Konsumenci w turystyce muzealnej

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk

Abstrakt


Początek XXI jest okresem niespotykanego wcześniej tempa przemian, które zachodzą we wszystkich dziedzinach życia. Zmieniające się uwarunkowania społeczne, gospodarcze i technologiczne powodują zmiany w konsumpcji turystycznej. Pojawiają się nowe formy turystyki, zyskują swoich zwolenników i wywołują reakcję w postaci nowej oferty turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia zachowań konsumentów i czynników na nie wpływających dla poziomu konsumpcji występującej w turystyce kulturowej i muzealnej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki kulturowej i muzealnej, w drugiej części znaczenie zachowań konsumentów i zmiany postaw turystów korzystających z dóbr i usług turystycznych i kulturalnych. 


Słowa kluczowe


turystyka muzealna; turystyka kulturowa; konsumpcja; muzeum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białyniecka-Birula J., 2005, Rynek dzieł sztuki w kontekście mikroekonomicznej teorii rynku, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr. 680, s. 29–42

Bongard W., 2013, Art. Aktuell, [w:] Ekonomia w sztuce, Wydawca MOCAK, Kraków, s. 17–49

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań

Bylok F., 2013, Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice

Bywalec Cz., 2007, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Clair J., 2009, Kryzys muzeów, Wydawnictwo Słowo, Gdańsk

Folga-Januszewska D., 2008, Muzea w Polsce 1989–2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich, raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

Gilmore A., 2006, Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa

Hibner E., 2012, Muzeum jako podmiot turystyki kulturowej, [w:] Biuletyn programowy. Muzeum w systemie administracji publicznej, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony zbiorów, Warszawa, s. 14–16

Hudson K., 1977, Museums for the 1980s. A survey of world trends, Paryż – Londyn

Jedlińska M., 2013, Zachowanie klienta na rynku turystycznym i rekreacyjnym, [w:] Panasiuk A. (red.), Marketing w turystyce i rekreacji, PWN, Warszawa, s. 61–80

Kępski M., 2012, Muzeum w perspektywie turystyki kulturowej. Synergia muzeum, [w:] Biuletyn programowy. Muzeum w systemie administracji publicznej, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony zbiorów, Warszawa, s. 17–21

Kieżel E., 2001, Zmiany zachowań a racjonalność w postępowaniu polskich konsumentów, [w:] Kieżel E. (red.), Decyzje konsumentów i ich determinanty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Klimczak B., 2003, Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

Kowalczyk A., 2008, Wstęp, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Kowalczyk W., 2010, Celebrować, zabawiać czy edukować? Po co społeczeństwu są dziś publiczne muzea?, „Muzealnictwo”, nr. 51, s. 55–62

Kultura 2014, 2015, Główny Urząd statystyczny, Warszawa

Marciszewska B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa

Maslow A. H., 1943, A theory of human motivation, Psychological review, Vol 50(4), s. 370–396

Moore K., 1994, Museum management, Psychology Press

Murzyn-Kupisz M., 2010, Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, „Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 3(41), s. 61–80

Oleksiuk A., 2007, Marketing usług turystycznych, wyd. Difin. Warszawa

Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa”, Nr 1, s. 5–18

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Podemski K., 2008, Turystyka kulturowa dla każdego, [w:] Kazimierczak M (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Poznań, s. 8-15

Rottermund A., 1999, O współczesnych poglądach na muzealnictwo, [w:] Mazurek – Łopacińska K., Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 53–63

Saciuk-Gąsowska A., Kacprzak D., 2007, Jakie muzeum? Kilka uwag na marginesie dyskusji wokół Muzeum Sztuki Nowoczesnej, „Muzealnictwo”, nr 48, s. 289-315

Sieczych-Kukawska A., 2013, Edukator muzealny pośrednikiem w dialogu ze sztuką, „Kultura i Wychowanie”, nr 6 (2), s. 121 - 128

Skutnik J., 2008, Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Katowice

Sobocińska M., 2014, Adaptacja i zakres stosowania koncepcji marketingowej w muzealnictwie w świetle wyników badań empirycznych, [w:] Wróblewski Ł. (red.), Zarzadzanie w instytucjach kultury, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa, s. 81 – 91

Stec P., 2006, Komercjalizacja muzealiów, „Muzealnictwo”, nr 47, s. 212-221

Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa

Szczepański J., 1981, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa

Throsby D., 2010, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Towse R., 2002, The cultural economy of heritage, [w:] R. Towse, I. Rizzo (red.), The Economics of Heritage. A Study in the Political Economy of Culture in Sicily, Edward Elgar, Cheltenham

Towse R., 2011, Ekonomia kultury kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Waltoś S., 2007, Nowy kodeks etyki ICOM dla muzeów, „Muzealnictwo”, nr 48, s. 37

Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., 2002, Ekonomika konsumpcji elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Izabela Ścibiorska-Kowalczyk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642