historyczny, [w]: Marszala T. (red.), „Biuletyn Uniejowski”, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Smętkiewicz K. M., Smetkiewicz K. K., 2012, Walory przyrodnicze gminy Uniejów- formy ochrony przyrody, [w:] Marszala T. (red.) „Biuletyn Uniejowski”, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Uchwała nr XLI/240/09 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 marca 2009 r.

UNWTO 1994, Recommendations on Tourism Statistics, http://unstats.un.org/unsd/ publication/Seriesm/SeriesM_83e.pdf, United Nations, New York.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504)

Widera M., 1998, Ewolucja paleomorfologiczna i paleotektoniczna elewacji konińskiej, Geologom

Węgielnik I., Włodarczyk B., 2015, Badania wpływu inwestycji turystycznych w Uniejowie na jakość życia mieszkańców, Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 227-229

WTO (World Tourism Organization) 1985: The States’ Role in Protecting and Promoting Culture as a Factor of Tourism Development and the Proper Use and Exploitation of the National Cultural Heritage of Sites and Monuments for Tourists, Madrid, Spain

www.stat.gov.pl (dostęp zweryfikowano 09.10.2015)

www.sjp.pwn.pl(dostęp zweryfikowano 09.10.2015)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Magdalena Kugiejko, Joanna Susło


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642