Obiekty z czasów II wojny światowej jako atrakcje turystyczne południowej Norwegii (na przykładzie Kristiansand Kanonmuseum)

Patryk Białek

Abstrakt


Celem artykułu było ukazanie wykorzystania obiektów militarnych z II wojny światowej w turystyce norweskiego regionu Vest-Agder na przykładzie Fortu Møvik, przez wskazanie pierwotnego przeznaczenia obiektu, jego obecnego wykorzystania i możliwości rozwoju. Przy tworzeniu opracowania wykorzystano teksty źródłowe, dokonano również analizy danych statystycznych. W artykule przedstawiono obecne działanie muzeum, jego pozycję w stosunku do muzeów tworzących Vest-Agder-museet oraz wskazano na możliwości dalszego rozwoju.


Słowa kluczowe


turystyka militarna; forty II wojny światowej; Batterie Vara

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asphjell, A., 2001, Kanoner knuses, [w:] Forsvarets forum, Oslo, www.nb.no/nbsok/nb/8cba777b06a0564d87cb4ed55ab158f8.nbdigital?lang=no#0

Bereza-Jarociński, A., 1991, Zarys dziejów Norwegii, PWN, Warszawa

Borhaven, Ch., 1996, Nasjonale festningsverk, [w:] ”Fortidsvern”, nr 4, s. 12-17

Enes, B., 1997, Festung Kristiansand, [w:] ”Fædrelandsvennen”, Kristiansand

Fjørtoft, J.E., 1983, Tyske kystfort i Norge, Agder presse, Arendal

Fjørtoft, J.E., 1996, Tyske kystfort: «Skammens byggverk» blir turistmål, [w:] ”Fortidsvern”, nr 4, s.7-11

Gulbrandsen, Ch., 2016, Med tog til kanonene, [w:] ”Aftenposten Historie”, nr 5, s. 152-153

Høiby E.A, 2014, Den store Kanondagen, www.vestagdermuseet.no/den-store-kanondagen/ [10.12.2017]

Jacobsen B, 2009, Krigsfort som turistatraksjon, www.nrk.no/nordland/krigsfort-som-turistattraksjon-1.6701888 [10.12.2017]

Jędrysiak, T., Mikos von Rohrscheidt, A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13-45

Kowalczyk, A., 2009, Turystyka historyczno-militarna, [w:] Współczesne formy turystyki

kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, AWF, Poznań, s. 286-312

Lawin, M., Stasiak, A., 2009, Obiekty historyczno- wojskowe, [w:] Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, red. A. Stasiak, PWE, Warszawa

Lijewski, M., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa,

Lisowska, A., 2017, Norweski „hotel skansenowski”, czyli o połączeniu funkcji kulturowej z komercyjną, [w:] „Turystyka kulturowa”, Nr 4/2017 (Lipiec/sierpień 2017), s. 7- 29

Marthinussen A.S., Johansen B.-O., 2007, Kystatilleriet ved Agder-kysten www.agderkultur.no/Agder-ka/ka-agder.htm [10.12.2017]

Marthinussen, A.S., 2006, Kystatilleriet ved Agder-kysten 1899-1999 www.agderkultur.no/agder-ka08.2-4.2/agder-ka08/Side1.htm [10.12.2017]

Mikos von Rohrscheidt, A., 2008, Turystyka kulturowa- wokół definicji, [w:] „Turystyka kulturowa”, Nr 1/2008 (Listopad 2008), s. 4-21

Mikos von Rohrscheidt, A., 2009a, Jakie formy turystyki kulturowej i jakie destynacje w ich kontekście są lub mogą być magnesem dla kulturowego turysty?, [w:] „Turystyka kulturowa”, Nr 7/2009 (Lipiec 2009), s. 48-61

Mikos von Rohrscheidt, A., 2009b, Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej, [w:] „Turystyka kulturowa”, Nr 2/2009 (Luty 2009), s. 20-48

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2011

Pedersen I.M., 2016, Åpning av ammunisjonsjernbanen, www.vestagdermuseet.no/apning-av-museumsjernbanen/ [10.12.2017]

Pedersen I.M., 2017, Kanondag 2017, www.vestagdermuseet.no/kanondag-2017/ [10.12.2017]

Sellevold T., 2015, Nå kan du snart kjøre tog på kanonmuseet, www.nrk.no/sorlandet/na-kan-du-snart-kjore-tog-pa-kanonmuseet-1.12124434 [10.12.2017]

Stasiak, A., 1998, Funkcja turystyczna polskich skansenów, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 37, s. 67-82

Sørensen B., 2015, Tall Ship Races- se utseilinga fra Møvig, www.vestagdermuseet.no/tall-ships-races-se-utseilinga-fra-movig/ [10.12.2017]

Sørensen B., 2016, Amunisjonsjernbanen reetableres!, www.vestagdermuseet.no/ammunisjonsjernbanen-reetableres/ [10.12.2017]

Wrånes E., 2015, Utstilling på Møvik: «Hermann Frese. Fotografier 1941-1942», www.vestagdermuseet.no/utstillingsapning-pa-movik-hermann-frese-fotografier-1941-1942/ [10.12.2017]

Besøk Agder 2030, 2015, Agder, Kristiansand

Musene. Arena for undring, læring og opplevelser, 2017, Vestagdermuseet, Kristiansand

Nasjonale Festningsverk, 1993 Forsvarsdepartemenet, Oslo

Årsmelding 2016, 2017, Vest-Agder-museet, Kristiansand

Katalog Sør- og Vestlandet 100113 Møvik, 2000 Forsvarets Bygningstjeneste Eiendomsavdelingen, Oslo

www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv2/eldre-festningsnyheter/2011/riksantikvaren-onskjer-a-frede-movik-fort/ [21.11.2017]

www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/landsverneplan-for-forsvaret/sor-og-vestlandet/movik-fort/ [12.11.2017]

www.vestagdermuseet.no [11.11.2017].

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [21.02.2018].

www.agderkultur.no, [12.11.2017]

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F156858 [12.11.2017]

www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-33-2008-2009-/id557259/ [19.11.2017]

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50#KAPITTEL_6 [21.11.2017]

www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/kristiansand/listings-kristiansand/kristiansand-Kanonmuseum/24228/ [10.12.2017]

www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/nar-gar-toget/ [10.12.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Patryk Białek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642