Call for Papers - TK nr 3/2023

Turystyka Kulturowa 3/2023

Nabór artykułów / Call for Papers

Do numeru tematycznego: Zrównoważona turystyka dziedzictwa

 

Będąc odpowiedzią na koncepcję zrównoważonego rozwoju, turystyka o takim charakterze zakłada zintegrowane zarządzanie dziedzictwem oraz aktywnością turystyczną w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz kulturę lokalną, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wpływu społecznego i ekonomicznego. Tak zarysowana koncepcja funkcjonuje jako uniwersalna idea, ugruntowana w strategicznych dokumentach i promowana m.in. przez Światową Organizację Turystyki czy Unię Europejską.

Jak dzisiaj wyglądają postulaty zrównoważonej turystyki? Kryzys pandemiczny i jego skutki, które nadal odczuwamy, kryzys energetyczny, konsekwencje wojny w Europie i nabierający rozpędu kryzys ekonomiczny stanowią wyzwanie i mogą być punktem wyjścia do krytycznego namysłu nad modelowymi ujęciami rozwoju i turystyki. Jakie powinny mieć podstawy? Jakie cele? Jakie są pozytywne i negatywne przykłady zrównoważenia turystycznego doświadczenia?

Czy współczesna turystyka ma wystarczający potencjał by faktycznie zapewnić bezpieczne ramy trwania w niepogorszonym stanie dziedzictwu i ekosystemom historycznych miast? Czy turystyka jest poszukiwaną od lat skuteczną receptą na wynegocjowanie wspólnych celów i kierunków rozwoju przez branżę turystyczną, samorządy, lokalną społeczność oraz środowisko konserwatorów zabytków i przyrody? A jeśli tak, to jaka turystyka? Odpowiedzialna? Zrównoważona? Zaangażowana?  Rezylientna?

Zapraszamy do refleksji nad problematyką zrównoważonej turystyki dziedzictwa. Zachęcamy do zgłaszania artykułów przekrojowych, teoretycznych, porównawczych lub opisujących konkretne studia przypadku. Zgłaszane artykuły skupiać się mogą na tematyce opartej o cztery filary zrównoważonego rozwoju: aspekt przyrodniczy, społeczny, ekonomiczny lub/i przestrzenny (lokalny).

Tematyka zgłaszanych artykułów powinna dotykać tematu numeru oraz może odnosić się do zagadnień szczegółowych, jak m.in.:

- cele i możliwości zrównoważonej turystyki dziedzictwa

- branża turystyczna a branża dziedzictwa

- miejskie polityki rozwijania turystyki zrównoważonej

- rola przewodników w kształtowaniu turystyki zrównoważonej 

- strategie przeciwdziałania skutkom hipertrofii turystycznej 

- turystyka a mitygacja zmian klimatu

- ocena realizacji turystyki zrównoważonej

- odbiór zrównoważonej oferty turystycznej

- interpretacja dziedzictwa w turystyce zrównoważonej.

 

 

Konferencja

Planowany numer czasopisma związany jest z konferencją „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona”. Niezależnie od zgłoszonego artykułu, zapraszamy ich autorów do  zgłaszania tożsamych tematów w formie wystąpień na konferencji. Szczegóły: https://pcd.poznan.pl/article/416

Tematyczny numer czasopisma nie ogranicza się do uczestników/ek konferencji, ale jest adresowany do wszystkich badaczy zainteresowanych problematyką. Pozytywnie zrecenzowany tekst może być jednak jednocześnie podstawą zaproszenia Autora/Autorki do udziału w konferencji jako prelegent/ka.

 

Informacje wydawnicze

Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innym miejscu w całości lub w znaczącej części. Niniejszy warunek niezgłoszenia NIE dotyczy abstraktów referatów jednocześnie zgłoszonych na konferencję „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona”. Ich autorzy są zapraszani do połączenia referatu z publikacją poszerzającą jego tezy.

Wszystkie artykuły wstępnie zakwalifikowane do publikacji muszą otrzymać dwie pozytywne recenzje. Artykuły zaakceptowane przez redaktorów prowadzących numeru na podstawie abstraktu prosimy w pełnej wersji przesyłać w formie elektronicznej za pomocą platformy elektronicznej czasopisma „Turystyka Kulturowa”.

Prosimy zapoznać się z wytycznymi dla Autorów – jedynie artykuły spełniające formalne kryteria będą przesyłane do recenzentów. Wytyczne można znaleźć na stronie czasopisma: www.turystykakulturowa.org 

Punktacja MEiN za publikację artykułu w czasopiśmie wynosi 40 pkt.

 

Ważne daty

Zgłaszanie abstraktów (nadsyłanie na adres mailowy redaktora numeru abstraktów, zawierających zakres tematyczny planowanego artykułu, problem badawczy, cele oraz metodologię): do 15 kwietnia 2023

Zakwalifikowanie tematu do numeru (zwrotna odpowiedź mailowa): do 30 kwietnia 2023

Nadesłanie gotowych artykułów (za pomocą platformy elektronicznej czasopisma): do 30 czerwca 2023

Publikacja numeru: wrzesień 2023

 

Kontakt

Michał Kępski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, sekretarz konferencji „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa”

michal.kepski@pcd.poznan.pl

 

dr Paweł Plichta

Uniwersytet Jagielloński

pawel.plichta@uj.edu.pl

Numer tematyczny „Turystyki Kulturowej” (3/2023) realizowany jest przy współpracy z Poznańskim Centrum Dziedzictwa.