Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego

Monika Paluch

Abstrakt


Artykuł prezentuje część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego poprzez przybliżenie najważniejszych informacji o dziedzictwie przemysłowym Żyrardowa. Dokonano ogólnej charakterystyki dziedzictwa przemysłowego miasta m.in. poprzez prezentację jego położenia, historii czy elementów składowych. W dalszej części artykułu omówiono również działania, które wspomagają rozwój turystyki, w tym turystyki kulturowej na omawianym obszarze. Na koniec dokonano oceny możliwość wykorzystania dziedzictwa przemysłowego Żyrardowa przy tworzeniu oferty promującej potencjał turystyki kulturowej na obszarze Mazowsza Zachodniego.

Słowa kluczowe


XIX-wieczna osada fabryczna, atrakcja turystyczna, dziedzictwo przemysłowe, Żyrardów, powiat żyrardowski, turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbier B., 2005, Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, [w:] Turyzm, Nr 15/1-2, s. 95 - 120

Budzyński I. (red.), 2013, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa

Burzyński T., Staszewska-Ludwiczak A., Pasko K. (red.), 2009, Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki, Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej, Zabrze, Wydawnictwo GWSH, Urząd Miejski, Katowice

EDD odchodzi w przeszłość, 2012, [w:] Tydzień Żyrardowa, www.tydzien.net/index.php? option=com_content&task=view&id=1756&Itemid=52, [data dostępu: 22.01.2014 r.]

Gaworecki W., 2003, Turystyka, Wyd. IV zmienione, PWE, Warszawa

Grudziński A., 2000, Opracowanie konserwatorskie dla Żyrardowa, [w:] A. Grudziński, J. Naziębło (red), Problemy rewitalizacji Żyrardowa. Prawne unormowania rewitalizacji. Żyrardów, Żyrardów

Gryciuk A., 1979, Rozwój przestrzenny osady fabrycznej w Żyrardowie w latach 1829 - 1916, [w:] Rocznik Mazowiecki, t. 7, s. 127 - 166

Gryciuk A., 1980, Kształtowanie się osady fabrycznej, [w:] I. Pietrzak-Pawłowska (red), Żyrardów 1829-1945, Warszawa, s. 103 - 123

Grzonkowski J., Nowacki W., Stępiński Z., 2008, Żyrardów - praktyczny przewodnik, Wyd. Radosna Twórczość, Warszawa

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, [w:] Turystyka Kulturowa, Nr 6/2011, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2011_06_02.pdf, [data dostępu: 15.01.2014 r.], s. 17 - 35

Kazimierski J., 1984, Dzieje zakładów Żyrardowskich i ich załogi w latach 1829 - 1885, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, Ciechanów

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka Kulturowa (spojrzenie geograficzne), Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kronenberg M., 2007, Turystyka dziedzictwa przemysłowego - próba sprecyzowania terminologii, [w:] T. Burzyński (red), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Śląska Organizacja Turystyczna, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice

Kubiak J., 1982, Wartości urbanistyczno - architektoniczne d. osady fabrycznej w Żyrardowie, Wyd. Libra, Żyrardów

Naziębło J., 2000, Unikatowy układ urbanistyczny Żyrardowa - historia i problemy odnowy, [w:] A. Grudziński, J. Naziębło (red.), Problemy rewitalizacji Żyrardowa. Prawne unormowania rewitalizacji, Żyrardów, s. 41

Marczak M., 2000, Rodzaje turystyki, [w:] A. Szwichtenberg (red.), Podstawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, [w:] Turystyka Kulturowa, Nr 1/2008, http://turystykakulturowa.org/pdf/2008_11_01.pdf, [data dostępu: 15.01.2014 r.], s. 4-21

Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Paluch M., 2009, Rola turystyki w rewitalizacji miast poprzemysłowych – przykład Żyrardowa, Praca magisterska, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, kps, przechowywany w Bibliotece Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

Rzeczycka B. (red.), 2006, Filip de Girard 1775 - 1845. Wybitne Postaci Żyrardowa, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Żyrardów

Rzeczycka B. (red.), 2007, Hielle i Dittrich - historia rodzin, fabryk i fortuny, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Żyrardów

Stawarz A., 1985, Żyrardów. Narodziny społeczności. 1830-1870, TPŻ, Warszawa -Żyrardów

Strategia Rozwoju Żyrardowa do roku 2025, 2010, http://www.zyrardow.pl/plik,8386, strategia-rozwoju-zyrardowa-do-roku-2025.pdf, [data dostępu: 20.01.2014 r.]

Strzembicki L., 2000, Turystyka i rekreacja na terenach poprzemysłowych, [w:] Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym: strategia, współpraca i finansowanie w województwie śląskim - gminy pogórnicze, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Instytut Turystyki, Szczyrk, Katowice, s. 177 - 181

Szulińska M., 2008, Żyrardów - miasto lnu. Propozycja utworzenia parku kulturowego, [w:] W. Kaprowski, F. Midura, J. W. Sienkiewicz (red.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Almamer, Warszawa

Zwoliński K., 1979, Zakłady Żyrardowskie w latach 1885 - 1915, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa

Zwoliński K. (red), 2004, Informator, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Żyrardów

Zwoliński K., Pawłowska K., Wilk Z., 1967, Przewodnik historyczno-turystyczny m. Żyrardowa, Żyrardów

www.loftydegirarda.info [data dostępu: 21.01.2014 r.]

www.mkidn.gov.pl [data dostępu: 24.01.2014 r.]

www.muzeumzyrardow.pl [data dostępu: 20.01.2014 r.]

www.mwkz.pl [data dostępu: 21.01.2014 r.]

www.wajdaschool.pl/pl/news/zyrardow-pomnikiem-historii [data dostępu: 21.01.2014 r.]

www.zyrardow.pl [data dostępu: 20.01.2014 r.]

http://pdf.polska.travel/eden/pl/ [data dostępu: 21.01.2014 r.]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Monika Paluch


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642