Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Drogi św. Jakuba Camino Polaco (odcinek „Suwalszczyzna” oraz „Warmia i Mazury”: Dusznica – Olsztyn)

Franciszek Mróz

Abstrakt


W ostatnim dwudziestoleciu w Europie obserwuje się renesans pielgrzymek – wędrówek średniowiecznymi szlakami pielgrzymkowymi (Camino de Santiago,  Via Francigena, Cammino di Assisi, Droga św. Olafa, Droga św. Marcina z Tours). Podróże po szlakach tematycznych – szlakach kulturowych i szlakach religijnych stały się jedną  z wiodących form turystyki kulturowej [Mikos v. Rohrscheidt, 2009: 391–395]. Największą popularność zyskał sobie szlak pielgrzymkowy prowadzący do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela. Szlak ten został w 1987 r. uznany przez Radę Europy  za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy, a w 1993 i 2015 r. (na terytorium Hiszpanii) oraz  w 1998 r. (na obszarze Francji) wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego  i przyrodniczego UNESCO. Rozwój Drogi św. Jakuba w Europie Zachodniej nastąpił dzięki inicjatywom podejmowanym przez szereg instytucji na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym (m.in. Rada Europy, UNESCO, rząd w Hiszpanii  oraz władze hiszpańskich regionów autonomicznych, władze administracyjne regionów),  jak również działaniom podejmowanym przez bractwa św. Jakuba, duszpasterzy, stowarzyszenia i grupy przyjaciół Camino de Santiago.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cerkaski T., 2012, Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba, „Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe”, 6 (2012), s. 58–78

Czarniawski B., 2014, Przewodnik. Szlak Świętego Jakuba. Camino Polaco. Ogrodniki – Suwałki – Olecko – Giżycko – Kętrzyn – Olsztyn – Gietrzwałd, Suwałki

Czarniawski B., Banaszuk J., 2010, Przewodnik. Droga Świętego Jakuba. Camino Polaco. Suwalszczyzna, Mazury i Warmia, Bractwo Pielgrzymkowe Świętego Jakuba w Kętrzynie, Kętrzyn

Doburzyński D., 2012, Camino znaczy droga, Fundacja Szczecińska, Szczecin

Duda T., 2014, Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, „Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe”, 12 (2014), s. 71–97

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php

http://www.eurob.org/fullscreen-map/

http://www.ptsm.org.pl/

https://turystyka.gov.pl/cwoh/index

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-krajowych-w-polsce_6848/siec_dk_25_09_2017r.pdf

Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Kondracki J., 2013, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Leszczycki S., 1937a, Podhale, jako region uzdrowiskowy. Rozważania z geografii turyzmu, „Prace Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1 (1937)

Leszczycki S., 1937b, Zagadnienia geografii turyzmu, „Komunikaty Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2 (1937).

Margry, P. J., 2015, To Be or not to Be…a Pilgrim. Spiritual Pluralism Along the Camino Finisterre and the Urge for the End, [w:] Sánchez-Carretero C. (red.), Heritage, Pilgrimage and the Camino to Finisterre. Walking to the End to the World, Springer, Heidelberg, s. 175–211

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Tematyczne podróże po szlakach jako forma turystyki kulturowej, [w:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 384–402

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2017, Krzyżowanie szlaków kulturowych – zagospodarowanie potencjału i zarządzanie ofertą, [w:] Hochleitner J., Polejowski K. (red.), W służbie zabytków, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 385–410

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Raport dotyczący Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, „Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe”, 1 (2018), s. 148–273

Mróz F., 2014, Małopolska Droga św. Jakuba – geneza, rozwój, nowe wyzwania i perspektywy rozwoju, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, t. 47, s. 22–31

Mróz F., 2015, Droga św. Jakuba w Polsce – geneza i rozwój – w 10. rocznicę otwarcia pierwszego szlaku jakubowego, [w:] Wyrwa A. (red.), Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego (wydanie II), Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica, s. 65–95

Mróz F., 2016, Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba na początku XXI wieku, [w:] Roszak P., Rozynkowski W. (red.), Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 177–202

Mróz F., Bordun O., 2016, The Origin and Functioning of the Lviv Way of St. James Via Regia and Its Importance in the Development of Pilgrimages and Religious Tourism at the Polish-Ukrainian Border, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica” 10 (2016), s. 120–138

Mróz F., Mróz Ł., 2013a, Nowe trendy w turystyce, [w:] Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 105–119

Mróz F., Mróz Ł., 2013b, 5000 km polskich odcinków Drogi św. Jakuba. To nadal początek drogi?, [w:] Jackowski A., Mróz F., Mróz Ł. (red.), 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków, s. 277–295

Mróz Ł., 2016, Geneza, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Drogi św. Jakuba w Polsce (praca doktorska pod kierunkiem E. Bilskiej-Wodeckiej) mps, Archiwum Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków

Mucha J., Dąbek N., 2003, Obiekty sakralne przy Głównym Szlaku Beskidzkim, „Peregrinus Cracoviensis”, 24 (2003), s. 5–26

Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001260/U/D20171260Lj.pdf

Rozynkowski W., Roszak P. (red.), 2015, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Wyrwa A.M., 2009, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica – Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.975

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Franciszek Mróz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642