Współpraca na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z wykorzystaniem analizy sieci społecznych

Paweł Piotrowski, Katarzyna Czernek

Abstrakt


W artykule podjęto problematykę współpracy między podmiotami należącymi do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Celem artykułu jest przedstawienie roli współpracy pomiędzy obiektami tworzącymi szlak turystyczny dla procesu zarządzania tym szlakiem oraz scharakteryzowanie i ocena tej współpracy na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Najpierw przedstawiono znaczenie współpracy pomiędzy obiektami dla procesu zarządzania szlakiem. Podkreślono w tym miejscu, że obok współpracy podmiotu zarządzającego szlakiem z innymi obiektami należącymi do szlaku, bardzo ważna jest współpraca między samymi obiektami. Następnie zaprezentowano koncepcję sieci społecznych oraz najważniejsze jej elementy tj. węzły, więzi/relacje i strukturę. W kolejnych rozważaniach przedstawiono metodologię badań oraz rezultaty badawcze. Wykorzystując podejście sieciowe dokonano charakterystyki tzw. treści relacji zachodzących między obiektami na Szlaku Zabytków Techniki (ustalenie co jest przedmiotem ich współpracy), omówiono funkcje tych relacji (określenie celu kooperacji) oraz ich kierunek (identyfikacja relacji inicjowanych głównie jednostronnie lub dwustronnie). Przedstawiono również podstawowe problemy, jakie zdaniem przedstawicieli badanych obiektów, utrudniają współpracę w ramach Szlaku. Następnie, na podstawie dokonanej analizy sklasyfikowano obiekty ze szlaku pod względem ich stopnia zaangażowania we współpracę wraz ze wskazaniem charakterystycznych cech poszczególnych grup tych podmiotów. W rezultacie stwierdzono, że kooperacja między podmiotami należącymi do Szlaku nie jest jeszcze wystarczająco intensywna, że istnieje duża dysproporcja między liczbą partnerów oraz współpraca ma głównie charakter mieszany - wymiana informacji, jak również realizacja różnych przedsięwzięć. Rozważania podsumowano syntetycznym zakończeniem zawierającym zalecenia o charakterze praktycznym.


Słowa kluczowe


współpraca sieciowa; produkt turystyczny; analiza sieci społecznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baggio R., Cooper C., 2010, Knowledge transfer in a tourism destination: the effects of a network structure. “Service Industries Journal”, no. 30(10), pp. 1-15

Bengtsson M., Kock S., 1999, Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, “Journal of Business & Industrial Marketing”, no. 14(3)

Borodako K., 2012, Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa, [w:] T. Żabińska (red.) Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 60-71

Crotts C., Buhalis D., March R., 2000, Global Alliances in Tourism and Hospitality Management, The Haworth Hospitality Press, An Imprint of The Haworth Press, Inc., New York-London-Oxford

Czernek, K., 2017, Tourismfeatures as determinants of knowledge transfer in the process of touristcooperation, „Current Issues in Tourism”, no. 20(2), pp. 204-220

Czernek, K., Żemła, M., 2016, Podejście sieciowe w turystyce – charakterystyka i sposoby zastosowania, Folia Turistica, Zarządzanie i Transfer Wiedzy w turystyce, nr 41, s. 237-261

Dredge D., 2006, Policy networks and the local organisation of tourism, “Tourism Management”, 27(2), pp. 269-280

Fyall A., Garrod B., 2005,Tourism Marketing. A collaborative Approach, Channel View Publications, Clevedon

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Gray B., 2005, Assessing Inter-Organizational Collaboration. Multiple Conceptions and Multiple Methods, [in:]D.O. Faulkner and M. De Rond(ed.) Cooperative Strategy. Economic, Business, and Organizational Issues, Oxford University Press, New York

Kachniewska M., 2012, Zastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiej [w:] T. Żabińska (red.) Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 45-59

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, Pomysł, Organizacja, Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Knoke D., Kukliński J., 1983, Network analysis, Sage, Los Angeles

Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne: Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Scott N., Cooper C., Baggio R., 2008, Destination Networks. Four Australian Cases, “Annals of Tourism Research”, 2008, Vol. 35, no. 1, pp. 169-188

Smith S., 2006, How Big, How Many? Enterprise Size Distributions in Tourism and Other Industries, “Journal of Travel Research”, 45(1), pp. 53-58

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, 2004, Katowice

Tichy N.M., Tuschman M.L., Fombrun Ch., 1979, Social Network Analysis For Organizations, “Academy of Management”, Vol. 4, No. 4, pp. 507-519

Timur S., Getz D., 2008, A Network perspective on managing stakeholders for sustainable Urban tourism, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 20, No. 4, pp. 445-461

Zapata Campos M.J., 2014, Partnerships, tourism and community impacts[in:] A. Lew, C.M. Hall, A. Williams (ed.), The Wiley Blackwell Companion to Tourism, Wiley-Blackwell, Oxford, pp. 557-567

http://pot.gov.pl.pot.potsite.pl/slownik/sieciowy-produkt-turystyczny/ [dostęp z dn. 13.05.2015]

www.zabytkitechniki.pl [dostęp z dn. 11.05.2015]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Paweł Piotrowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642