Potencjał turystyki dźwiękowej

Sebastian Bernat

Abstrakt


Artykuł dotyczy turystyki dźwiękowej – nowej formy turystyki polegającej na podróżowaniu do miejsc charakteryzujących się wyjątkowością akustyczną lub występowaniem unikalnych krajobrazów dźwiękowych. Celem artykułu jest rozpoznanie możliwości rozwoju turystyki dźwiękowej. W artykule odwołano się do badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2011-2013 wśród studentów UMCS w Lublinie (kierunek geografia oraz turystyka i rekreacja). Omówiono także przykłady atrakcji turystyki dźwiękowej oraz przedstawiono bariery dla jej rozwoju.
Krajobraz dźwiękowy stanowi ogromny potencjał dla rozwoju turystyki, może być czynnikiem zwiększającym atrakcyjność zarówno obszarów cennych przyrodniczo (obszary ciche, parki narodowe), jak i wyjątkowych kulturowo (zabytkowe centra miast); jest to szczególnie ważne w związku z nierównomiernym obciążeniem ruchem turystycznym. Turystyka dźwiękowa może przyczyniać się do ochrony środowiska przyrodniczego przed hałasem oraz może przysparzać wielu korzyści w sferze społecznej i gospodarczej.

Słowa kluczowe


hałas, krajobraz dźwiękowy, atrakcja turystyczna, Lubelszczyzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aili L., Hu C., Min L., Zhiyong D., Changhong Y., 2013, Soundscapes and its application in research of tourism geography: a new perspective. Geographical Research vol.32, no. 6, s.1132-1142

Bernat S., Krajobraz dźwiękowy doliny Bugu, Annales UMCS sec.B. vol. LIV, Lublin1999, s. 297-309

Bernat S. (red.), 2008a, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 11, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin

Bernat S., 2008b, Inicjatywy publiczno-prywatne w zakresie kształtowania krajobrazu dźwiękowego w Polsce, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 10. Sosnowiec, s. 507-514

Bernat S., 2008c, Przez krajobrazy dźwiękowe świata. Wędrówka w Internecie, Geografia w szkole 1/2008, s.51-57

Bernat S., 2011, Atrakcyjność dźwiękowa polskich parków narodowych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 3(28)/2011, s.83-88

Bernat S., 2012, Percepcja a planowanie krajobrazu wiejskiego, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 11(2), s. 29-39

Bogacki M., 2010, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego. Turystyka kulturowa nr 5/2010, s. 4-27

Braden C., 2012, Acoustic tourism – an emerging industry, The Global Composition. Sound, Media and the Environment, Darmstadt-Dieburg, www.blackicesound.com

Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, AWF Poznań, s. 91-118

Buczkowska K., 2012, Turysta kulturowy w poszukiwaniu genius loci. Folia Turistica nr 26., s.41-52

Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań

Dann G., Jacobsen J.K.S., 2003, Tourism smellscapes, Tourism Geographies vol. 5., issue 1/2003, s.3-25

Horolets A., 2012, Codzienność jako atrakcja turystyczna w doświadczeniu turystów niszowych do byłego ZSRR. Kultura i Społeczeństwo, 3, s. 113-130

Humboldt A., 1959, Podróże po Ameryce Podzwrotnikowej. Wybór, „Książka i Wiedza” Warszawa

Iwamiya S., Yanagihara M., 1998, Features of the Soundscape in Fukuoka City, a major city on Japan recognized by foreigner residents, Internoise, http://www.design.kyushu-u.ac.jp/~iwamiya/ronbun/in980023.pdf

Janeczko E., Anderwald D., 2011, Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 2(27)/2011, s.307-314

Kapuściński R., 2002, Lapidaria, Warszawa

Kapuściński R., 2004, Podróże z Herodotem, Kraków

Kołacki R., 2011, Prezentacja multimedialnego projektu Tonopolis. Rola krajobrazu dźwiękowego turystyce miejskiej Torunia, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 15., Sosnowiec, s.206-212

Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w woj. lubelskim, BPP w Lublinie, 2008 http://www.bpp.lublin.pl/oprac1/turystyka-cele/turystyka.c.pdf

Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, PWN Warszawa

Kozłowski P., 2012, Nałęczów bez uzdrowiska? Jak nie wybuduje obwodnicy. Gazeta Lublin 04.04.2012,http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,37147,11478852,Naleczow_bez_uzdrowiska__Jak_nie_wybuduje_obwodnicy.html

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne, Wyd. „Proksenia” Kraków

Kula S., 2010, Percepcja walorów turystycznych województwa lubelskiego (na przykładach osób, które nie odwiedziły regionu). Problemy Ekologii Krajobrazu t.XXVII. PAEK, PSW im.Papieża JanaPawła II w Białej Podlaskiej, s.245-251

Lebiedowska B., 2009, Silence as a competitive tourist product. Polish Journal of Sport and Tourism, 16, s. 176-183

Lebiedowska B., Some aspects of sustainable development in tourism of metropolises and metropolitan regions. Sustainable tourism in metropolises, Polish Journal of Sport and Tourism, 17, s. 147-149

Markowicz M., 2008, Turystyka kontemplacyjna a produkt turystyczny, http://flitengo.pl/Artykuly_prezentowane_na_konferencji/p2_articleid/47

Mengyuan Q., Fang W., Run S., Guolin H., 2013, Tourists perception of and satisfaction with soundscape properties in tourist areas: a case study of Nan Confucius Temple Qinhuan Scenic Area. Tourism Tribune vol. 28, no. 1, s. 54-61

Miedzińska I., 2008, Krajobraz dźwiękowy w turystyce kulturowej – peregrynacje muzyczne, [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, AWF Poznań, s. 197-201

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen – Potencjał – Perspektywy, GWSHM Milenium w Gnieźnie

Mikrut L., 2013, Nałęczów: Co z obwodnicą dla uzdrowiska? Moje Miasto 11.01.2013, http://www.mmlublin.pl/436704/2013/1/11/naleczow-co-z-obwodnica-dla-uzdrowiska?category=spozaMiasta

Miszczyk A., 2011, Świnoujście może utracić status uzdrowiska, Głos Szczeciński 30.08.2011, http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110830/SWINOUJSCIE/261113914

Musiatewicz J., 2002, Labirynt zmysłów, Obyczaje, 9-10/2002, s. 26-29

Nacher A., 2010, Sto tysięcy miliardów dźwięków. Kultura Współczesna, nr 3 (85)/2010, s. 102-115

Niewidzialna mapa Wrocławia. Ośrodek Postaw Twórczych Wrocław 2006

Orzechowska J., 2010, W poszukiwaniu istoty miasta – przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej. Turystyka kulturowa nr 1/2010, s. 14-44

Pawłowska K., 2012, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu, Acta Universitatis Wratislaviensis no 3366. Prace Kulturoznawcze XIII, Wrocław, s. 31-56

Raporty o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2000-2008 r. WIOŚ Lublin 2001-2009

Rogowski M., 2012, Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań

Rypiński M., 2013, Dźwięk jako element produktu turystycznego na wybranych przykładach. Turystyka kulturowa nr 8/2013, s. 24-37

Sowa A., 2009, Strefa huku, Polityka 07.07.2009, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/reportaze/295927,1,motorowki-zabijaja-mazury.read

Stefanik, Kamel, 2013, Ucho na świat. Wywiady K.i K.Świdraków. Carta Blanca 2010

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Wagner M., Nowakowski W., Czarnowska K., 2009, Zanieczyszczenie hałasem Tatrzańskiego Parku Narodowego, Aura 9/2006, s.32-34

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty, O doświadczeniu świata w podróży, Universitas Kraków

http://dzwiekospacery.art.pl/ [dostęp 21.03.2013]

http://dzwiekowamapa.pl/[dostęp 21.03.2013]

http://en.wikipedia.org/wiki/100_Soundscapes_of_Japan [dostęp 21.03.2013]

http://sonicpostcards.org/ [dostęp 21.03.2013]

http://wfae.proscenia.net/[dostęp 21.03.2013]

http://www.bbc.co.uk/worldservice/specialreports/saveoursounds.shtml [dostęp 21.03.2013]

http://www.dzwiekow.pl/[dostęp 21.03.2013]

http://www.emiter.org/pocztowki-dzwiekowe-gdansk [dostęp 21.03.2013]

http://www.emiter.org/pocztowki-dzwiekowe-tyniec [dostęp 21.03.2013]

http://www.emiter.org/pocztowki-dzwiekowe-bytom [dostęp 21.03.2013]

http://www.favouritemanchestersounds.org/ [dostęp 21.03.2013]

http://www.globalexplorers.org/pdf/2014_Sound_Academy_Program_Details.pdf [dostęp 28.01.2014]

http://www.hoerstadt.at/?lang=en [dostęp 21.03.2013]

http://www.linztourismus.at/magazine2013/ [dostęp 21.03.2013]

http://www.lazienki-krolewskie.pl/USLYSZ-LAZIENKI---pocztowki-dzwiekowe.html [dostęp 21.03.2013]

http://malopolskiedzwieki.mik.krakow.pl/; http://mik.krakow.pl/?dzialania=malopolskie-dzwieki [dostęp 21.03.2013]

http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/category/mapa-dzwiekowa-wroclawia/[dostęp 31.01.2014]

http://tkalniadzwiekow.muzeum-lodz.pl/[dostęp 15.05.2014]

http://www.sonicwonders.org/ [dostęp 21.03.2013]

http://www.soundcities.com/ [dostęp 21.03.2013]

http://www.soundsofeurope.eu/ [dostęp 21.03.2013]

http://www.soundsofnewyork.com/ [dostęp 21.03.2013]

http://www.soundsurvey.org.uk/ [dostęp 21.03.2013]

http://www.tonopolis.pl/[dostęp 21.03.2013]

http://www.tunedcity.net/?lp_lang_pref=en [dostęp 21.03.2013]

http://www.turku2011.fi/en/turku-listening_en [dostęp 21.03.2013]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Sebastian Bernat


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642