Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym dla potrzeb turystyki

Teresa Skalska, Michał Koskowski

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę nakreślenia roli organizacji trzeciego sektora w Polsce w zakresie opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym i w zarządzaniu nim dla potrzeb rozwoju turystyki w różnych regionach kraju. Szczegółowe badanie kondycji organizacji pozarządowych w Polsce, przeprowadzone w 2015 r., oraz kwerenda źródłowa wskazują, że zaangażowanie trzeciego sektora w omawianym zakresie jest zjawiskiem pożądanym, choć stosunkowo nowym i silnie zróżnicowanym przestrzennie. Istnieją jednocześnie wyraźne przesłanki, że w obecnych ramach instytucjonalnych i prawnych, a zwłaszcza wobec wspierającej roli instytucji europejskich, znaczenie trzeciego sektora w omawianym zakresie, oraz różnorodność form jego zaangażowania będzie rosnąć. W celu usprawnienia tego procesu w Polsce, autorzy postulują wprowadzenie szeregu ułatwień formalno-prawnych, które umożliwiłyby głębszą współpracę publiczno-prywatno-społeczną.


Słowa kluczowe


organizacje pozarządowe; dziedzictwo kulturowe; turystyka kulturowa; zarządzanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M., 2016, Organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki i rekreacji. Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor przygotowany na zlecenie Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, Warszawa

Apostolakis A., Jaffry S., 2007, The effect of cultural capital on the probability to visit cultural heritage attractions. „International Journal of Tourism Policy” nr 1 (1), s. 17-32

Arthur L., Cato M.S., Keenoy M., 2004, Developing an Operational Definition of the Social Economy. Publikacja online: www.uwic.ac.uk [10.08.2016]

Badcock J., 2016, Barcelona to fine Airbnb and HomeAway €600,000 each for offering 'illegal' accommodation. The Telegraph online: www.telegraph.co.uk/news/2016/11/24/barcelona-fine-airbnb-homeaway600000-offering-illegal-accommodation [2.12.2016]

Bourdieu P., 1986 Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Routledge, London

Europa Nostra, 2005, Cultural Heritage Counts for Europe. Online: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/023.pdf [10.9.2011]

Fairclough G., 2009, New Heritage Frontiers. [in:] Heritage and Beyond. Launching Colloquoy of the publication on the contribution of the Council of Europe Framework Convention on the value of cultural heritage for society (Faro Convention), Lisbon, Council of Europe. Online: www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/colloque-beyond_en.asp [20.03.2011]

Garrod B., Fyall A., 2000, Managing heritage tourism. „Annals of Tourism Research” nr 27 (3), s. 682-708

Graham B., Ashworth G. J., Tunbridge J. E., 2000, A Geography of Heritage, Arnold, London

Hewison R., 1987, The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline, Methuen, London

ICOMOS, 1999, International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significance. Online version: www. international.icomos.org/charters/tourism_e.htm [21.01.2013]

Koskowski M., 2009, Zamki w Polsce - definicja, sytuacja własnościowa i funkcje. Przyczynek ekonomisty do waloryzacji zamków w Polsce. [w:] M. Lewicka (red.), Zamki, Grody, Ruiny. Waloryzacja i ochrona, Warszawa, PKN ICOMOS, s. 467-475

Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., 2013, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, NID, Warszawa

Królikowska A. (red.), 2006, Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce, Raport otwarcia, Bank BISE

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/materialy_sesje_gdansk/sesja_F/krolikowska_finansowanie_zwrotne_ES.pdf [11.12.2016]

Kwaśniewska A., 2014 Naukowe, polityczne i gospodarcze aspekty zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kaszubów, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” nr 14, s. 15-27

LaPan C., Barbieri C., 2013 The role of agritourism in heritage preservation, „Current Issues in Tourism” nr 17 (8), s. 666-673

Maroń D., 2013, Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej, „Wrocławskie Studia Politologiczne” nr 15

Nieroba E., Czerner A., Szczepański M. (red.), 2009, Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole

OECD, 2009, The Impact of Culture on Tourism, OECD Publishing, Paris

Okrasa W., 2016, Sektor trzeci jako przedmiot badań statystyki publicznej: wybrane problemy, Publikacja online: www.stat.gov.pl/cps/rde [14.08.2016]

Oxford Economics, 2010, Economic impact of the UK heritage tourism economy, Final Report, Oxford Economics, Oxford

Poulard F., 2007, Les Écomusées. Participation des habitants et prises en comptes des publics, „Ethnologie française” nr 37

Purchla J. (red.), 2008, Raport na temat funkcjonowania system ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, MKiDZ, Kraków

Rada Europy, 2005, Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Rada Europy, Strasbourg

Rebanks J., 2010, The price of lemons - World Heritage and economic development. Interview with James Rebanks, „World Heritage” nr 58, s. 79-82, online: www.pfdheritage.com/wh58 [15.10.2011]

Richards G., 1996, The Scope and Significance of Cultural Tourism, [in:] G. Richards (ed.), Cultural Tourism in Europe, CAB International, Wallingford, s. 19-45

Schmidt-Thomé K., 2007, Methods to assess value – glossary, [in:] P. Lehtovuori, K. Schmidt-Thomé, (eds.) Economics and Built Heritage. Seminar proceedigns, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, s. 37-38

Stone P. G., 2006, A marriage of convenience? Heritage and tourism working together, „Historic Environment”, Australia ICOMOS nr 19 (2), s. 8-12

Suchet A., Raspaud M., 2010 A case of local rejection of a heritage tourism policy: tourism and dynamics of change in Abondance, French Alps, „International Journal of Heritage Studies” nr 16 (6), s. 449-463

Szlendak T., Nowiński J., Olechnicki K., Karwacki A., Burszta W.J., 2012, Dziedzictwo w akcji, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

The Economist, 2016, Business travellers will be hit hardest by the crackdown on Airbnb, Blog entry: www.economist.com/blogs/gulliver/2016/11/lets-down [2.12.2016]

UNESCO, 1995, Our Creative Diversity, Report of the World Commission on Culture and Development, UNESCO Publishing, Paris


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Michał Ryszard Koskowski, Teresa Skalska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642