Turystyka kulturowa, rozważania a wyjazdy. Europa Zachodnia oczami XVIII-wiecznego podróżnika

Grażyna Czerniak, Jolanta Kowalik

Abstrakt


            Wasil Zinowiew jest autorem dziennika, będącego podstawą analizy niniejszego artykułu. Jego wspomnienia, utrwalone w formie listów, spisywane zostały w okresie odbywania podróży po Europie Zachodniej (po Niemczech, Włoszech, Francji, Anglii) w latach 1784-1788. Wyjazd stał się dla autora listów powodem do rozmyślań nad wieloma sprawami związanymi z życiem, wiarą, systemem władzy w ówczesnym świecie, czy polityki. Zinowiew porusza także kwestie wychowania dzieci oraz pochyla się nad sztuką i kulturą. Na podstawie wspomnień podróżnika można zauważyć pewne tendencje zachodzące ówcześnie w Europie Zachodniej,  będącej pod wszechstronnym wpływem epoki oświecenia, a przede wszystkim zapoznać się z poglądami indywidualnego człowieka oraz sposobem pojmowania przez niego otaczającego go świata. Zaś analiza danego źródła pozwoli na wykazanie cech ówczesnego podróżowania, a także wytypowanie priorytetów ówczesnych podróżników.


Słowa kluczowe


oświecenie; podróże, Wasil Zinowiew

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bazylow L., Historia Rosji, wyd.4, Wrocław 2006

Black J., Europa XVIII wieku 1700-1789, Warszawa 1997

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej w XVIII wieku, Warszawa 1955

Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów najnowszych, wyd. 4, Warszawa 2004

Gierowski J.A., Historia Włoch, wyd. 2, Wrocław 1999

Hazard P., Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga, przeł. H. Suwała, Warszawa 1972

Hinz H., Od religii do filozofii. Z dziejów kultury umysłowej epoki oświecenia, Warszawa 1960

Mantoux P., Rewolucja przemysłowa XVIII wieku. Zarys dziejów powstania wielkiego nowoczesnego przemysłu w Anglii, Warszawa 1957

Salmonowcz S., Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, wyd. 3, Warszawa 2004

Блестящий век Екатерины II. Вторая половина XVIII века. Биографический справочник в четырех частях, В. Н. Никулин, red. cz. 4, Kaliningrad, 2010

Тополова О.С., Использование дневниковой формы как проявление авторского самосознания в путевой литературе второй половины XVIII века, „Ученые записки казанского института. Гуманитарные науки”, t. 154, cz. 5, 2012, s. 223-230. s. 223-230

Зиновьев B.H., Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии, „Русская старина”, Санкт-Петербург 1878, т. 23, nr 1012, s. 207-240, s. 399-440, 593-607

Зиновьев, Василий Николаевич, w: Русский биографический словарь, red. Е.С. Шумигорски, М. Г. Курюмов, t. 7, Петроград 1916, s. 397-399

Левинтон А.Г., Фишман О. Л., Просвещение в странах Западной Европы и в Северной Америке, Просвещение в странах Востока,

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/093/449.htm, dostęp: 13 listopada 2015 r.

Сидоров С. Е., Журнал путешествия В. Н. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии, w: Записки русских путешественников за границу XII-XVIII вв, red. Е.Б.Смилянский, Москва 2013/2014, s. 111-113

Яблочков М.Т., История дворянского сословия в России, Санкт-Петербург 1876


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Grażyna Czerniak, Jolanta Kowalik


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642