Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Tekst koncentruje się wokół udziału i znaczenia walorów przyrodniczych w turystyce kulturowej. W kontekście przeglądu wybranych form i typów wypraw turystyczno-kulturowych omówione zostaną typowe samodzielne cele turystyki kulturowej, odrębne moduły jej ofert i ich pomniejsze elementy składowe, posiadające charakter przyrodniczy lub mieszany. Osobno opisano fenomen turystyki kulturowo-przyrodniczej – szczególnej formy świadomie łączącej oba typy walorów, ukierunkowanej głównie na integralną eksplorację dziedzictwa oraz edukację. Na tle aktualnych potrzeb zarówno ochrony środowiska, jak i turystyki, przedstawiono możliwe sposoby turystycznego zagospodarowania obszarów chronionych przez tworzenie programów turystyki zrównoważonej powiązanych z ich zasobami. Propozycje analiz potencjału oraz koncepcji i programów obszarowych uwzględniają na poszczególnych etapach ich powstawania i realizacji udział zarządzających terenami chronionymi i poszczególnymi obiektami, samorządów, ekspertów, twórców i dystrybutorów produktów turystycznych, koordynatorów systemów i usług turystycznych, usługodawców oraz zainteresowanych mieszkańców.Słowa kluczowe


turystyka kulturowo-przyrodnicza; zarządzanie turystyką; turystyka kulturowa; zagospodarowanie turystyczne; produkt turystyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artyshuk A., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa” Nr 9, s. 4-24

Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF, Poznań

Dudek A., Kowalczyk A., 2003, Turystyka na obszarach chronionych – szanse i zagrożenia, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 32, s. 117-140

Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna, Nowy (?) trend w turystyce kulturowej, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, s. 9-30

Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa’, Nr 6, 17-35

Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE Warszawa

Kasprzak K., 2011, Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury, „Turystyka Kulturowa” Nr 4, s. 17-38

Kmita J., Banaszak G., 1994, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Wyd. Instytut Kultury, Warszawa

Kmita J., 2007, Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Koralewska P., 2009, Turystyka przemysłowa (industrialna),do obiektów poprzemysłowych i technicznych, [w:] K. Buczkowska., A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, s. 202-222

Kowalczyk A., 2005a, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne, t. 35, s. 155-197

Kowalczyk A., 2005b, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, 15, z. 1-2, s. 163-186

Kowalczyk A. (red.), 2008,Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Kowalczyk A., 2009a, Turystyka historyczno-militarna, [w:] Buczkowska., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań,

s. 286-312

Kowalczyk A., 2009b, Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych (na przykładzie Afryki Południowej), „Prace i Studia Geograficzne”, t. 42, s. 15-58

Kowalczyk A., 2010a, Turystyka winiarska, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN Warszawa, s. 208-230

Kowalczyk A., 2010b, Koncepcje teoretyczne bliskie idei turystyki zrównoważonej, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 44-55

Kowalczyk A., Kulczyk S., Duda-Gromada K., 2010, Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 79-160

Kowalczyk A., Derek M., Kulczyk S., Burska Z., 2010, Kulturowe aspekty turystyki zrównoważonej [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 162- 248

Kruczek Z., 2009, Enoturystyka, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, s. 333-345

Kruczek Z., 2011, Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy), „Turystyka Kulturowa, Nr 2, s. 4-21

Matusiak A., 2009, Turystyka kulinarna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.),, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, s. 313-322

Matusiak A., 2008, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, „Turystyka Kulturowa”, Nr 2, s. 4-27

Matuszewska D., 2003, Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wydanie I GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, „Folia Turistica” ,Nr 21, s. 71-94

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wydanie II, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2011, 30 sposobów na Poznań, 2011, Wyd. KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Podręcznik, Proksenia / KulTour.pl, Kraków – Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2015, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Romantische Straße (Niemcy), „Turystyka Kulturowa”, Nr 8, s. 78-121

Mokras-Grabowska J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce „Turystyka Kulturowa”, Nr 1, s. 14-31

Orłowski D., Woźniczko M., 2007, Edukacyjne znaczenie skansenów w propagowaniu tradycji kulinarnych w turystyce wiejskiej, [w:] J. Sikora J., Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 228-241

Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka Kulturowa”, Nr 10, s. 23-38

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Ruszkowski M., 2010, Elementy krajobrazu przemysłowego czynnikiem destynacji turystycznej regionu. Studium na przykładzie „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”,„Krajobraz a turystyka”, Nr 14, s. 283-295

Smith V.L., 1996, Indigenous tourism – The 4 H`s, [w:] R. Butler, L. Hinch (eds), Tourism and indigenous peoples, International Thomsom Business Press, London, p. 283-307

Styperek J., 2002, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dziennik Ustaw 2015, poz. 774

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dziennik Ustaw 2004 Nr 92 poz. 880

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa

WWW:

Africa Line, 2015, polski touroperator, oferta: www.africaline.pl

Discoversilesia, 2015, polski touroperator www.discoversilesia.pl

EGA Raj, 2015, edukacyjne gospodarstwo agroturystyczne, www.wiejskiraj.pl

Eko-Tourist, 2015, polski touroperator www.eko-tourist.pl

Index, 2015, polski touroperator, www.indexpolska.com.pl

Kaltern Tourismus, 2015, Oficjalna strona lokalnej organizacji turystycznej www.kaltern.com

Kogis, 2015, portal turystyki dziecięcej i polski touroperator, www.kogis.pl

KulTour.pl, 2015, polski touroperator, www.kultour.pl

MWM Sierpc 2015, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, www.mwmskansen.pl

Neusiedler See Tourismus, 2015, www.neusiedlersee.com/de

Partner, 2015, polski touroperator, www.autobusykolobrzeg.pl

METI 2015, polskie biuro podróży w Meksyku, www.mexicoentero.pl

Rainbow Tours, 2015, touroperator działający w Polsce, www.rainbowtours.pl

Szlaki Kulturowe Dolny Śląsk, 2015, portal tematyczny Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl

Traper, 2015, polski touroperator, www.traper.com.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642