Szkice o wartości dziedzictwa produkowanego dla turystyki. Studium na przykładzie amerykańskich przydrożnych atrakcji turystycznych

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


W artykule autor podejmuje próbę pokazania procesu tworzenia atrakcji dla turystów i gospodarki turystycznej, zaliczanych w klasyfikacji Swarbrooke’a do trzeciej grupy tj. dla obiektów tworzonych specjalnie dla turystów w celach komercyjnych. Zwrócono uwagę na kontrowersyjne wartości tego dziedzictwa i formowanie na ich bazie pseudoatrakcji, nazwanych pułapkami turystycznymi. Proces ten ilustrowany jest przykładami ze świata i Polski. Jako studium przypadku wybrano przydrożne atrakcje turystyczne, które powstały w USA. Praca ma charakter przeglądowy i oparta jest na analizie literatury przedmiotu, treści stron internetowych oraz obserwacji tego zjawiska w czasie licznych podróży autora po świecie, w tym Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Słowa kluczowe


turystyka; dziedzictwo kulturowe; atrakcje; pułapki turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., Owsianowska S., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego. Turystyka kulturowa, Nr 11/2015 (listopad 2015)

Borstin D.J., The Image: A Guide to Pseudo-Events In America. Harper&Row, New York 1961

Chmielewski T.J., 2012, Systemy krajobrazowe. Struktura – funkcjonowanie – planowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 408

Doroz-Tomasik H., Jankowski G., 2016, Parki tematyczne w Polsce - typologia i analiza globalnego sukcesu komercyjnego, Geography and Tourism, vol. 4, nr 1(2016), s. 23-31

Edelheim J.R., Tourist Attractions. From Object to Narrative. Channel View Publications 2015

Guinness Book of World Records, (https://www.guinnessworldrecords.com/2015/preview)

Helmhausem O., USA. Baedeker., 2008, Wersja Polska, Pascal Bielsko-Biała

Heritage: a Gift from the Past to the Future, mission statement, Paris 2000

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i praktyka. Proksenia, Kraków

Kruczek Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI w., [w:] Kultura i turystyka, razem ale jak, praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTH, Łódź

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Proksenia, Kraków.

Kruczek Z., 2012, Parki rozrywki na świecie i w Polsce. Stan i kierunki rozwoju. „Turystyka kulturowa , Nr 3, s. 29-40

Kruczek Z., 2014, Nowe trendy i innowacje w sektorze atrakcji turystycznych. [w:] Dynamika przemian runku turystycznego. Monografia nr 1. red. Z. Kruczek, Banasik. SET & WSTiJO, Warszawa

Kruczek Z., 2014, Od egipskich piramid po disneylandy. Szkice o ewolucji atrakcji turystycznych. Folia Turistica, s. 9-30

Kruczek Z., Kruczek M., 2016, Post-industrial Tourism as an Opportunity for Revitalising the Environment of the Former Oil Basin in the Polish Carpathian Mountains. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 25, No. 2(2016), p 895-902, DOI: 10.15244/pjoes/61241

McCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002

Łysiak W., 1986, Asfaltowy saloon, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1986

Middleton V. T. C., 1988, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford

Nowacki M., 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, „Folia Turistica”, Nr 23 (2010), Kraków

Simpson B., 1993, Tourism and tradition from healing to heritage, Annales of Tourism Research, 20 (1), s. 164–181

Smoleńska I.E., Opuszczone miasta jako destynacja turystyczna. Turystyka Kulturowa nr 12/2012. Ss.5 -21.

Stevens T., 2000, The Future of Visitor Attractions, Travel and Tourism Analyst, Vol. 1, s. 61

Stewart S., 1993, On Longin:Narrative of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir the Collection. Durham, NC, Duke University Press

Swarbrooke J., 2002, The development and management of visitor attractions, 2nd edn., Butterworth Heinemann, Oxford s. 18

Tomaszewski A., Europa: wartość i świadomość dziedzictwa. [w:] Dziedzictwo a turystyka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1999

Twain M., Prostaczkowie za granicą, przekład A Keyha, Akapit Katowice 1992

W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść I formę? red. Z. Kruczek, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 11/2011 (listopad 2011)

Wałkuski M., 2014, Ameryka po kawałku. Wydawnictwo ZNAK, Kraków

http://bigidahopotato.com

http://carhenge.com/history.htm

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2006404_2006095,00.html

http://gigalol.pl/arts/najdziwaczniejsze-potwory-z-amerykanskiego-folkloru,1440,1.html

http://roadsideamericainc.com

http://roadtripusa.com/route-66/

http://traveladvisor.pl/2011/07/swiatynia-karni-maty-szczury-mile-widziane/

http://www.askmen.com/top_10/travel/top-10-tourist-traps.html

http://www.galkowek.pl/historia-2/wampir-z-galkowka/

http://www.grandcanyonskywalk.com

http://www.greatpassionplay.com/christoftheozarks.asp

http://www.texastwisted.com/attr/bigtex/

https://www.google.pl/search?q=The+Great+Big+Idaho+Potato

https://www.guinnessworldrecords.com/2015/preview/

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g30165-d144342-Reviews-Cadillac_Ranch-Amarillo_Texas.html
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.729

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Zygmunt Kruczek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642