Turystyczna eksploracja alternatywnego dziedzictwa

Małgorzata Nieszczerzewska

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest analiza miejskiej eksploracji jako 1) elementu alternatywnej turystyki kulturowej (szczególnie jako turystyki aktywnej, przeciwstawianej w klasycznej literaturze przedmiotu turystyce masowej), 2) próby poszukiwania alternatywnego, zapomnianego i zdegradowanego dziedzictwa. Wzrastająca liczba stron internetowych poświęconych eksploracji świadczy o tym, że zjawisko to rozwija się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Nie bez przyczyny zatem, w narracjach współczesnych eksploratorów wielokrotnie używa się terminu „zwiedzanie”, charakterystycznego dla dyskursu turystycznego i zastępującego „odkrywanie”, „eksplorację”, czy „infiltrację”. Do analizy wybrane zostały jedynie strony internetowe tworzone przez polskojęzycznych eksploratorów, głównie w celu zarysowania obszaru miejskiej eksploracji w Polsce. 


Słowa kluczowe


miejska eksploracja; zapomniane dziedzictwo; zdegradowana architektura; turystyka aktywna; turystyka przygodowa; turystyka ekstremalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamowski J., Smyk K. (red.), 2013, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła wartości ochrona, Wydawnictwo UMCS, Lublin-Warszawa

Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury

Assmann, A. 2009, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa, Universitas, Kraków, s. 101-142

Brzozowska, B., Wieczorkiewicz, A., 2010, Wyobraźnia turystyczna, „Kultura Współczesna”, nr 3, s. 5-7

Christopher M., 2014, Abandoned America: The Age of Consequences, Jonglez Publishing

Dillon, B., 2011, Introduction. A short history of decay, (in:) B. Dillon (ed.), Ruins. Documents of contemporary art, The MIT Press, Cambridge, s. 10-14

Edensor, T., 2007, Sensing the ruin, “Senses and Society”, vol. 2, issue 2, s. 217-232

Edensor, T., 2005a, Industrial ruins. Spaces, aesthetics and materiality. Oxford: Berg

Edensor, T., 2005b, The ghosts of industrial ruins: ordering and disordering memory in excessive space, “Environment and Planning D: Society and Space”, volume 23, s. 829,849

Ellis W., 2015, Abandoned NYC, Schiffer Publishing

Ferenc T., 2010, O tym, jak fotografia stworzyła współczesnego turystę, „Kultura Współczesna”, nr 3, s.37-47

Ginsberg R., 2004, The Aesthetic of Ruins, Rodopi, Amsterdam-New York

Góral A., 2014a, Cultural Heritage in the Cobweb of Meanings, (in:) R. Amoêda, S. Lira and C. Pinheiro, (eds.), Heritage 2014. Proceedings of the 4th International Conference on Heritage and Sustainable Development, Barcelos, s. 43-53, dostępne na https://www.academia.edu/9672032/Cultural_heritage_in_the_cobweb_of_meanings (04.11.2015)

Góral A., 2014b, Dziedzictwo kulturowe jako zasób wspólny. Rola współpracy między interesariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, „Zarządzanie w kulturze”, 15, z. 3, s. 277-286

Göbel, H. K., 2015, The re-use of urban ruins. Atmospheric inquiries of the city, Routledge, New York

Harrison R., 2013, Heritage. Critical approaches, Routledge, New York

Hell, J., Schönle, A. (red.), 2010, Ruins of modernity, Duke University Press, Durham & London

Jorgensen A., Keenan R. (eds.), 2011, Urban Wildscapes, Routledge, NY, London

Kirshenblatt-Gimblet, B.,1998, Destination culture: tourism, museums, and heritage, University of California Press, Los Angeles

Lachmann R., 2009, Mnemotechnika i symulakrum, [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa I kulturowa, Universitas, Kraków, s. 285-321

Łobożewicz, T., Kogut R. (red.), 1999, Turystyka aktywna - Turystyka kwalifikowana, DrukTur, Warszawa

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa

Marek A., Lewandowski W., 2011, Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na podstawie wspinaczki, „Słupskie Prace Geograficzne”, 8, s. 47-56

Margaine, S., Margaine D., 2009, Forbidden Places: Exploring our Abandoned Heritage, Jonglez Edition

Merski J., Warecka J., 2009, Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Mokras-Grabowska J., 2015, Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej, [w:] B. Włodarczyk (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia. Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 117-129

Murzyn-Kupisz M. A., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Nieszczerzewska M., 2015a, Derelict architecture. Aesthetics of an unaesthetic space, “ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”, t.5, nr 2, s. 387-397

Nieszczerzewska M., 2015b, Vanitas. Ruina jako przestrzeń (bez)graniczna, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”, III, s. 69-80

Nieszczerzewska M., 2014, Erasure of time. Photographs of abandoned places, (in:) A. Markowska (ed.) Politics of Erasure. From “damnatio memoriae” to alluring void, Wyd. TAKO, Toruń, s. 337-345

Pijarski K., (red.), 2013, Ruina(cja), „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 4

Purchla J., 2005, Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

RomanyWG, 2011, Beauty in Decay. The Art of Urban Exploration, Carpet Bombing Culture

Smith, L., 2006, Uses of heritage, Routledge, New York

Solis J., 2013, Stages of Decay, NY, Prestel, New York & London

Su, X., 2010, The Imagination of Place and Tourism Consumption: A Case Study of Lijiang Ancient Town, China, “Tourism Geographies”, vol. 12, no. 3, s. 412–434

Thomas D. J., 2013, Urban and Rural Decay Photography: How to Capture the Beauty in the Blight, Focal Press, Burlington

Timothy D. L., 2011, Cultural Heritage and Tourism: An Introduction, Channel View Publications, Bristol, Toronto

Trigg D., 2006, The aesthetics of decay. Nothingness, nostalgia and the absence of reason, “New Studies in Aesthetics”, vol. 37, Peter Lang Publishing, New York

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków

Woodward Ch., 2002, In Ruins, Vintage, London

http://3ge.pl/onas/ [05.04.2016]

http://dpuet.blogspot.com [05.04.2016]

http://figeneration.pl/urban-exploration-odkryj-na-nowo-miejska-dzungle/ [05.04.2016]

http://fotokomorka.com/urban-exploration-poradnik/ [05.04.2016]

http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,10463941,Urbex__Nowy_trend_w_turystyce_czy_sport_dla_dziwakow_.html [05.04.2016]

http://tropemzapomnianychmiejsc.blogspot.com/2013/03/miejska-eksploracja-czyli-zwiedzanie.html [05.04.2016]

http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/urbex-history-grupa-eksploratorow-miejskich-odkrywa,3295265,artgal,t,id,tm.html [05.04.2016]

http://wloclawek.naszemiasto.pl/artykul/mm-kowicz-urg-lubi-fotografowac-opuszczone-miejsca-zobacz,2565688,artgal,t,id,tm.html [05.04.2016]

www.boredpanda.com/abandoned-house-animals-kai-fagerstrom/ [05.04.2016]

www.deadzone.pl [05.04.2016]

www.in-dust-real.pl [05.04.2016]

www.urbanist.pl/urbex-miejska-eksploracja/ [05.04.2016]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Małgorzata Nieszczerzewska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642