Czynniki kulturowe warunkujące aktywność i kierunki turystyczne chicagowskiej Polonii

Kamila Ziółkowska-Weiss

Abstrakt


W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat turystyka stała się jednym z największych  i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Liczba osób wyjeżdżających za granicę osiągnęła ponad 1,2 miliarda w skali roku [UNWTO 2016].
Głównym celem artykułu jest przedstawienie czynników kulturowych warunkujących aktywność oraz kierunki turystyczne wśród chicagowskiej Polonii. Wśród tych czynników wyróżniono takie aspekty jak: poczucie tożsamości narodowej, moda oraz uwarunkowania religijne. Celem badania było również sprawdzenie, czy poczucie polskiej tożsamości narodowej wpływa na częstotliwość wyjazdów turystycznych oraz na wybór destynacji turystycznej Polonii chicagowskiej. Główną metodą badań była metoda ilościowo-jakościowa. W artykule zaprezentowana zostanie metoda sondażu diagnostycznego w postaci badań ankietowych wśród Polonii w liczbie 1014 (w tym ankieta internetowa online 347, tzw. CASI) w języku polskim i angielskim. W opracowaniu zostaną przedstawione wyniki badań, które mówią o tym, że osoby, które czują się Polakami, częściej wybierają podróż zagraniczną do Polski niż osoby, które nie czują się Polakami oraz częściej podróżują od osób, które nie wyrażają polskiej tożsamości narodowej.

Słowa kluczowe


czynniki kulturowe; Chicago; Polonia; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Yearbook of Immigration Statistic

Alejziak W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wydawnictwo AWF, Kraków

Blalock M., 1987, Statystyka dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Bomirska L., Gawlak-Kica, G., Kraśnicki, E., 1988, Społeczno-ekonomiczne bariery uczestnictwa młodzieży szkolnej i studiującej w turystycznych formach rekreacji, [w:] S. Wykrętowicz (red.), Wyznaczniki i bariery uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji, Wydawnictwo AWF, Warszawa

Burkart A. J., Medlik S., 1981, Tourism: past, present and future, London: Heinemann

Census 2013 Summary File 4(SF4) – Sample Data PCT1, Ancestry-Polish, U.S. Census Bureau

Cooper C., 1999, The European school travel market, (in) “Travel & Tourism Analyst”, nr 5

Crompton J., 1997, Motivations for pleasure travel, (in) “Annual of Tourism Research”, 6, 408–424

Flick U., 2012, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa

French C.N., Craig-Smith S. J., Collier A., 1995, Principles of Tourism, Longman, Melbourne

Jedlińska M., 2006, Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Turystyka w badaniach naukowych, WSiZ, Rzeszów

Jemielniak D., 2012, Czym są badania jakościowe? [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, PWN, Warszawa

Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne., Geografia Turyzmu tom 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 36-49

Kozak M., 2002, Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations, (in) “Tourism Management”, 23, 221–232

Krzymowska-Kostrowicka A., 1999, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Legawiec M., 2000, Polskie imigrantki w Chicago (na przykładzie badań własnych), niepublikowany maszynopis pracy magisterskiej, UJ, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Momot B., Prażanowski B., 1995, Chicago-przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Ostoja

Nowakowska A., 1989, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, [w:] Zeszyty Naukowe, ser. Monografie, vol. 88, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Pearce D.G., 1995, Tourism Today: A Geographical Analysis, 2nd edn, Longman Scientific &Technical, Harlow

Silverman D., 2007, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji, PWN, Warszawa

Silverman D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Sojka E., 2003, Statystyka w przykładach i zadaniach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach – podręcznik akademicki, Tychy

Stemplewska-Żakowicz K., 2010, Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru? [w:] Roczniki Psychologiczne, Tom XIII, nr 1-2010

Terminologia turystyczna - Zalecenia WTO 1995: 5

Theobald W.F., 1998, Global Tourism, Oxford: Butterworth Heinemann

Tourism 2020 Vision. A new forecast from the World Tourism Organization. Executive Summary, 1999, Wyd. WTO. Madrid

Travis A.S., 1989, Tourism destination area development [w:] Tourism Marketing and Management Handbook, Prentice Hall, New York

Um S., Crompton, J. L., 1990, Attitude determinants in tourism destination choice, [w:] “Annuals of Tourism Research”, 17(3), 432–448.

Uysal M., Hagan L. R., 1993, Motivation of pleasure to travel and tourism. (In) M. Khan, M. Khan, M. Olsen, & T. Var (Eds.), Encyclopedia of hospitality and tourism (pp. 798–810), Van Nostrand Reinhold, New York

Wartecka-Ważyńska A., 2007, Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Wasiak H., 1978, Czynniki kształtujące konsumpcję w dziedzinie turystyki, wypoczynku i innych form rekreacji w układach regionalnych, AE we Wrocławiu, Wrocław

Yavuz N., Baloglu S., Uysal M., 1998, Market segmentation of European and Turkish travelers to North Cyprus, “An International Journal of Tourism and Hospitality”, 9(1), 4–18.

Zaczyński W., 1988, Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Zawadzki M., 1993, Metody badania uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, „Problemy Turystyki”, nr 3

Zgółkowej H., (red.), 1998, Słownik Współczesnej Polszczyzny, Wyd. Kurpisz, Poznań, tom 18, s.288, hasło kultura


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Kamila Ziółkowska-Weiss


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642