O sztuce, ochronie zabytków i turystyce – subiektywnie

Iwona Peryt-Gierasimczuk

Abstrakt


W artykule autorka zwraca uwagę na kontekst znaczeniowy pojęć dziedzictwo kulturowe, ochrona zabytków, mała ojczyzna i turystyka. Wskazuje na znaczenie świadomego udziału turystyki w procesie ochrony dóbr kultury. Stara się oczywistym uczynić sens pamięci i ochrony artystycznej aktywności człowieka, zwracając uwagę na jej szczególny, duchowy wymiar.


Słowa kluczowe


ochrona zabytków; dziedzictwo kulturowe; mała ojczyzna; podróż; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Casson L., (1981), Travel in the Ancient World, London 1974, tłum. A. Flasińska, M. Radlińska-Kardaś, Podróże w starożytnym świecie, Wrocław.

Chaunu P., (1993), Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa.

Czas architekturą zapisany, (1998) pod red. I. Peryt-Gierasimczuk, Zielona Góra

Gaworecki W. W., (2003), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Gieysztor A., (2000), O dziedzictwie kultury, Warszawa

Jan Paweł II, (1999), List do artystów, Watykan 4 kwietnia

Jan Paweł II, (2001), Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywilizacjami, Watykan 9 czerwca

Kisilowska M., (2004), Procesy informacyjne w kulturze zjednoczonej Europy, [w:] Zjednoczona Europa – wspólne dziedzictwo kulturowe regionów, Suwałki

Kowalczyk A., (2000), Geografia turyzmu, Warszawa

Mączak A., (1984), Peregrynacje, Wojaże, Turystyka, Warszawa

Mączyński F., (1903), John Ruskina: Siedm lamp architektury, [w:] Architektura, MCMIII, nr 5

Mickiewicz A., (1980), Pan Tadeusz, Wrocław

Panasiuk A., (2001), Produkt turystyczny, Advertising &You, nr 1

Peryt-Gierasimczuk I., (1994), Wstęp, [w:] S. Kowalski, Miasta Środkowego Nadodrza dawniej, Zielona Góra

Publius Cornelius Tacitus, Dzieje, www.zrodla.historyczne.prv.pl, V, 13

Rietbergen P., (2001), Europa. Dzieje kultury, tłum. R. Bartold, Warszawa

Sczaniecki M., Chmarzyński G., (1948), Zamek w Łagowie, Warszawa

Tomaszewski A., (1995), Polityczne granice europejskich dóbr kultury, [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem polskich, Warszawa

Tourism trends for Europe, (2006), European Travel Commision, September

Turner L., J. Ash, (1975), The golden Hords: International Tourism and Pleasure Periphery, London

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art3.1; Dz. U. z dn. 17 września 2003

Waźbiński Z., (1975), Wstęp, [w:] Vasari i nowożytna historiografia sztuki, Wrocław 1975

Wolff-Powęska A., (2003), Mała ojczyzna jako nosiciel europejskiego dziedzictwa, mpis, Wągrowiec


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Iwona Peryt-Gierasimczuk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642