Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu

Wojciech Cynarski, Jan Słopecki

Abstrakt


Na podstawie analizy polskiej literatury naukowej z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej (wybrane książki z ostatnich pięciu lat) autorzy oceniają stan eksplikacji tej dziedziny. Diagnoza obejmuje preferowane ujęcia teoretyczne, stanowiska metodologiczne i tematykę. Dodatkowo uwzględnione zostały publikacje dotyczące turystyki kulturowej, które zawierają odniesienia do turystyki na obszarach wiejskich.
Materiał badań stanowią w szczególności cztery książki z agroturystyką w tytule: Plichty i Sosnowskiego [2006], Marketing w agroturystyce; Sznajdera i Przezbórskiej [2006], Agroturystyka; Ciepieli i Sosnowskiego [2007], Agroturystyka – moda czy potrzeba?; Sawickiego i Mazurek-Kusiak [2010], Agroturystyka w teorii i praktyce. Ponadto uwzględniono pięć kolejnych książek, które tytułem, ilustracją na okładce lub zwłaszcza treścią wskazują także na agroturystykę lub turystykę wiejską.
Główną metodą jest tu analiza treści literatury. Dodatkowo autor ocenia procentowy udział treści poświęconej walorom kulturowym i turystyce kulturowej w pracach poświęconych turystyce wiejskiej i agroturystyce. Ta szkicowa diagnoza służy próbie wskazania dalszych kierunków badań.

Słowa kluczowe


turystyka wiejska; oferta; produkty kulturowe; literatura przedmiotu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciepiela G.A., Sosnowski J. [red.], 2007, Agroturystyka – moda czy potrzeba?, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce

Cynarski W.J., 2005, Rozdział 4. Ikony i archetypy w turystyce krajoznawczej, [w:] B. Sawicki, J. Bergier [red.], Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, PWSZ, Biała Podlaska, s. 174-177

Cynarski W.J., 2009, Rozdział XIV. Turystyka sztuk walki [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt [red.], Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, AWF, Poznań, s. 346-359

Cynarski W.J., 2010, Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, wyd. II, UR, Rzeszów

Cynarski W.J., 2011, About qualitative research of cultural tourism, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, www.idokan.pl vol. 11, no. 1, pp. 80-81

Cynarski W.J., Obodyński K., 2004, Tourism in Humanistic Perspective – Scientific Conference, “Tourism Today. The Journal of the College of Tourism and Hotel Management”, no. 4, pp. 170-173

Cynarski W.J., Obodyński K., 2004a, Congress tourism as a form of ritual [in:] W.J. Cynarski, K. Obodyński [eds.], Tourism and Recreation in the Process of European Integration, Rzeszów, pp. 82-96

Cynarski W.J., Obodyński K., 2006, Smakowanie turystyczne jako forma kulturowej percepcji, [w:] J. Kosiewicz, K. Obodyński [red.], Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, UR, Rzeszów, s. 418-422

Cynarski W.J., Obodyński K., 2007, Agroturystyka w antropologii turystyki, [w:] G.A. Ciepiela, J. Sosnowski [red.], Agroturystyka – moda czy potrzeba?, Monografie Akademii Podlaskiej nr 80, Siedlce, s. 296-301

Cynarski W.J., Obodyński K., 2007a, Turystyka zainteresowań sportowych na obszarach wiejskich [w:] M. Jalinik [red.], Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Politechnika Białostocka, Białystok, s. 368-374

Cynarski W.J., Obodyński K., 2008, Sociology of tourism in Poland, “Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism”, vol. 3, no. 1, pp. 169-179

Cynarski W.J., Obodyński K., 2009, Eskapizm agroturystyczny w świetle systemowej teorii turystyki, [w:] M. Jalinik [red.], Regionalne aspekty rozwoju turystyki, EkoPress, Białystok, s. 10-15

Cynarski W.J., Obodyński M., 2009a, Cultural tourism in the light of Polish humanist theory of tourism, “European Journal of Tourism Research”, vol. 2, no. 1, pp. 138-141

Cynarski W.J., Obodyński K., 2010, Systemowa antropologiczna teoria turystyki jako perspektywa badań szczegółowych, [w:] M. Kazimierczak [red.], Współczesne podróże kulturowe, AWF, Poznań, s. 107-120

Dawn M., 2010, Making the familiar strange: Can visual research methods render the familiar setting more perceptible?, “Qualitative Research”, vol. 10, no. 1, pp. 91-111

Dóczi T., 2008/2009, Active sport tourism in the Hungarian population: current trends and perspectives, “Physical Culture and Sport Studies and Research”, vol. XLVI, pp. 261-267

Goban-Klas T., 1997, Analiza zawartości przekazów masowych [w:] M. Malikowski, M. Niezgoda [red.], Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów (t. 2), WSSG, Tyczyn, s. 294-320

Jalinik M. [red.], 2006, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, EkoPress, Białystok

Jalinik M. [red], 2007, Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, PB, Białystok

Jankowski K., Ciepiela G.A., Jankowska J., Święcicki Ł., 2009, Dziedzictwo kulturowe regionu szansą rozwoju agroturystyki, [w:] K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł [red.], Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, EACE, Rzeszów, s. 131-138

Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kazimierczak M. [red.], 2010, Współczesne podróże kulturowe, AWF, Poznań

Kowalczyk A. [red.], 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa

Krawczyk Z., Lewandowska-Tarasiuk E., Sienkiewicz J.W. [red.]. 2007, Bariery kulturowe w turystyce, WSE Almamer, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Mokras-Grabowska J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, „Turystyka Kulturowa”, nr 1 [KulTour.pl]

Obodyński K., Cynarski W.J., 2006, Agroturystyka w Broku nad Bugiem. Sprawozdanie z konferencji „Marketing w agroturystyce”, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego”, t. 9, nr 2, s. 282-283

Obodyński K., Ďuriček M., Nizioł A. [red.], 2009, Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, EACE, Rzeszów

Orłowski D., Puchnarewicz E. [red.], 2010, Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa

Plichta M., Sosnowski J. [red.], 2006, Marketing w agroturystyce, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce

Richards G., Munsters W., 2010, Cultural Tourism Research Methods, CABI, Oxfordshire – Cambridge, MA

Rut J., Rut P., 2010, Waloryzacja potencjału turystycznego inspiracją dla turystyki kulturowej w województwie podkarpackim, Koraw, Rzeszów

Sawicki B., Bergier J. [red.], 2005, Uwarunkowania rozwoju turystyki zawiązanej z obszarami wiejskimi, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Biała Podlaska

Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K., 2010, Agroturystyka w teorii i praktyce, WYP, Lublin

Sieber L., Cynarski W.J., 2010, Seminarium budo i staż naukowo-badawczy w Sportschule Sieber, “Ido Movement for Culture”, vol. 10, pp. 118-120

Sieber L., Cynarski W.J., 2010a, Walory turystyczne Bawarii w świetle systemowej koncepcji antropologiczno-turystycznej, “Ido Movement for Culture”, vol. 10, pp. 128-132

Szajna G., Kunysz M., Cynarski W.J. (2008), “Martial arts, combat sports, humanism - budō, kakugi, jindō”, 2nd International Scientific Conference of Experts – Researchers on Martial Arts and Humanists Targowiska - Krosno, April 25th - 26th, 2008, “Archives of Budo”, vol. 4, pp. 56-58

Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa

Wartecki A., 2010, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej „Turystyka Kulturowa”, www.turystykakulturowa.org nr 1-3 (styczeń-marzec 2010)

Vehmas H., 2010, Rationale of active leisure: Understanding sport, tourism and leisure choices in the Finnish society, “Ido Movement for Culture”, vol. 10, pp. 121-127

Zakrzewska J., 2011, Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, „Turystyka Kulturowa”, www.turystykakulturowa.org nr 7 (lipiec 2011)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Wojciech Cynarski, Jan Słupecki


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642