Okiem przewodnika-krajoznawcy. O potencjale turystyki literackiej w Hrubieszowie

Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski

Abstrakt


Przedmiotem artykułu uczyniono możliwość zwiedzania Hrubieszowa pod dyktando literatury oraz – zasugerowanym przez nią w sposób szczególny – szlakiem związanym z hrubieszowskimi Żydami. Punktem wyjścia stała się słynna Elegia miasteczek żydowskich Antoniego Słonimskiego. Autorzy wskazują na miejsca skoligacone z tym Skamandrytą, a także odkrywają ślady przodków doktora Janusza Korczaka, tropy pobytu w mieście Bolesława Leśmiana oraz Bolesława Prusa. Na podstawie tego studium doświadczony przewodnik przygotuje kilkugodzinną wycieczkę – wprowadzając zainteresowanych w tematykę, wskazując miejsca warte kulturowej kontemplacji, korelując doświadczenie czytelnika i turysty. 


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka literacka; sztetl; Hrubieszów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2009, Literatura podróżnicza faktu niedocenianą niszą turystyki literackiej, „Turystyka Kulturowa”, nr 1

Buryła S., 2012, Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, nr 10

Chyra-Rolicz Z., 1980, Stanisław Staszic, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Duda J., 1994, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Staszicowski model pomocy gospodarczej dla wsi, Lublin

Hirsch M., 1997, Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory, Harvard University Press, Cambridge

Hitlerowskie obozy i getta na ziemi hrubieszowskiej w okresie okupacji w latach 1939–1944, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”,

Hoffman E., 2001, Sztetl: świat Żydów polskich, przeł. Michał Ronikier, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Podręcznik, Wydawnictwo UŁ, Łódź

Korczak J., 2012, Pamiętnik i inne pisma z getta, przypisy Marta Ciesielska posłowie Jacek Leociak, W. A. B., Warszawa

Krall H., 1989, Syndrom ocalonych, [w:] Hipnoza, Wydawnictwa „Alfa”, Warszawa

Kronhold J., 2000, Nie ma bóżnicy, [w:] Wieku brązu, Wydawnictwo a5, Kraków

Kruczek Z. (red.), 2000, Obsługa ruchu turystycznego, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków

Kruczek Z., 1983, Metodyka krajoznawstwa, AWF, Kraków

Książek M., 2015, Droga 816, Fundacja Sąsiedzi, Białystok

Łopuszański P., 2000, Leśmian, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Marta Kubiszyn, http://teatrnn.pl/leksykon/node/3417/hrubiesz%C3%B3w?quicktabs_1=1, 18.11.2016

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał, Perspektywy, KMB DRUK, Gniezno

Milewska M., 2008, Znaczenie walorów i atrakcji turystycznych w kreowaniu produktów turystycznych [w:] M. Jalinik, R. Ziółkowski (red.), Produkty turystyczne. Kierunki rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej, Politechnika Białostocka, Białystok

Molik W., 1980, Stanisław Staszic (1755-1826), Prasa-Książka-Ruch, Poznań

Neumann B., 2009, Literatura, pamięć, tożsamość, przeł. Artur Pełka, [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków

Olczak-Ronikier J., 2012, Korczak. Próba biografii, PWN, Warszawa

Page J., Hall C., 2003, Managing Urban Tourism. Pearson Educational Limited, Essex

Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa

Polak S., 1918, Ks. Stanisław Staszic i Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, Zamość.

Purchla J., Murzyn-Kupisz M. (red.), 2008, Przywracanie pamięci: rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków

Radzik Z., 2005, Miasteczka odżywają, „Więź”, kwiecień, s. 31-42

Radzik Z., 2013, My z tych miasteczek, [w:] J. Tokarska-Bakir (red.), PL: tożsamość wyobrażona, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa

Roszak J. Godlewski G., 2015, Zamość – nie dość literatury. Propozycja implementacji trasy turystycznej, „Folia Turistica”

Roszak J., Godlewski G., 2013, Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej, „Folia Turistica”, nr 28, s. 53-66

Roszak J., Godlewski G., 2015, Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 6-19

Roszak J., Godlewski G., 2015, Zgromadzone z braku wieczności. Muzea literackie w ofercie turystycznej Lubelszczyzny, „Turystyka Kulturowa”, nr 12, s. 6-21

Rymkiewicz J. M., 2001, Leśmian. Encyklopedia, Sic!, Warszawa

Sabor A., 2005, Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek. Działoszyce – Pińczów – Chmielnik – Szydłów – Chęciny, Austeria, Kraków

Shneiderman S. L., 1978, The River Remembers, Horizon Press, Poole

Słonimski A., 1984, 138 wierszy, PIW, Warszawa

Smolarkiewicz E., Rewitalizacja jako forma przywoływania przeszłości, [w:] Deklinacja odnowy miast, J. Kubera, K. Derejski, S. Lisiecki, R. Macyra (red.), Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, s. 69-78

Snopek J., 1999, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szacka B., 1966, Stanisław Staszic, PIW, Warszawa

Szukając Leśmiana, www.roztocze.net/newsroom.php/14918, 18.11.2016

Szweykowski Z., 1972, Twórczość Bolesława Prusa, PIW, Warszawa

Tokarzówna K., 1981, Młodość Bolesława Prusa, PIW, Warszawa

Trznadel J., 1999, Nad Leśmianem. Wiersze i analizy, Wydawnictwo Arcana, Kraków

Voultsaki M., Innovative partnerships for sustainable urban tourism, Case study of Thessaloniki [w:] Tourism on Islands and Specific Destinations. Materiały konferencyjne.

Więcławska K., 2005, Zmartwychwstałe miasteczko: literackie oblicza sztetł, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

www.hrubieszow.info/wiara/zydzi/zydzi.htm, 18.11.2016

www.kirkusreviews.com/book-reviews/s-l-shneiderman/the-river-remembers/, 18.11.2016

Wyrzykowski J. (red.), 2005, Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, vol. 8, University of Wrocław, Wrocław

Wysokiński J., 1988, Szlakiem Stanisława Staszica, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa

Wyszowska I., 2008, Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka Kulturowa”, nr 1
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.777

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642