Turystyka religijna: czy pogłębia religijność i otwiera na tolerancję?

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Pytanie 72. 

Francuski pisarz Andre Malraux twierdził, że „Wiek XXI będzie wiekiem religii albo nie będzie go wcale". Istotnie, wbrew zwolennikom koncepcji „śmierci Boga”, obserwacje życia społecznego, fenomenów kulturowych oraz wydarzeń politycznych ostatnich dekad świadczą o niegasnących potrzebach duchowych człowieka, a jednocześnie przynoszą wiele dowodów na tragiczne konsekwencje zderzenia światopoglądów opartych na różnych doktrynach religijnych i parareligijnych. W moim pytaniu chciałabym poprosić Państwa o spojrzenie
na fenomen turystyki religijnej w szerszym kontekście „zderzenia cywilizacji”.

Czy - idąc za myślą Jana Pawła II - możemy powiedzieć, że turystyka, a zwłaszcza turystyka religijna, stanowi czynnik rozwoju dialogu między cywilizacjami i kulturami (o ile w ogóle taki dialog potrafimy naukowo zoperacjonalizować)? Czy tysiące turystów religijnych, pielgrzymów przemierzających kontynenty w poszukiwaniu sacrum za sprawą swojego doświadczenia bycia w drodze otwierają się na inność kulturową i kształtują w sobie postawę szacunku i tolerancji? Czy rozwój turystyki religijnej pogłębia religijność, czy może przyczynia się do zubożenia duchowości poprzez komercjalizację dziedzictwa 
i diznejlandyzację praktyk?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., 1996, From Pilgrim to Tourist - or A Short History of Identity, [w:] Hall, S. and Gay P. D. (red.), Questions of Cultural Identity, London: Sage, ss. 18–36

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2007

Eliade M., 1993, Traktat o historii religii, Plejada, Wydawnictwo Opus, Łódź

Eliasz W., 1874, Szkice z podróży w Tatry, Tygodnik Wielkopolski w Poznaniu, Dodatek w Krakowie

Forum Gnieźnieńskie, 2009, Perspektywy rozwoju turystyki pielgrzymkowej, religijnej i kulturowej na terenie Polski i w Europie „Turystyka Kulturowa” Nr 12, s. 47-56

Górecki J., Fenomen pielgrzymowania Europejczyków do Rzymu na podstawie czasopisma Katolik (1869-1914), „Peregrinus Cracoviensis”, 2007, z. 18

Graburn N. H. H., 1978, Tourism: The sacred Journey, [w:] Smith, V. L. (red.) Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, Oxford: Blackwell, ss. 17–31

I. Bauman, J. Kociatkiewicz, M. Kostera, 2017, Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa

Jackowski A., I. Sołjan I., Pielgrzymki jako przejaw solidarności międzyludzkiej, „Peregrinus Cracoviensis” 2007, z. 18

Jan Paweł II, „Akt europejski” (Santiago de Compostela, 9 listopada 1982 r.), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 1983, nr 2, s. 29

Jan Paweł II, 2008, Homilia, Santiago de Compostela 9 listopada 1982, [w:] Dzieła zebrane, t. 9: Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Europa, cz. 2: Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu, red. P. Ptasznik i in., Kraków

Jan Paweł II, List Apostolski Dies Domini Do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu niedzieli, Watykan, 31 maja 1998 r

Kolenkiewicz A., Pielgrzymki w różnych religiach, (20.05.2016) www.parafia-piotraipawla.pl/index.php/pielgrzymka-jasna-gora

Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, 2006, red. A. Jackowski, I. Sołjan, Kraków

MacCannell D., 1976, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, New York: Schocken Books

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej, „Folia Turistica” Nr 39, s. 65-99

Mikos v. Rohrscheidt A., Współczesne przewodnictwo miejskie, Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulTour.pl, Kraków/Poznań

Ostrowski M., 1999, Pielgrzymowanie czy turystyka religijna?, II Międzynarodowy Kongres Miast Pielgrzymkowych (Częstochowa, 23-25 września 1999 r.), UM Częstochowy

Papież Franciszek, 2013, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium. O głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie. Wydawnictwo M, Kraków

Perszon J., Antropologiczny i religijny wymiar pielgrzymowania (15.06.2016) www.bezpiecznypowiat.pl/download/konf_2013/5

Piwko A. M., Manifestacja wiary, pielgrzymowanie do miejsc świętych w hinduizmie, judaizmie, islamie, „Studia Theologica Varsaviensia” 2011, nr 2

Plichta P., 2016, Camino de Santiago jako współczesny most nadziei, [w:] Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. L. Korporowicz, P. Plichta, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, s. 197-217

Smith V.L., 1992, Introduction: The quest in guest, “Annals of Tourism Research” 19 (1), s. 1–17

Solomon N., Judaizm, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa 1997

Wieczorkiewicz A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków

Wspólna deklaracja Papieża Pawła VI i Atenagorasa patriarchą Konstantynopola, Rzym 7 XII 1965, [online:] www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/inne/deklaracja_prawosl_07121965.html, 20 VI 2017

Wyszowska I. Jędrysiak T., Pielgrzymowanie w różnych religiach świata – cele i motywy, [w:] Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (red.), ROTWŁ, Łódź 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.876

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Magdalena Banaszkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642