Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne

Tadeusz Jędrysiak

Abstrakt


W artykule autor prezentuje wstęp do obszernego zagadnienia jakim jest turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych. Oprócz definicji dziedzictwa przemysłowego znajdujemy także definicję zjawiska, jakim jest turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych, krótki opis historii przemysłu oraz formy ochrony zabytków w na świeci i w Polsce. W ostatnim passusie autor prezentuje model turysty zainteresowanego turystyką obiektów poprzemysłowych oraz przedstawia listę postulatów potrzebnych do zrealizowania, szczególnie w Polsce, by ta gałąź turystyki mogła się rozwijać.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych; zabytki techniki; formy ochrony obiektów poprzemysłowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burzyński, T. Kierunki działań na rzecz krajowego produktu turystycznego – turystyka dziedzictwa przemysłowego, w: Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, T. Burzyński (red.), Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej, Zabrze, 6-7.09.2007, Wydawnictwo GWSH, Katowice 2007

Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki, T. Burzyński, A. Staszewska-Ludwiczak, K. Pasko (red.), Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej, Zabrze, 4-5.09.2008, Wydawnictwo GWSH, Urząd Miejski, Katowice 2009

Europejskie Dziedzictwo Przemysłowe: Od industrializacji do kultury przemysłowej, www.eubuildit.net

Handszuh, H Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego, w: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, T. Burzyński i M. Łabaj (red.), Materiały z II Konferencji Międzynarodowej, Zabrze 12-13.05.2005, Wydawnictwo GWSH, Katowice 2005

Jasiuk, J. Ochrona zabytków techniki w Polsce – dorobek i potrzeby, w: Muzea i zabytki techniki w Polsce, L. Morsztynkiewicz (red.), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970

Jasiuk, J. Drogi rozwoju polskich muzeów techniki, w: Zabytki techniki w programie krajoznawczym PTTK, Materiały z Sejmiku Krajoznawczego Sielpia Wielka 7-10.04.1988, Zarząd Wojewódzki PTTK, Kielce 1988

Jasiuk, J. Dziedzictwo przemysłowe. Doceniony element tradycji oraz społecznego i turystycznego wykorzystania w Polsce i w Europie, w: Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, W. Kaprowski, F. Midura, J.W. Sienkiewicz (red.), Wydawnictwo ALMAMER WSE, Warszawa 2008

Jezierski, A. Zawadzki S.M., Dwa wieki przemysłu w Polsce. Zarys dziejów, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1966

Kronenberg, M Obiekty dziedzictwa przemysłowego na trasach zorganizowanych wycieczek po Zabrzu, w: Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki, T. Burzyński, A. Staszewska-Ludwiczak, K. Pasko (red.), Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej, Zabrze, 4-5.09.2008, Wydawnictwo GWSH/Urząd Miejski, Katowice 2009

Kronenberg, M Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, w: Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, T. Burzyński (red.), Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej, Zabrze, 6-7.09.2007, Wydawnictwo GWSH, Katowice 2007

Kruczek, Z., Litwicka, P. Ocena atrakcyjności turystycznej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, w: Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, D. Orłowski, E. Puchnarewicz (red.), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych , Warszawa 2010

Mikos v. Rohrscheidt, A. Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSH Milenium, Gniezno 2008

Naziębło, J. Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa a możliwości zagospodarowania turystycznego, w: Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, W. Kaprowski, F. Midura i J. W. Sienkiewicz (red.), WSE, Warszawa 2008

Nitkiewicz-Jankowska, A Turystyka przemysłowa wizytówką Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 32, 2006

Osiecki, B. Uwagi do definicji turystyka w obiektach przemysłowych, w: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, T. Burzyński i M. Łabaj (red.), GWSH, Katowice 2005

Prażanowski, J Szlak zabytków techniki jako przykład produktu turystycznego zbudowanego w oparciu o dziedzictwo kultury przemysłowej, http://flitengo.pl/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=42

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2004 nr 124 poz. 1305)

Stasiak, A. Zabytki techniki i przemysłu, w: A to Polska właśnie..., Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, WSTH, Łódź 2006

Stasiak, A. Zabytki techniki i przemysłu, w: Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, A. Stasiak (red.), PWE, Warszawa 2009

Turystyka w obiektach poprzemysłowych. Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce, POT, Warszawa 2004

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 7 (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

http://polskanaweekend.onet.pl/1586210,1,ciekawostki-turystyczne-artykul.html

http://www.slaskie.pl/stratur/srt_4_2.htm

http://www.mnactec.com/ticcih


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Tadeusz Jędrysiak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642