Działania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju turystyki na przykładzie kolei wąskotorowych w Polsce

Teresa Gądek-Hawlena

Abstrakt


Koleje wąskotorowe w Polsce mogą znacząco przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu. Ich wykorzystanie powinno mieć uniwersalny charakter, co oznacza, że oprócz przewozów należy uwzględnić udział operatorów tych kolei w lokalnych imprezach czy dywersyfikację oferowanych usług. W większości operatorami kolei wąskotorowych w Polsce są organizacje pozarządowe, których aktywność nie jest motywowana perspektywą osiągnięcia zysku, ale wynika z pasji jej członków, w tym przypadku do kolei, lub chęci wpłynięcia na rozwój danego regionu. W artykule scharakteryzowano etapy przekształceń kolei wąskotorowych w Polsce oraz przedstawiono aktywność wybranych fundacji i stowarzyszeń działających w charakterze operatorów kolei wąskotorowych.

Słowa kluczowe


kolej wąskotorowa; organizacje pozarządowe; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąk M., Kaczmarczyk J., 2013, Turystyczne wykorzystanie kolei wąskotorowej w Polsce, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 1

Ciechański A., 2007, Rynek pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. XIV, Warszawa–Rzeszów

Ciechański A., 2017, Dziedzictwo kulturowe kolei wąskotorowych w turystyce – szanse i zagrożenia. Dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 1

Dołowy A., 2007, Wykorzystanie funduszy unijnych dla finansowania przedsięwzięć infrastruktury turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Dziedzic E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania nr 442, SGH, Warszawa

Filipiak B., Ruszała J., 2009, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin

Gądek-Hawlena T., 2015, Działania organizacji pozarządowych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Logistyka”, nr 3, CD2

Gliński P., 2006, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa

Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 1, Wyższa Szkoła Turystyki I Hotelarstwa w Łodzi, Łódź

Kolej wąskotorowa w Polsce. Dane rynkowe oraz zasady funkcjonowania, bezpieczeństwo, ochrona dziedzictwa kolei. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, czerwiec 2017

Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, 2016, Stowarzyszenie Klon/Jawor. Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, Warszawa

Leś E., 2013, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Lijewski T., 1996, Koleje polskie po 150 latach. „Geografia w szkole”, styczeń/luty, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Majewski J., 2000, Koleje wąskotorowe w układach lokalnych, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4 (4)

Meyer B., 2007, Zagospodarowanie turystyczne w procesie kreowania produktu turystycznego obszaru (na przykładzie pól golfowych w województwie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Middelton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji i Turystyki, Warszawa

Panasiuk A. (red.), 2008, Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Różycki P., Strzelecki D., 2009, Koleje wąskotorowe w Polsce jako atrakcja turystyczna, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Geograficzno-Turystyczna. Zeszyt nr 2, Warszawa

Rygiel Z., 2002, Bieszczadzkie koleje leśne, Oficyna Wydawnicza APLA, Krosno

Schmidt J., 2012, Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa

Taylor Z., Ciechański A., 2011, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część II, „Przegląd Geograficzny”, 83, 2

Wodejko S., 1998, Ekonomiczne podstawy turystyki, WSHiP, Warszawa

Yaziji M., Doh J., 2011, Organizacje pozarządowe a korporacje, PWE, Warszawa

http://600mm.pl/opis-trasy/ [17.06.2017]

http://agroturystyka.powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=22 [18.06.2017]

http://esanok.pl/tag/127-tys-pasazerow [18.06.2017]

http://kolej.darlex.pl/kolejki-waskotorowe [17.06.2017]

http://kolejka.bieszczady.pl/ [17.06.2017]

http://kolejowa.turystyka.pl/turystyka-kolejowa/kolej-waskotorowa/koszalinska-kolej-waskotorowa [17.06.2017]

http://kolejrogowska.pl/?page_id=5392 [17.06.2017]

http://mkw.e-sochaczew.pl/media/index.php?MediumID=188 [17.06.2017]

http://muzeumznin.pl/pl/contents/116 [17.06.2017]

http://sgkw.eu/category/aktualnosci/ [17.06.2017]

http://waskotorowka.parkslaski.pl/ [17.06.2017]

https://kolejzulawska.pl/ [17.06.2017]

https://kolejzulawska.pl/ [18.06.2017]

https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30169/waskotorowki-bez-licencji.html [16.06.2017]

Kisiel A., Zabytki techniki w Polsce. Koleje wąskotorowe, http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/cenne_bezcenne_utracone/2010_3/Strony_38-40_zabytki_techniki.pdf [16.06.2017]

www.ciuchcia.eu/ [17.06.2017]

www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/waskotorowe-kolejki-lesne#.WUWVXWjyjIU [17.06.2017]

www.koleje.wask.pl/koleje.php?rodz=2 [17.06.2017]

www.kolejka.smigiel.pl/ [17.06.2017]

www.kolejka.smigiel.pl/; http://ciuchcia-sroda.pl/?id=1&str=16〈=pl [17.06.2017]

www.kolejkarudy.pl/site/index/3-historia-kolejki.html [17.06.2017]

www.nadwislanskakolejka.pl/strona/historia [17.06.2017]

www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/udany-rok-zulawskiej-kolei-dojazdowej-79634.html [18.06.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.946

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Teresa Gądek-Hawlena

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642