Dziedzictwo przemysłowe firmy „Baťa” w mieście Zlín (Republika Czeska)

Petr Bujok, Martin Klempa, Dominik Niemiec, Jakub Ryba, Michal Porzer

Abstrakt


Jednym z nowszych trendów w ruchu turystyce jest stale poszerzająca się oferta specyficznych form turystyki. Do nich należy również turystyka industrialna, która w Republice Czeskiej, jak również w Europie przeżywa rozkwit. Jest to nowy fenomen, pojawiający się w związku z dziedzictwem przemysłowym, które można wykorzystać w celach turystycznych. Okres industrializacji na obszarze Republiki Czeskiej reprezentują zachowane do dnia dzisiejszego obiekty przemysłowe. Są nimi naprzykład różnego rodzaju fabryki, kopalnie, huty lub budynki magazynów, włącznie z zachowanymi koloniami robotniczymi.
Artykuł ma na celu przedstawienie i scharakteryzowanie potencjału czeskiego miasta Zlín w zakresie dziedzictwa przemysłowego. Przeprowadzona inwentaryzacja jednoznacznie wykazała, że badane miasto posiada bogate zasoby dziedzictwa przemysłowego i ma odpowiednie predyspozycje do rozwoju turystyki industrialnej.


Słowa kluczowe


turystyka industrialna; zabytki przemysłowe; firma „Baťa”; miasto Zlín

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beran L., Boucher L.N., Cossons K., 2005, Průmyslové dědictví: sborník příspěvků z mezinátodního bienále Industriální stopy = Industrial heritage: conference proceedings from the international biennial „Vestiges of Industry”, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky, Praha

Hrabinová E., 2016, Rozvoj industriální turistiky ve Zlíně a okolí, Bakalářská práce, VŠB - TU Ostrava

Kranjčević J., Marković I., Božić N., 2016, Lički Osik-Urbanand Architectural Heritage as Tourism Development Potentia, „Sociologia i Prostor časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja”, 54(205), s. 103-126

Klempa M., Bujok P., Jelínek J., Porzer M., Pavluš J., 2015, Reconstruction of former industrial complexes and their utilisation in tourism – casestudy, „Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis”, 63(2), s. 247-258

Mapy.cz (2017). Zlín – mapa. © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap. Dostupné z:

Muselíková, B., & Pešátová, K. (2016).Zlín-oficiální stránky statutarníhoměsta zlína. Základní informace: Evropské dědictví.[online], [2016-03-20], https://www.zlin.eu/ evropske-dedictvi-cl-80.html

Novák P., 2008, Zlínská architektura 1950-2000, Pozimos, Zlín

Pokluda Z., 2004, Ze Zlína do světa-příběh Tomáše Bati= From Zlín into the world-the story of Thomas Bata, vyd. Nadace Tomáše Bati, ZIín

Pokluda Z., 2014, Baťa v kostce. vyd. Kniha, Zlín

Tomíšková M., 2011, Průmyslové dědictví a cestovní ruch. Urbanismus a územní rozvoj: Odborný časopis o územním plánování [online]. XIV(3/2011), [2016-03-01], https://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2011/2011-03/05_prumyslove.pdf

Turistický informační portál města Zlína (TIPmZ) (2016), [online], [2016-03-19], www.ic-zlin.cz

ZIín. Oficiální stránky města Zlín.(2016).Základní informace: Historie města Zlína. [online]. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z:

Zlínská architektura, 2013, Zlín: Statutární město ZIín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, Zlín
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.932

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Petr Bujok, Martin Klempa, Dominik Niemiec, Jakub Ryba, Michal Porzer

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642