Co turysta kulturowy robi w parku narodowym? Motywy i preferencje turystów kulturowych w Parku Narodowym Gór Stołowych

Mateusz Rogowski, Artur Żyto

Abstrakt


Turystyka kulturowa poprzez swoją wszechstronność i popularność może być uprawiana nie tylko w regionach o przewadze walorów kulturowych, ale również w obszarze wyróżniającym się wartościami przyrodniczymi. Dzięki temu, osoby o preferencjach kulturowych, odwiedzają obszar posiadający wybitne walory przyrodnicze w celach wypoczynkowych i poznawczych, co może być traktowane przez nich jako niezwykle atrakcyjne tło dla przedmiotu ich zainteresowań o charakterze kulturowym. Celem pracy jest próba wygenerowania i scharakteryzowania profilu kulturowego turysty odwiedzającego Park Narodowy Gór Stołowych, wraz z uwypukleniem podobieństw i różnić w zakresie motywów, preferencji i zachowań w stosunku do pozostałych uczestników badań. W oparciu o zaprezentowane wyniki można stwierdzić, że turyści o profilu kulturowym przyjeżdżający do Parku Narodowego Gór Stołowych, są w mniejszości, a motywy kulturowe mają charakter drugorzędny. Czynnikiem wyraźnie wyróżniającym turystów kulturowych na tle pozostałych badanych są: wyżej wspomniany motyw przyjazdu, czas, okres i częstotliwość pobytu wraz z wyborem rodzaju obiektu noclegowego i jego lokalizacją. Ponadto pośród turystów kulturowych można wyróżnić trzy mniejsze podgrupy, jakimi są: rodziny z dziećmi, osoby młode oraz osoby starsze.

Słowa kluczowe


turysta kulturowy; Park Narodowy Gór Stołowych; Ziemia Kłodzka; motywy i preferencje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Basińska A., Kurczewski R., Machnik A., Smoleńska O., 2009, Turystyka przyrodniczo kulturowa (ekoturystyka), Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt (red), Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań

Buczkowska K., 2011, Turystyka kulturowa, Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań

Czochański J.T., 2002, Turystyka w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] J. Partyka (red), Użytkowanie turystycznego parków narodowych, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 386-403

Czochański J.T., Szydarowski W., 2000, Diagnoza stanu i zróżnicowanie przestrzenno-czasowe użytkowania szlaków turystycznych w TPN [w:] J.T. Czochański, D. Borowiak (red), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 207-228

Gonda-Soroczyńska E., 2010, Potencjał Karpacz jako ośrodka całorocznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 590, Ekonomiczne problemy usług Nr 52, 69-82

Faron M., Kochan A., Liszka J., 2012, Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 52-62

Fąk T., Jarecka P., 2014, Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej w subregionie Karkonoszy i Gór Izerskich na podstawie opinii badanych turystów [w:] Zarzycki P. (red), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Studia i Monografie nr 120, AWF Wrocław

Hibner J. 2013, Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „ Człowiek i Biosfera”, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwesytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, 73 – 88

Hibner J., 2012, Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach, Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale. Tom XXXIV. 41–47

Hibner J., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu – metody i problemy badawcze, Współczesne problemy i kierunki badawcze w Geografii Tom. 2., Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jastrzębski C., 2009, Ruch turystyczny w Świętkorzyskim Parku Narodowym, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 4 (23) / 2009

Martin C., Třebicky V.2000, Monitoring of tourism exploitation and management of the Krkonoše national park, Opera Corcontica 37: 628–638

Michalczak W., Wojcierska L., 2014, Turystyka w Karpaczu w ostatnim dziesięcioleciu w badaniach własnych i według opinii turystów [w:] Zarzycki P. (red), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Studia i Monografie nr 120AWF Wrocław

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, 2008, Gniezno

Pociask-Karteczka J.Baścik M., Czubernat S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993-2005 [w:] Kurek W.,Mika M. Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 271-279

Prędki R. 2012, Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2009- 2011, Roczniki Bieszczadzkie 2012 (20), 358–377

Prószyńska-Bordas H., 2008, Cechy ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i ich przemiany w okresie dziesięcioletnim w świetle badań ankietowych, Turystyka i Rekreacja, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, s. 19–28

Prószyńska-Bordas H., 2009, Źródła informacji o terenie wykorzystywane przez turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Terra incognita w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, s. 353–367

Prószyńska-Bordas H., 2014, Zróżnicowanie cech osób wędrujących w sezonie bezśnieżnym po górach średnich i niskich w Polsce na przykładzie turystów odwiedzających wybrane parki narodowe, [w:] P. Zarzycki, J. Grobelny (red.), Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, Studia i Monografie, 118, AWF, Wrocław

Rogowski M., 2015, Preferencje turystów w polskich Karkonoszach jako podstawa tworzenia produktu turystycznego obszaru, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, s. 152-163

Rogowski M., Małek B., 2016, Monitoring ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red), Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace, 18, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 79-97

Rogowski M., 2017a, Mountain hiking in the Stołowe Mountains National Park, Tourism, 27/2, 89-97

Rogowski M., 2017b, System monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych – założenia i wybrane wyniki, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 52,3, 158-165

Rogowski M., 2018, System Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych dla potrzeb badań przestrzeni turystycznej, Prace i Studia Geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Semczuk M., 2012, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 98–110

Semczuk M., Majewski K., Gil A., 2014, Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 47-60

Warcholik W., Semczuk M., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 18, Warszawa-Kraków 2011

Wieniawska B., 2004, Socjologiczna analiza ruchu turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, Opera Corcontica, 41, 537–544

Wieniawska-Raj B., 2007, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, In: Štursa J., Knapik R (eds), Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda n. Úpou. Opera Corcontica, 44/2: 593–602

Wieniawska-Raj B., 2010, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, Opera Corcontica, 47, 269–276

Zarzycki P., Grobelny J.,Weisner W. 2010, Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 590, Ekonomiczne problemy usług Nr 52, 295-306.

Żyto A., Rogowski M., Martyn M., Zwierz M., Uściński S., 2018, Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych – charakterystyka głównych motywów i preferencji, [w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 121-132

Zgorzelski M., 2002, Turystyka w Parku Narodowym Gór Stołowych [w]: Partyka J. (red.): Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.961

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Mateusz Rogowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642