Dziedzictwo materialne ostatnich Romanowów szansą rozwoju turystyki kulturowej w Spale i Białowieży

Michał Słoniewski

Abstrakt


We współczesnej Polsce wciąż jeszcze można odnaleźć wiele materialnych śladów obecności rosyjskiej w XIX i na początku XX wieku. Są to przede wszystkim liczne gmachy użyteczności publicznej, byłe obiekty militarne i cerkwie. W Spale i Białowieży – dwóch znanych miejscowościach turystycznych – można napotkać dobrze zachowane pozostałości zabudowy rezydencjonalnej gospodarstw łowieckich Aleksandra III i Mikołaja II. Takie zabytki, jako dziedzictwo kulturowe stanowią niewątpliwie atrakcję turystyczną i stwarzają realną szansę na zwiększenia ruchu turystycznego z Federacji Rosyjskiej. Zarówno Spała, jak i Białowieża dysponują ponadto dobrze rozbudowaną i zróżnicowaną infrastrukturą i bazą turystyczną. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w samej Rosji wciąż rośnie zainteresowanie historią Romanowów, a członkowie rodziny cara Mikołaja II przez rosyjski kościół prawosławny zostali uznani za świętych. Ponadto należy podkreślić, że turyści z Rosji chętnie przeznaczają duże sumy na swoje zagraniczne wyjazdy. Spała, Białowieża i otaczające je lasy są coraz częściej odwiedzane także przez rosyjskich myśliwych. Te czynniki uzasadniają zatem pilną potrzebę stworzenia w Polsce interesującej oferty w ramach turystyki kulturowo-przyrodniczej dla potencjalnych turystów z Rosji. 


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; dziedzictwo przyrodnicze; Rosjanie; Romanowowie; Spała; Białowieża; turystyka przyjazdowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajko P., 2010, Z dawnej Białowieży, Agencja Hajstra, Otwock-Białowieża

Bajko P., 2012, Echa starej Białowieży, Agencja Hajstra, Otwock-Białowieża

Baranowski B., 1979, Województwo piotrkowskie, Monografie regionalne, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Baranowski B. [red.), 1989, Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź

Боханов A., 2001, Император Александр III, Русское Слово, Москва

Brzezicki A., 1992, Puszcza Białowieska ocalała dzięki królom, „Łowiec Polski”, nr 4

Co rosyjscy turyści myślą o Polsce?, „Głos Rosji”, www.polishruvr.ru, za: https://turystyka.wp.pl [dostęp 03.09.2013)

Czerkas M., 2003, Беловежский Императорский Дворец, [w:] H. Łapińska, M. Stepaniuk (red.), Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białowieża-Kamieniuki

Честных С., 2015, Императорский дворец в Беловежской Пуще, [w:] Дворцы Романовых как памятники истории и культуры, Европейский Дом, Санкт-Петербург

Czestnych S., Kettering K., 2010, Białowieża – carska rezydencja, Hartigrama, Warszawa

Czestnych S., Kettering K., Słoniewski M., 2012, Spała – carska rezydencja, Wydawnictwo Cel, Konstancin-Jeziorna

Czestnych S., Słoniewski M., 2013, Myśliwskie rezydencje Romanowów w Spale i Białowieży, [w:] M. Milecka (red.), Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków, Natura i kultura w tradycji polskości, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

Дневники императора Николая II 1894-1918, 2011, T. I, от ред. С. В. Мироненко, Российская Политическая Энциклопедия РОССПЭН, Москва

Добровольский A., 2017, Олени для монарха, „Охота и рыбалка”, № 4, с. 46-51

Долматов Д., 1862, Охота в Беловежской Пуще, Санкт-Петербург

Drymajło M. 2012, Analiza rynku turystycznego w Rosji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków

Dziedzic R., Słoniewski M., 2016, Carska kolekcja poroży – przyrodniczo-kulturowym świadectwem historii Lasów Spalskich, [w:] M. Milecka (red.), Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w kulturze, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

Dziedzic R., Słoniewski M., 2017, Carskie gospodarstwo łowieckie w Spale w latach 1885-1914, Wydawnictwo Max, Spała

Głębocki B., 2016, Rosjanie w Spale, „Łowiec Polski”, nr 7, s. 21-27

Góral J., Kotewicz R., 1992, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego, Zarys dziejów miasta 1788-1990, Księgarnia Klamy, Tomaszów Mazowiecki

Jankowska M., 1982, Białowieża. Myśliwski zespół pałacowo-parkowy, Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej. PKZ Oddział w Białymstoku, Białystok

Jaroszewski T., Baraniewski W., 1992, Pałace i dwory w okolicach Warszawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Józefacki J., 1988, Dzieje Skierniewic 1359-1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Карцов Г., 1903, Беловежская Пуща 1382-1902. Исторический очерк, географическое положение и климат, фауна, царские охоты, Артистическое заведение А. Ф. Маркса, Санкт-Петербург

Keczyński A., 2001, Rezydencja monarsza w Białowieży, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, Białystok

Kobalczyk A., Słoniewski M., 2012, Carska Spała, Wydawnictwo Max, Spała

Kociszewski P., 2016, Razem czy osobno…? Dziedzictwo przyrodnicze a kulturowe w przestrzeni turystycznej Podlasia, „Turystyka Kulturowa”, Nr 1, s. 157-160

Kossak S., 2001, Saga Puszczy Białowieskiej, Wydawnictwo Muza, Warszawa

Królikowski L., 2015, Warszawa. Dzieje Fortyfikacji, Wydawnictwo TRIO, Warszawa

Mikos von Rohscheidt A., 2016, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, „Turystyka Kulturowa”, Nr 1, s. 6-46

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2016, https://www.msit.gov.pl/ [dostęp 20.06.2017)

Mironowicz A., 2001, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Moroz-Keczyńska E., 2015, Carska rezydencja w Białowieży a problemy ochrony dziedzictwa kulturowego, [w:] M. Milecka (red.), Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków, Krajobraz jako dorobek kulturowy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

Murzyn-Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

Пармузина И. С., Тихомирова А. Б., 2013, Императорские охоты в Беловежской Пуще в акварелях и фотографиях, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Москва

Paszkiewicz P., 1991, Pod berłem Romanowów: Sztuka rosyjska w Warszawie 1815-1915, Instytut Sztuki PAN, Warszawa

Paszkiewicz P., 1992, Cmentarz prawosławny w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Paszkiewicz P., 1999, W służbie Imperium Rosyjskiego 1721-1917. Funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach cesarstwa i poza jego granicami, Instytut Sztuki PAN, Warszawa

Perzyk B., 2004, Twierdza Ossowiec 1882-1915, Militaria Bogusława Perzyka, Warszawa

Polska Organizacja Turystyczna, Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015, portal zarabiaj na turystyce.pl [dostęp 20.06.2017)

Przeciszewski P., 2011, Warszawa. Prawosławie i rosyjskie dziedzictwo, ilustracje ze zbiorów A. Sosny, Agencja Wydawnicza „Egros”, Warszawa

Семаков В. В., 2014, Были и легенды Беловежской Пущи, Альтернатива, Брест

Słoniewski M., 2015, Dziedzictwo kulturowe Spały i jego wpływ na rozwój turystyki, „Turystyka Kulturowa”, Nr 5, s. 21-38

Слоневски M., 2015, Забытая царская резиденция в Спале, [w:] Дворцы Романовых как памятники истории и культуры, Европейский Дом, Санкт-Петербург

Słoniewski M., 2015, Znaczenie historii i tradycji w promocji turystycznej Spały, [w:] M. Milecka (red.), Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Krajobraz jako dorobek kulturowy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

Słoniewski M., Czestnych S., 2014, Pałac i ludzie, Historia rezydencji myśliwskiej w Spale w latach 1885-1945, Wydawnictwo Max, Spała

Sobczak J., 2009, Mikołaj II – ostatni car Rosji, Bellona, Pułtusk-Warszawa

Sokół K., 2006, Rosyjska Warszawa, przetłumaczenie i uzupełnienie A. Sosna, Monaster Supraski, Białystok

Sokół K., Sosna A., 2005, Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815-1915, MID „Synergia”, Moskwa

Sokół K., Sosna A., 2011, Cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815-1915, Fundacja Sąsiedzi, Moskwa

Wiernicka V., 2015, Prawosławni w Łodzi, Księży Młyn, Łódź

Wiernicka V., 2015, Rosjanie w Polsce, Czas zaborów 1795-1915, Bellona, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Michał Słoniewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642