Dziedzictwo naukowo-techniczne w przestrzeni turystycznej miasta w perspektywie osób młodych

Justyna Chodkowska-Miszczuk, Agata Lewandowska

Abstrakt


Rozwój technologiczny i cywilizacyjny prowadzi do zmian w cyklu gospodarczym. Przeobrażeniom ulega struktura, ale też organizacja gospodarki. Odzwierciedlenie tych przemian obserwujemy w miastach w postaci zmiennej użyteczności ich przestrzeni oraz wzrostu zdekapitalizowanych terenów i budynków naznaczonych historią i doświadczeniem rozwoju nauki, techniki i postępu cywilizacyjnego. Sposobem na renowację zdewastowanych obszarów miasta i kreowanie nowych impulsów rozwojowych jest upowszechnienie ich nowej funkcji (turystycznej) w oparciu o dziedzictwo naukowo-techniczne miasta.

Celem niniejszego badania jest prześledzenie znaczenia dziedzictwa naukowo-technicznego w przestrzeni turystycznej miasta oraz zidentyfikowanie szans i możliwości zagospodarowania tej niszy rynku turystycznego. Z uwagi na fakt, że niezwykle interesujące jest poznanie opinii najbardziej aktywnych użytkowników przestrzeni miejskiej i turystycznej, analizę wykonano
z uwzględnieniem perspektywy osób młodych. Pozyskano ją w trakcie dwuetapowego badania społecznego: (1) ilościowego (badanie ankietowe) i (2) jakościowego (wywiady mobilne
i obserwacja uczestnicząca). Z empirycznego punktu widzenia badanie wykonano
w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie) – mieście, którego władze lokalne podejmują próbę turystycznej aktywizacji obszarów cechujących się dziedzictwem naukowo-technicznym.

Uzyskane rezultaty wskazują na istotny potencjał turystyczny (i edukacyjny) „drzemiący” w dziedzictwie naukowo-technicznym miasta. Niemniej jednak zidentyfikowano ogromną potrzebę popularyzacji nowych form i obiektów turystycznych, które obecnie znajdują się „cieniu” znanych atrakcji turystycznych.


Słowa kluczowe


dziedzictwo naukowo-techniczne; turystyka; osoby młode

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson, J., 2004, Talking whilst walking: a geographical archaeology of knowledge, Area, 36, 3, 254-261

Ashworth, G., 1992, Is there urban tourism? „Tourism Recreation Research’, vol. 17(2), pp. 3- 8

Ashworth, G., Page, S., 2011, Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes, „Tourism Management”, 32 (2011), pp. 1-15

Bałachowska, M., Wiśniewski, J., 1979, Gospodarka w Bydgoszczy [w]: „Bydgoszcz. Informator: Historia, Teraźniejszość, Przyszłość”, Wydawnictwo Akcydensowe Bydgoszcz

Bógdał-Brzezińska, A., Wendt, J., 2018, Zarys historii turystyki i geografii turystycznej, [w:] J. Olszewski-Strzyżowski, R. Dróżdż, M. Pasek (red.), Turystyka: nowe trendy: zeszyty naukowe, nr 6, Wydawnictwo Polskiej Izby Turystyki, Gdańsk, ss.7-35

Buffa, F., 2015, Young Tourists and Sustainability. Profiles, Attitudes, and Implications for Destination Strategies, „Sustainability”, 7, 14042-14062 doi:10.3390/su71014042

Chmielewska, M., Lamparska, M., 2011, Post-Industrial Tourism as a Chance to Develop Cities in Traditional Industrial Regions in Europe, „Romanian Sociology Review”, nr 3, ss. 67-75

Chodkowska-Miszczuk, J., Biegańska, J., Grzelak-Kostulska, E., 2016, Instalacje odnawialnych źródeł energii jako nowa atrakcja turystyczna, [w:] D. Sokołowski, P. Tomczykowska (red.) Kreatywność w turystyce: innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 197-212

Chodkowska-Miszczuk, J., Kola Bezka, M., Lewandowska, A., Martinat, S., 2021, Local Communities’ Energy Literacy as a Way to Rural Resilience—An Insight from Inner Peripheries, “Energies”, nr 14(9) https://doi.org/10.3390/en14092575

City, Tourism & Culture. The European Experiance, 2005, A Report of the Research Group of the European Travel Commission and of the World Tourism Organization, Brussels

Dębski, M., Krawczyk, A., Dworak, D., 2019, Wzory zachowań turystycznych przedstawicieli Pokolenia Y, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy nr 172, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, ss.9-21

Edwards, D., Griffin, T., Hayllar, B., 2008, Urban Tourism Research. Developing an Agenda, „Annals of Tourism Research’, vol. 35, no. 4, pp. 1032–1052 doi:10.1016/j.annals.2008.09.002

Francis, J.J., Johnston, M., Robertson, C., Glidewell, L., Entwistle, V., Eccles, M.P., Grimshaw J.M., 2010, What is an adequate sample size? Operationalising data saturation for theory-based interview studies, “Psychol. Health”, 25(10), 1229–1245 https://doi.org/10.1080/08870440903194015

Gimiński, R., Kowalski, W., 1996, Bydgoszcz. 650 lat, Wydawnictwo KOMES, Bydgoszcz

Global Report on The Power of Youth Travel, 2016, Affiliate Members Report published by UNWTO and the World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation, Madrit, Spain

Istoc, EM., 2012, Urban Cultural Tourism and Sustainable Development, „International Journal for Responsible Tourism”, vol. 1, no. 1, pp. 38-57

Kaczmarek, J., Kaczmarek, S., 2009, Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany, [w:] A. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, tom 1, Poznań, ss. 7-36

Kaczmarska, A., 2013, Tereny przemysłowe i zurbanizowane jako czynnik rozwoju turystyki miejskiej, „Studia Ekonomiczne”, nr 147, ss. 81-93

Koralewska, P., 2009, Turystyka przemysłowa (industrialna), do obiektów poprzemysłowych i technicznych, [w:] A. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, tom 1, Poznań, ss. 201-223

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 35, ss. 155-197

Kronenberg, M., 2007, Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, [w:] K. Burzyński (red.) Materiały pokonferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki”, Zabrze, ss. 33-41

Krysztofik, R., Tkocz, M., Spórna, T., Kantor-Pietraga, I., 2016, Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: the case of the Katowice conurbation, Poland, “Moravian Geographical Reports”, no. 1, s. 42-54

Kudlińska-Chróścicka, I., 2019, Stawanie się osobą dorosłą w czasach płynnej nowoczesności w doświadczeniu wielkomiejskich młodych dorosłych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 15, 4, ss. 34-60

Lewandowska, A., Chodkowska-Miszczuk, J., 2019, Zrównoważona turystyka miejska jako nowe, niezbędne podejście do rozwoju turystyki kulturowej: przykład Torunia, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, ss. 99-120

Lorens, P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

Loures, L., Panagopoulos, T., Burley, J.B., 2016, Assessing user preferences on post-industrial redevelopment, „Environment and Planning B-Planning & Design”, 43(5), 871-892

Lubowiecki-Vikuk, A., Paczyńska-Jędrycka, M., 2010, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 21- 22

Lubowiecki-Vikuk, A., Podgórski, Z., 2013, Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków, ss. 149-158

Martinat, S., Navratil, J., Hollander, J.B., Trojan, J., Klapka P., Klusacek, P., Kalok, D., 2018, Re-reuse of regenerated brownfields: Lessons from an Eastern European post- industrial city, „Journal of Cleaner Production”, 188, pp. 536-545

Mikos v. Rohrscheidt, A., 2016, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt, A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, ss. 4-21

Richards, G., 2018, Cultural tourism: A review of recent research and trends, „Journal of Hospitality and Tourism Management”, no. 36, pp. 12-21. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005

Szromek, A., Herman, K., 2019, A Business Creation in Post-Industrial Tourism. Objects: Case of the Industrial Monuments Route, „Sustainability”, no. 11, 1451, pp. 1-17 doi:10.3390/su11051451

Tourism and Culture Synergies, 2018, UNWTO Publications

Vukonic, B., 2012, An outline of the history of tourism theory, (in) C. H. Hsu, C. W. Gartner (eds), The Routledge Handbook of Tourism Research, Taylor & Francis Group, New York, pp. 3-20

Wylon, M., Kempa, A., Słowy, A., Chodkowska-Miszczuk, J., 2018, Wyzwania transportu miejskiego wobec studentyfikacji–przykład Torunia, „Economic and Regional Studies”, 11, 4, pp. 90-109

Żabińska T., 2013, Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania, [w:] T. Żabińska (red.) Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 147, ss. 133–153

Żemła, M., 2020, Reasons and Consequences of Overtourism in Contemporary Cities- Knowledge Gaps and Future Research, „Sustainability”, no. 12(5), 1729, pp. 1-20 https://doi.org/10.3390/su12051729

Żukowski, M., 2012, Procesy dezindustrializacji a zjawisko turystyki postindustrialnej, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4, ss. 65-79

https://ludzieitechnika.pl/ (15/06/2021)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Justyna Chodkowska-Miszczuk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642