Zarządzanie wydarzeniami muzealnymi na przykładzie „Oblężenia Malborka”

Janusz Hochleitner, Izabela Rekuć

Abstrakt


Od kilkunastu lat pod koniec lipca Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje kilkudniowy Festiwal Kultury Średniowiecznej „Oblężenie Malborka”. Ta muzealna oferta wydaje się interesującym przykładem zarządzania procesami rynkowymi poprzez organizację wydarzenia z zakresu odtwórstwa historycznego. Najbardziej newralgicznym zadaniem w tego rodzaju przedsięwzięciach jest zbudowanie zaufania pomiędzy instytucją kultury, która jest głównym organizatorem wydarzeniu, a środowiskiem rekonstruktorów średniowiecznej historii. Przeprowadzone w 2016 roku badania ankietowe umożliwiają lepsze rozpoznanie najważniejszych partnerów malborskiego muzeum. Organizowane od lat wydarzenia „żywej historii” w Malborku odbywają się w zmieniającym otoczeniu społeczno-politycznym i ekonomicznym, co ma wpływ także na pozyskiwanie profesjonalnych grup rycerskich. W okresie dynamicznie rozwijającego się ruchu rycerskiego przedmiotem szczególnej uwagi dla malborskich muzealników jest pozyskanie stosunkowo stałej grupy odtwórców, którzy będą w stanie – bez większego zagrożenia dla zabytku architektury – zrealizować scenariusz kilkudniowego eventu.


Słowa kluczowe


zarządzanie; muzealnictwo; event; turystyka pól bitewnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamik A., 2009, Wykorzystanie analizy otoczenia w procesach kształtowania konkurencyjności MSP w Regionie Łódzkim, [w:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki, „Zeszyty Naukowe UE”, nr 129, Poznań, s. 13-20

Barańska K., 2013, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Wydawnictwo Attyka, Kraków

Bączek J.B., 2011, Psychologia eventów. Pierwszy w Polsce praktyczny podręcznik psychologii dla branży eventowej, Stageman Polska, Warszawa

Bogacki M., 2008, Rola działań odtwórczych i rekonstrukcyjnych w procesie upowszechniania wiedzy historycznej, [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, red. W.B. Łach, Wydawnictwo Littera, Olsztyn, s. 304-319

Bogacki M., 2010, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, TK, nr 4-6, s. 39-62

Burszta W. J., 2011, Podwójna tożsamość rekonstruktorów, [w:] Szlendak T., Nowiński J., Olechnicki K., Karwacki A., Burszta W.J., 2012, Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 141-157

Chodyński A., 1998, Uroczystości wręczenia certyfikatu UNESCO na Zamku w Malborku, „Muzealnictwo”, nr 40, 1998, s. 19-23

Cynarski W.J., 2012, Castles as the heritage of Polish fortification art and as a tourist attraction, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 12, no. 4, pp. 44-55

Cynarski W.J., Chała J., 2015, Zamki i turnieje: Turystyka pasjonatów kultury militarnej Europy, „Turystyk Kulturowa”, nr 6, s. 21-35

Górczyńska M., 2002, Rewaloryzacja przestrzeni miejskiej a rozwój turystyki kulturowej na przykładzie miasta Cork (Republika Irlandii), [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 200-216

Gaweł Ł. 2016, Zarządzanie obiektami UNESCO, [w:] Hochleitner J. (red.), Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 43-53

Haftka M., 1998, Zamek w Malborku na Liście Światowego dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork

Henzler P., 2009, Partnerstwo to ludzie. O czym nie można zapomnieć, planując pracę partnerską [w:] Skrzypczak B., Grygorczyk M. (red.), Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych, Stowarzyszenie CAL, Warszawa, s. 15-22

Hochleitner J., Makowski M., 2011, Reconstructionof the Battle of Grunwald as Emotional Promotional Message, „Geo Journal of Tourismand Geosites“, vol. 7, p. 107-114

Hochleitner J., 2011, Inscenizacjehistoryczne – budowanie wielosektorowych partnerstw na przykładzie Muzeum Zamkowe w Malborku, [w:] Kubisiak A. (red.), Konferencje polskich muzeów historycznych, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań – Gdańsk, s. 231-245

Hochleitner J., 2013, Interpretacja przeszłości a inscenizacje historyczne na przykładzie bitwy grunwaldzkiej i oblężenia Malborka, [w:] Woźniak M.F., de Rosset T.F., Ślusarski W. (red.), Muzeum. Formy i środki prezentacji I: Historia w muzeum, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 102-112

Hochleitner J., 2015, Z dziejów inscenizacji bitwy grunwaldzkiej, [w:] Hochleitner J., Połom-Jakubowicz W. (red.), Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacje oferty muzealnej, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 161-172

Hochleitner J., 2016a, Plenerowaoferta Muzeum Zamkowego w Malborku, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej“, nr 3, s. 117-132

Hochleitner J., 2016b, Inscenizacje historyczne w Muzeum Zamkowym w Malborku, [w:] Hochleitner J. (red.), Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 167-185

Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Fundacja Wspomagania Wsi, Koszalin, s. 133

Konczyński R., 2015, Średniowiecze powróciło do Malborka, „Dziennik Bałtycki”, 27 VII 2015, s. 27

Kostera M., 2008, Zarządzanie na rynku doznań, [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 393-410

Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych), [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 34-35

Łukawski K., 2015, Muzeum – fabryka event’ów?, [w:] Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, Hochleitner J., Połom-Jakubowicz W. (red.), Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 155-159

Miedzińska I., 2010, Krajobraz w podróży – między identyfikacją a kreacją [w:] Kazimierczak M. (red.), Współczesne podróże kulturowe, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 249-260

Mierzwiński M., 2005, Muzeum Zamkowe w Malborku na szlakach turystycznych Europy, "Muzealnictwo", t. 46, s. 195-207

Mikos von Rohrscheidt A., 2010a, Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 6, s. 4-25

Mikos von Rohrscheidt A., 2010b, Obiekty obronne okresu Średniowiecza w Polsce jako destynacje i atrakcje turystyki kulturowej, “Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, vol. 10, pp. 102-117

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków, s. 151-161

Musiaka Ł., 2013, Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Pałka J., 2001, Jagiełło pod Malborkiem, czyli 1:0 w meczu przed 592 laty, specjalny dodatek „Gazety Malborskiej”, 19 VII 2001

Pstrocka-Rak M., Nowacińska M., 2013, Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 5-20

Rojek K., 2009, Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej), „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 4-27

Ryan Ch. (red.) 2007, Battlefield tourism. History, place and interpretation, Elsevier Science, Kidlington

Skrobisz J., 2015, Podczas Oblężenia Malborka nie będzie… oblegania zamku, „Dziennik Bałtycki”, 11 VI 2015, s. 4

Słodowa-Hełpa M., 2002, Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie, „Problemy Turystyki”, nr 3-4, s. 2-14

Stokowski M., 1999, Borders and Encounters, [w:] Hirsch J. S., Silverman L. H. (red.), Transforming Practice, Selection From the Journal of Museum Education, Routledge, 1992-1999, Washington, p. 312–322

Szlendak T., 2011, Wehrmachtt nie macha. Rekonstrukcyjna codzienność jako sposób zanurzenia w kulturze, [w:] Szlendak T., Nowiński J., Olechnicki K., Karwacki A., Burszta W.J., 2012, Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 9-70

Zmuda Trzebiatowski A., 2016, Obozowisko w ruchu rekonstrukcyjnym, [w:] Zmuda Trzebiatowski A., Nowakowski P.A. (red.), W rycerskim obozie, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Toruń, s. 54-69

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach - Dziennik Ustaw nr 5 z 1997 poz. 24 z późniejszymi zmianami


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Janusz Hochleitner


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642