Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego

Izabela Lipińska

Abstrakt


Park kulturowy jest jedną z legalnych form ochrony zabytków. Jest on powoływany do życia w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje dwadzieścia jeden parków kulturowych w dwunastu województwach, na terenie których potencjalnie mogą być uprawiane różne typy turystyki.

Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; ochrona zabytków; park kulturowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Gazeta Wyborcza – Łódź” z dnia 26.11.2007 r

Europejska konwencja krajobrazowa z 2000 r. sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r., Dz. U. z 2006 r., Nr 14, poz. 98

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji., Dz. U. z 1976 r., Nr 32, poz. 190

Mikos von Rohrscheidt A., (2008), Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał. Perspektywy, Milenium, Gniezno

Myczkowski Z., (2007), Park kulturowy Jako forma obszarowej ochrony zabytków, „Ochrona zabytków” nr 2, www.kobidz.pl/idm,886,ochrona-zabytkow.html

Robuda B. J., (2008), Autentyczność i integralność zabytków, „Ochrona zabytków” nr 4, www.kobidz.pl/idm,886,ochrona-zabytkow.html

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn zm.

Wancke P., (2007), Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji, Oficyna, Warszawa

Wartecki A., (2010), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej, „Turystyka kulturowa” 2010, nr 1-3, ss.84-85

www.forty.pl/index.php?katalog=forteczny_park_kulturowy

www.kobidz.pl

www.lwkz.pl

www.miastotkaczy.pl

www.new7wonders.com

Wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, III SA 569/07

Wyrok z dnia 26 września 2006 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, II SA 888/05

Wyrok z dnia 4 kwietnia 2007 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, II OSK 7/07

Zalasińska K.,(2010), Prawna ochrona zabytków w Polsce, Oficyna, Warszawa

Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu ochron, www.kobidz.pl

Zeidler K., (2007), Prawo ochrony dziedzictwa, Oficyna, Warszawa

Zeidler K.,(2010), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, C. H. Beck, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Izabela Lipińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642