„Aleja Filozofów” Augusta Cieszkowskiego jako element poznańskiej turystyki kulturowej

Tomasz Sahaj

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja i analiza potencjału kulturowo-społecznego „Alei Filozofów” znajdującej się w Wierzenicy k. Poznania. „Aleja Filozofów” jest ścieżką edukacyjno-rekreacyjną upamiętniającą spotkania dr. filozofii hr. Augusta Cieszkowskiego z wiodącymi myślicielami XIX w., w szczególności z Zygmuntem Krasińskim. Usytuowana opodal zabytkowego dworu, niegdysiejszej siedziby Cieszkowskiego, dziś pełniącej rolę hotelu „Dwór Wierzenica”. „Aleja Filozofów” ulokowana jest na skrzyżowaniu kilku tras pieszych i rowerowych, na turystycznym „Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”, opodal „Szlaku Piastowskiego”. Artykuł koncentruje się wokół problematyki turystyki kulturowej, w której jednym z elementów jest poznawanie zasobów cennych przyrodniczo, tu ujętych z filozoficznej i socjologicznej perspektywy. Rozważania wpisują się w jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz 100-leciem powstania poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, którego A. Cieszkowski był współzałożycielem.

Słowa kluczowe


filozofia; turystyka kulturowa; Poznań; Wielkopolska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adorno W.T., 1994, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, WN PWN, Warszawa

Andrzejewski B., 1989, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, PWN, Poznań-Warszawa

Andrzejewski B., 1989a, Wilhelm von Humboldt, Wiedza Powszechna, Warszawa

Angutek D., Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji: od teorii do empirii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013

Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania, Wydawca: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Poznań. Brak daty wydania

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wydawnictwo AWF, Poznań

Buczyńska E.J., Buczyński W., 2015, Filozof z Wierzenicy. Obchody 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego w powiecie poznańskim, „Kronika Powiatu Poznańskiego” nr 6, s. 49-62; http://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2014/02/kronika_powiatu_6_2015_internet.pdf [04.10.2018]

Buczyńska-Garewicz H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Kraków

Currey M., 2015, Codzienne rytuały. Jak pracują wielkie umysły, przeł. A. Napiórska, Wydawnictwo WAB – Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa

Cynarski W.J., 2017, Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Universitas, Kraków

Dielemans J., 2011, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, przeł. D. Górecka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Długowski Ł., 2016, Mikrowyprawy w wielkim mieście. Wypocznij i naładuj baterie, Wydawnictwo Muza, Warszawa

Fabjanski M., 2014, Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa

Fabjański M., Zostaje tylko tło. Jak wędrować filozoficznie, w przygotowaniu

Frydryczak B., 2013, Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2013

Frydryczak B., Angutek D, 2014, Od krajobrazu naturalnego do krajobrazu kulturowego. Wprowadzenie, [w:] Krajobrazy. Antologia tekstów, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 7-19

Frydryczak B., Interdyscyplinarność jako paradygmat badań nad krajobrazem. Słowo wstępne, [w:] B. Frydryczak (red.), Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014, s. 7-14

Gadamer H.G., 1993, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa

Gros F., 2015, Filozofia chodzenia, przeł. E. Kaniowska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa

Grzybkowska T., 2018, Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych, Polski Instytut Studiów nas Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń

Hellwig J., 1979, Cieszkowski, Wiedza Powszechna, Warszawa

Kallenbach J., 1912, Listy Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, Wydawnictwa: Gebethner i Spółka, Kraków i Gebethner i Wolff, Warszawa, t. 1-2

Kant I., 1984, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Głowacki, PWN, Warszawa

Kazimierczak M., 2018, Podróż w przestrzeni moralnej turysty kulturowego, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 7-18

Kieran D., 2014, O wolnym podróżowaniu, przeł. M. Glasenapp, Wydawnictwo WAB, Warszawa

Kołodziejczyk A., 1979, Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa

Kostaszuk-Romanowska M., 2014, Rola krajobrazu we współczesnych praktykach turystycznych, [w:] B. Frydryczak, M. Ciesielski (red.), Krajobraz kulturowy, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014, s. 243-254

Kundziewicz Z.W., 2014, Mędrzec z Wierzenicy. W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego, „Nauka”, nr 3, s. 151-169; http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_314_09_Kundzewicz.pdf [04.10.2018]

Lipoński W., 2012, Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Macnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

McIntosh R.W., Goeldner Ch.R., 1986, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Wiley & Sons, Australia

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KMB Druk, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, „Turystyka Kulturowa”, nr. 1, s. 6-46

Mikos von Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Nowacki M., 2018, Badania nad turystyką kulturową na świecie: krytyczny przegląd publikacji z lat 2008-2018, „Turystyka Kulturowa” 2018, w druku

Piasecki E., 1931, Zarys teorii wychowania fizycznego, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów, cz. 1 ogólna

Plichta P., 2017, Filozofia (i) Camino de Santiago w narracjach Marka Kamińskiego o pielgrzymce, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 19-34

Pollack M., 2014, Skażone krajobrazy, przeł. K. Niedenthal, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Próchniak P., 2017, Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody: uwarunkowania podmiotowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Ricouer P., 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków

Richards G., 2003, What is cultural tourism?, [in:] A. van Maren (ed.), Erfgoed Voor Toerisme, Nationaal Contact Monumenten, http://www.academia.edu/1869136/What_is_Cultural_Tourism [30.09.2018]

Ritter J., 1996, Krajobraz. O postawie estetycznej w nowoczesnym społeczeństwie, przeł. C. Piecuch, [w:] Szkoła Rittera. Studia z filozofii niemieckiej, S. Czerniak, J. Rolewski (red.), t. 2. Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 45-66

Sahaj T., 2003, Nowy, lepszy świat. Analiza trzech utopii filozoficznych, „Edukacja Filozoficzna”, nr 36, 2003, s. 85-102

Sahaj T., 2015, Analizy socjologiczne w powieściach podróżnych Billa Brysona. Studium przypadku, „Turystyka Kulturowa”, nr 7, s. 18-33

Sahaj T., 2018, Dark tourism na przykładzie wybranych „atrakcji turystycznych” Poznania, „Turystyka Kulturowa” nr 4, s. 7-25

Schlögel K., 2009, W przestrzeni czas czytany. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Schnabel U., 2014, Sztuka leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia, przeł. V. Grotowicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa

Scruton R., 2017, Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie, przeł. J. Grzegorczyk, R.P. Wierzchosławski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

Silberberg T., 1995, Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites, „Tourism Management”, Vol. 16, nr. 5, s. 361–365

Simmel G., 2006, Filozofia krajobrazu, [w:] tenże, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 292-306

Sławek T., 2016, Chodzenie to nie jest sport. Kilka spostrzeżeń o grze (niekoniecznie w piłkę), [w] Bojda W., Nawarecki A. (red.), Piłeczka. Studia o ruchu i melancholii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 87-102

Symotiuk S., 1997, Filozofia i genius loci, Instytut Kultury, Warszawa

Szlak budowli i kościołów drewnianych w Wielkopolsce, Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2012

Śladami Fryderyka Chopina po Wielkopolsce, Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2012

Wielkopolska wybitnych Europejczyków, Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2012

Wielkopolska wybitnych Polaków, Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2012

http://czerwonak.pl/turysta/pl/aktualnosci/archiwum/u_augusta_cieszkowskiego.html [26.09.2018]

http://czerwonak.pl/turysta/pl/atrakcje_turystyczne/rekreacja/lesna_klasa_im_augusta.html [26.09.2018]

http://czerwonak.pl/turysta/pl/atrakcje_turystyczne/szlaki_turystyczne/sciezka_im_augusta_cieszkowskiego.html [26.09.2018]

http://ekoedu.com.pl/w-terenie/sciezki-dydaktyczne/woj-wielkopolskie/sciezka-przyrodniczo-lesna-dziewicza-gora [04.10.2018]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf [04.10.2018]

http://turystyka.puszcza-zielonka.pl/szlaki-turystyczne/szlak-kosciolow-drewnianych [16.09.2018]

http://turystyka-kulturowa-wlkp.pl/ [27.09.2018]

http://www.czaswlas.pl/obiekty/?p=4&id_obiekt=2790 [16.09.2018]

http://www.dwor-wierzenica.pl/historia.html [04.10.2018]

http://www.kicin.archpoznan.pl/historia-parafii [14.09.2018]

http://www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody [16.09.2018]

http://www.kosciolydrewniane.pl [16.09.2018]

http://www.kronos.org.pl/?23351#slider-3561 [12.09.2018]

http://www.mct.zerkow.pl [13.09.2018]

http://www.szlakpiastowski.pl [04.10.2018]

http://www.wielkopolska.travel [13.09.2018]

http://www.zpkww.pl/parki/park-krajobrazowy-puszcza-zielonka/informacje-ogolne [04.10.2018]

https://kornik.travel/pl/obiekty/atrakcje-w-okolicy/sciezka-edukacyjno-przyrodnicza-bobrowy-szlak [04.10.2018]

https://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/park-krajobrazowy-puszcza-zielonka.html [04.10.2018]

https://vod.tvp.pl/website/kronos,34526625# [12.09.2018]

https://www.wbp.poznan.pl [04.10.2018]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Tomasz Sahaj


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642