Razem czy osobno …? Dziedzictwo przyrodnicze a kulturowe w przestrzeni turystycznej Podlasia

Piotr Kociszewski

Abstrakt


W ostatnich latach w literaturze przedmiotu pojawiło się wiele opracowań i publikacji definiujących istotę przestrzeni turystycznej, choć samo pojęcie i jego zakres znaczeniowy wzbudzają dyskusję wśród badaczy problemu. Na charakter przestrzeni turystycznej mają wpływ jej cztery główne elementy składowe: dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura (w tym turystyczna) oraz człowiek [Włodarczyk 2011, s. 17]. Warto powyższe założenia odnieść do konkretnego regionu – Podlasia – administracyjnego województwa podlaskiego. Za główny cel niniejszego opracowania przyjęto próbę identyfikacji charakteru przestrzeni turystycznej Podlasia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zależności pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym, a kulturowym regionu. Rozważania odniesiono przede wszystkim do skali administracyjnego województwa, jak również w ramach przywołania konkretnego przykładu – do miasta i gminy Drohiczyn.

Słowa kluczowe


dziedzictwo; dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe; przestrzeń turystyczna; Podlasie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angiel J., 2012, Na geograficznych ścieżkach życia, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa

Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Chmurzyński J. A., 1990, Natura-kultura: opozycja czy koniunkcja?, „Kosmos”, 39, 1, s. 77-96

Dobroński A., 2013, Konterfekt Podlasia [w:] Czyżewski K., Sobecka G. (red.), 2013, Podlaskie – pamięć, tożsamość, rozwój, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, s. 29-44

Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), 2015, Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Przedmowa [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 7-11

Durydiwka M., Kociszewski P., 2013, Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, „Turystyka Kulturowa”, nr 6/2013, www.turystykakulturowa.org [5.12.2015], s. 5-29

Folder Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Województwo Podlaskie, 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok

Gołembski G. (red.), 2006, Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie., wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kociszewski P., 2014, Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej w Czarnogórze, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa s. 115-135

Kociszewski P., 2015, Kultura i przyroda czyli przestrzeń turystyczna Drohiczyna [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), 2015, Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 479-494

Kostrowicki A. S., 1975, Podejście systemowe w badaniach nad rekreacja, „Przegląd Geograficzny”, 47(2)

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), „Turystyka Kulturowa”, nr 5/2013, www.turystykakulturowa.org [22.12.2015], s. 35-57

Kowalczyk A., 2015, Przestrzeń turystyczna – wieloznaczność pojęcia [w:] Durydiwka M., Duda

Gromada K. (red.), 2015, Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 11-26

Kresa M., 2010, Podlasie [w:] Karaś H. (red.), 2010, Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=podlasie, 2.05.2013

Karaś H. (red.), 2010, Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=podlasie, 2.05.2013

Krzymowska-Kostrowicka A., 1980, Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakteru powiązań, „Prace Geograficzne”, IGiPZ PAN, 138, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź

Leiper N., 1979, The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist and the Tourist Industry, „Annals of Tourism Research”, 6, s. 390-407

Leiper N., 1990, Tourist attraction systems, „Annals of Tourism Research”, 17(3), s. 367-384

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, Łódź, s. 87-10

Liszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, 9, 1, s. 51-73

Liszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii [w:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, T. 1., Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 50-6

Mazurkiewicz L., 2005, Czy istnieje teoria turystyki?, „Problemy Turystyki”, Instytut Turystyki, Warszawa 3-4, s. 155-167

Mazurkiewicz L., 2012, Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Mika M., 2012, Competitiveness of tourist destinations as a research problem in the geography of tourism – analytical assumptions behind the research model, „Prace Geograficzne Instytutu Geografii I Gospodarki Przestrzennej UJ”, 130, s. 91-105

Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Murzyn-Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

Myczkowski Z., 2010, O potrzebie zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego [w:] Janikowski R., Krzysztofek K. (red.), Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa

Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim, 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok

Nawrot Ł., Zmyślony P. (red.), Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace Habilitacyjne 24, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Panfiluk E. (red.), 2015, Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Potencjał turystyczny województwa podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok

Pietras A., 2012, W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postkantowskie projekty filozofii, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 roku, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Prieobrażenski W. S. (red.), 1975, Teoreticzeskije osnowy riekreacjonnoj gieografii, Izd. Nauka, Moskwa

Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), 2011, Przestrzeń w turystyce. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 39-52

Strumiłło A., 2013, Moje Podlasie [w:] Czyżewski K., Sobecka G. (red.), 2013, Podlaskie – pamięć, tożsamość, rozwój, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, s. 7-28

Czyżewski K., Sobecka G. (red.), 2013, Podlaskie – pamięć, tożsamość, rozwój, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok

Tabele demograficzne dla 2014 roku, 2014, Główny Urząd Stastyczny, Warszawa

Von Bertalanffy L., 1984, Ogólna teoria systemów: podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

Wiedienin J. A., 1982, Dinamika territorialnych riekreacjonnych sistiem, Izd. Nauka, Moskwa.

Włodarczyk B., 2006, Przestrzeń turystyczna – cykliczność, „aktorzy”, determinanty rozwoju, „Turyzm”, 16, 2, s. 41-64

Włodarczyk B., 2007, Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary i cechy, „Turyzm”, 17, 1-2, s. 149-162

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Włodarczyk B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 15-28

Włodarczyk B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikcji, „Turyzm”, nr 24/1, http://turyzm.pl/artykuly/Pdf_24_1/03_Wlodarczyk.pdf [12.12.2015], s. 25-37.

Z czym kojarzy się Podlasie?, 2010, raport IMAS International Sp. z. o. o., http://www.imas.pl/files/raporty/IMAS-Podlasie2010.pdf [22.12.2015]

Ziarkowski D., 2011, Zabytki a turystyka. Studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Zmyślony P., 2006, Koncepcja systemu turystyki w regionie jako podstawa programowania rozwoju regionów turystycznych [w:] Gołembski G. (red.), 2006, Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 181-190

Zmyślony P., 2009, Istota funkcjonowania regionu turystycznego [w:] Nawrot Ł., Zmyślony P. (red.), Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 15-50


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Piotr Kociszewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642