Partycypacja turystów i mieszkańców miejscowości turystycznych w procesie ochrony zabytków architektury

Rafał G. Nowicki

Abstrakt


Jednym z istotnych warunków efektywności ochrony dziedzictwa kulturowego jest akceptacja oraz świadome uczestnictwo całego społeczeństwa. Celem niniejszej pracy jest wskazanie na symptomatyczne postawy społeczne w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście turystyki kulturowej jako jednego z czynników ochrony dziedzictwa. Postawy te zidentyfikowano w oparciu o wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w miejscowościach o znaczeniu turystycznym wśród mieszkańców oraz w środowisku przebywających tam turystów. Terenem badań był atrakcyjny turystycznie i zasobny w walory kulturowe region Polski - Sudety. Wyniki badań pokazały, że zainteresowanie osobistym udziałem badanych osób w ochronie reliktów przeszłości jest raczej umiarkowane jednocześnie przy biernej akceptacji działań podejmowanych przez instytucje, organizacje społeczne lub nieformalne małe grupy społeczne.

Słowa kluczowe


ochrona zabytków; kapitał społeczny; turystyka a ochrona zabytków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak P., Charytka B., Gumkowska M. 2015, Polskie Organizacje Pozarządowe, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2015

Boguszewska A., Stępnik M., Tarasiuk R. 2013, Stan wiedzy o kulturze plastycznej i muzycznej uczniów kształconych według podstawy programowej obowiązującej w latach 1999/2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłowowskiej w Lublinie, Lublin

Chabiera A., Dąbrowski A., Fortuna-Marek A., Kozioł A., Nowak P., Skaldowski B., Stępnik K., 2017, Polacy wobec dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

Czerniawska M., 2013, Postawy wobec kultury i tradycji narodowej i ich osobowościowe uwarunkowania, „Pogranicze. Studia społeczne” tom XXI

Fiń A., Jagodzińska K., Sanetra-Szeliga J., 2016, Społeczno-ekonomiczny wpływ dziedzictwa kulturowego. Diagnoza wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez branżę kreatywną na przykładzie OFF Piotrkowskiej w Łodzi – raport z badań, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Kłosek-Kozłowska D. 2007, Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa

KOBIDZ [on line] www.kobidz.pl - (obecnie: www.nid.pl) [data dostępu: 21.06.2006]

Larsen D.I. (red.) 2011, „Meaningful Interpretation” (Znacząca interpretacja), Eastern National, Washington

Liżewska I., Knercer W. (red) 2003, Zachowane – ocalone?, Borussia, Olsztyn

Marody M., 1976, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, PWN, Warszawa

Niedźwiedzki D., 2000, Odzyskiwanie miasta, władza i tożsamość społeczna, Wydawnictwo UJ, Kraków

Ossowski S., 1966, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, PWN, Warszawa

Pawłowska K., Swaryczewska M., 2002, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Przecławski K. 1997, Etyczne podstawy turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków

Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, NID, Warszawa 2013; http://www.nid.pl/upload/iblock/472/472e646a7a6f116cb09105f922695509.pdf,) s. 7-8 [data dostępu: 13 sierpnia 2014]

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, Załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 [on line] isip.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20130000378&type=2 [data dostępu: 30.05.2017]

Turystyka w województwie dolnośląskim w 2016 r., [on line], www.wrocław.stat.gov.pl [data dostępu: 20.03.2018]

Wójcik M., 2008, Miejsce człowieka na Ziemi – refleksje odnoszące się do geograficznego namysły nad czasem [w:] M. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii T.4, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz

Zalasińska K., Zeidler K. (2015) Wykład prawa ochrony zabytków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Zamek Świecie, [on line] www.zamek.swiecie.prv.pl [data dostępu: 08.04.2010]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.935

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Rafał Gerard Nowicki

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642