Doświadczenia zwiedzających kulturową atrakcję turystyczną. Studium przypadku: Brama Poznania ICHOT.

Stefan Bosiacki, Bernadeta Hołderna-Mielcarek

Abstrakt


Problematyka podjęta w artykule wpisuje się we współczesną orientację w konsumpcji turystycznej ukierunkowaną na doznania i emocje towarzyszące doświadczeniom turystycznym. W artykule zaprezentowane została koncepcja zarządzania atrakcjami turystycznymi nawiązująca do nurtu ekonomii behawioralnej, wspierająca kreowanie pozytywnych doświadczeń turystycznych i towarzyszących im doznań, których identyfikacji dokonano na podstawie badań jakościowych przeprowadzonych wśród zwiedzających Bramę Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego). 


Słowa kluczowe


doświadczenia turystyczne; atrakcje turystyczne; turystyka kulturowa; ICHOT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boguszewska-Kreft M., 2013, Marketing doświadczeń, Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalnych klientów, CeDeWu, Warszawa

Bosiacki S., Hołderna-Mielcarek B., 2017, Marketing doświadczeń na przykładzie atrakcji turystycznej Brama Poznania ICHOT, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 473, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 98-106

Duda-Seifert M., 2015, Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury, ,,Turystyka Kulturowa’’ nr 4, s. 74-87

Fedyk W., Cieplik J., Smolarski T, Gruszka I., 2014, Atrakcyjność turystyczna i komercjalizacja wybranych obiektów turystycznych w opinii specjalistycznej grupy konsumentów, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 4, s. 3-15

Kowalczyk-Anioł J., Papińska-Kacperek J., 2015, Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych, ,,Turystyka Kulturowa’’ nr 5, s. 6-20

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Wyd. Proksenia, Kraków

Markiewicz E., 2015, W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki, „Kultura, Historia, Globalizacja”, nr 17, s. 109-121

Mazurek-Łopacińska K., 2003, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt, A., 2014, Zachowania i preferencje turystów zagranicznych korzystających z usług przewodników w poznaniu w latach 2011-2013, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 2, nr 3 (264), s.156-178

Mruk H., 2012, Marketing. Satysfakcja klientów i rozwój przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa

Nowacki M., 2003, Wrażenia osób zwiedzających atrakcję turystyczna, „Folia Turistica”, nr 14, s. 121-129

Nowacki M., 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, „Folia Turistica”, nr 23, s. 7-21

Nowacki. M., 2014, Zarządzanie atrakcjami turystycznymi w świetle aktualnych badań, „Folia Turistica”, nr 31, s. 31-51

Pawłowska A., 2014, Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, ,,Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 30-45

Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wyd. UAM w Poznaniu, Seria Socjologia nr 40, Poznań

Ritzer G., 1997, McDonaldyzacja społeczeństwa, Wyd. Muza, Warszawa

Skowronek I., 2012, Marketing doświadczeń. Od doświadczeń konsumenta do wizerunku firmy Poltext, Warszawa

Smoleńska O., 2009, Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku, „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 31-39

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Stefan Bosiacki, Bernadeta Hołderna-Mielcarek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642