Podróż w przestrzeni moralnej turysty kulturowego

Marek Kazimierczak

Abstrakt


Podróże kulturowe, które umożliwiają poznanie dziedzictwa dawnych kultur, obyczajów, tradycji, a także współczesnej kultury - rozumiane w kategorii spotkań ludzi i idei, sprawiają, iż w aktach kulturowych doświadczeń, wyznaczonych charakterem międzyosobniczych relacji mamy szansę na zanurzenie się w sferę wartości etycznych. Wyznaczają one przestrzeń moralną turysty kulturowego, żyjącego w świecie dominacji cywilizacji globalnego niezrównoważenia, niepewności i wielorakich społecznych różnic i sprzeczności. W części pierwszej artykułu stawiam pytanie o etyczne wyzwania, z jakim ma do czynienia turysta kulturowy o postawie poznawczej, skłaniającej do działań transgresyjnych. Zaprezentowane tu spojrzenie na turystykę kulturową jest krytycznym odniesieniem się do prób niczemu nie służącej jej idealizacji, postrzegania rzeczywistości turystycznej przez pryzmat wzorców, które do tej rzeczywistości w żaden sposób nie przystają. Pytanie o etyczną turystykę kulturową, która nie sprowadza się do moralizowania na jej temat, oznacza w tym wypadku niezgodę na postrzeganie turystycznego świata przez pryzmat binarnej opozycji, dzielącej świat na złych i dobrych turystów kulturowych. W części drugiej zwracam uwagę na jakość międzykulturowej komunikacji współokreślającej i sterującej spotkaniami pomiędzy turystami i mieszkańcami, na dyskutowane w kontekście międzykulturowej wrażliwości pojęcia „etnocentryzmu” i „etnorelatywizmu”.


Słowa kluczowe


etyka; moralność; podróż kulturowa; przestrzeń moralna; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, PIW, Warszawa

Bauman Z. (2012), Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman i J. Tokarska-Bakir, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa

Bauman Z. (2007), Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tłum. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Znak, Kraków

Barmeyer Ch. (2000), Interkulturelles Management und Lernstile. Studierende und Führungskräfte in Frankreich, Deutschland und Quebec, Campus Verlag, Frankfurt/ New York

Bennett M. (1993), Advanced Seminar in Intercultural Theory. Workshop and workshop material. The Summer Institute for Intercultural Communication, July 25-30, Pacific University Forest Grove, Oregon

Bloch N. Oglądający i oglądani - czyli postkolonializm potrzebny turystyce, www.post-turysta.pl, nr 2/5

Bourdieu P. (1985), The Forms of Capital. [w:] J. Richardson (red.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood

Buczkowska K. (2013), Czy możliwa jest etyczna turystyka kulturowa?, www.post-turysta.pl, nr 12/52

Buczkowska K. (2014), Portret współczesnego turysty kulturowego, Wydawnictwo AWF, Seria: Monografie nr 423, Poznań

Culler J. (2009), Semiotyka turyzmu, „Panoptikum”, nr 8(15), s.13-27, Warszawa

Flis M. (2010), Etyka personalistyczna i poczwórny argument a etyka dyskursu, Diametros nr 24 (czerwiec 2010)

Gudykunst W., Kim Young Yun (1992), Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication, McGraw-Hill, New York

Gyr U. (1994), Touristenverhalten und Symbolstrukturen. Zur Typik des organisierten Erlebniskonsums, in: Pottler, Burkhard/ Kammerhoferaggermann, Ulrike (Hrsg.): Tourismus und Regionalkultur, S. 41-56, Wien

Habermas J. (2009), Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Luger K. (2006), Tourismus in der „Dritten Welt“. Zur Diskussion einer Entwicklungsperspektive, S. 7-15, Historische Sozialkunde/ Internationale Entwicklung 25, Wien

Lüsebrink H. (2008), Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer, Metzler, Stuttgart

Mac Cannell D. (2011) The Ethics of Sighseeing, University of California Press, Berkeley, Los Angeles – London

MacCannell D. (2002), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa

Macintyre A. (1981), Dziedzictwo cnoty: Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Szutta N. (2004), Status współczesnej etyki cnót, „Diametros”, nr 1, s. 71

Stadler P. (1994), Globales und interkulturelles Lernen in Verbindung mit Auslandsaufenthalten. Ein Bildungskonzept; Verlag für Entwicklungspolitik Breitenbach GmbH, Saarbrücken

Taylor Ch. (1996), Etyka autentyczności, przekład A. Pawelec, Kraków

Thierer A. (2008), Fremdverstehen im Geographieunterricht – Theoretische Überlegungen und unterrichtspraktische Folgerungen, in: Budke, Alexandra (Hrsg.): Interkulturelles Lernen im Geographie-Unterricht, S. 137-149, Potsdamer Geographische Forschungen 27, Universitätsverlag Potsdam

Veblen J. (2008), Teoria klasy próżniaczej, Wyd. III, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.966

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Marek Adam Kazimierczak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642