Znaczenie tanatoturystyki w rozwoju wychowawczym i edukacyjnym młodzieży – przykład województwa lubelskiego

Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak

Abstrakt


Ogromną rolę w rozwoju tanatoturystyki odgrywają muzea martyrologii, które zbierają, zachowują i chronią jej historię, a także przekazują następnym pokoleniom pamięć o przeszłych czasach. Celem pracy jest określenie wpływu działalności Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie wraz z oddziałami w Bełżcu i Sobiborze na rozwój wychowawczy i edukacyjny młodzieży. W artykule zaprezentowano wielkość ruchu turystycznego w badanych obiektach w latach 2013-2019. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego stosując technikę ankiety bezpośredniej oraz metodą obserwacji. Ankietę bezpośrednią przeprowadzono wśród 1500 uczniów szkół średnich oraz studentów województwa lubelskiego, którzy odbyli co najmniej jedną wizytę w muzeum martyrologii. W celu zbadania różnic między młodymi kobietami i mężczyznami zastosowano analizę funkcji dyskryminacyjnej. Edukacja w miejscach pamięci oprócz czystego przekazywania nowej wiedzy, wpływa także na rozwój osobowościowy młodego człowieka, kształtuje system jego wartości moralnych, uczy tolerancji i wrażliwości na krzywdę wyrządzaną drugiemu człowiekowi oraz przeciwdziała dyskryminacji.


Słowa kluczowe


obóz zagłady; obóz koncentracyjny; Państwowe Muzeum na Majdanku; Sobibór; Bełżec

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bem M., 2013, Powstanie w Sobiborze. Świadectwa ocalonych z niemieckiego obozu zagłady, Wyd. Biga-Druk, Radom-Włodawa

Bem. M., Mazurek W. 2012, Sobibór. Badania archeologiczne prowadzone na terenie po byłym niemieckim ośrodku zagłady w Sobiborze w latach 2000-2011, Wyd. Biga-Druk, Warszawa – Włodawa

Berenstein T., Eisenbach A., Rutkowski A.1957, Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, Zbiór dokumentów, Warszawa 1957

Bogucka M., Ciesielski S., Czubiński A., 1999, Jak widzę wiek dwudziesty?, „Dzieje Najnowsze”, nr 31(2), s. 3-75

Kranz T., 2009, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, wyd. PMM, Lublin

Kranz T., 2010, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, wyd. PMM, Lublin

Kranz T., 2012, Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli, wyd. PPM, Lublin

Kuwałek R., 2013 a, Obóz zagłady w Bełżcu, wyd. PPM, Lublin

Kuwałek R., 2013b, Były obóz koncentracyjny na Majdanku i miejsca zagłady na Lubelszczyźnie w prasie i świadomości mieszkańców , [w:] Bartuś A. (red.), Słowa w służbie nienawiści. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschiwtrz-Birkeneau i Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim, s. 15-21

Libionka D. 2004, Akcja Reinhardt, Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, IPN, Warszawa

Mandziuk J. 2009, Hitlerowski obóz śmierci w Bełżcu, „Resovia Sacra R”, nr 16, s. 147-157

Manly, B. F. J. 2005, Multivariate statistical methods: A primer. FL: Chapman and Hall/CRC Press, Boca Raton

Mazurek-Kusiak A., 2012, Szanse i bariery rozwoju turystyki w województwie lubelskim w opiniach turystów, [w:] Jalinik M., Ziółkowski R. (red.), Rynek usług turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 232-243

Mazurek-Kusiak A., Rękas A., 2010, Wpływ Muzeum Regionalnego oraz Muzeum Parafialnego w Lubartowie na lokalną turystykę kulturową, [w:] Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), Turystyka kulturowa a regiony turystyczne, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 147-160

Rajca C., 1992, Problem liczby ofiar w obozie na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, T. 14, s. 127-133

Raport Roczny 2013, Wyd. PMM, Lublin 2014, s. 37-45

Raport Roczny 2014, Wyd. PMM, Lublin 2015, s. 38-44

Raport Roczny 2015, Wyd. PMM, Lublin 2016, s. 38-44

Raport Roczny 2016, Wyd. PMM, Lublin 2017, s. 38-44

Raport Roczny 2017, Wyd. PMM, Lublin 2018, s. 38-44

Raport Roczny 2018, Wyd. PMM, Lublin 2019, s. 38-44

Raport Roczny 2019, Wyd. PMM, Lublin 2020, s. 37-42

Sawicki B., Mazurek-Kusiak A., 2008, Innowacyjne produkty turystyki wspomagające proces edukacji w Polsce, [w:] Jalinik M. (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 133-141

Seaton A. V., 2002, Thana tourism’s final frontiers? Visits to cemeteries, churchyards and funerary sites as sacred and secular pilgrimage, “Tourism Recreation Research”, Vol 27 (2), s. 73-82

Stokłosa Ł., Krupa J., 2013, Tanatoturystka – cel wyjazdów turystyczno-kulturowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytet Rzeszowskiego”, nr 84, s. 185-199

Tanoś S., 2006, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, „Peregrinus Vracovienisis”, z. 1, s. 85-100

Turski S., Wyszkowski M., 2006, Lubelszczyzna przewodnik, wyd. BESPOL, Lublin

Wiśniewska A., Rajca C., 2002, Majdanek – obóz koncentracyjny, wyd. PPM, Lublin

www.belzec.eu [31.08.2021]

www.majdanek.eu [31.08.2021]

www.sobibor-memerial.eu [31.08.2021]

Wysok W., 2017, Muzea martyrologiczne jako podmioty i środowiska edukacji, [w:] Kranz (red.), Muzea w poobozowych miejscach pamięci. Tożsamość, znaczenia, funkcje, wyd. PPM, Lublin

Wysok W., Bąbol E., 2009, Państwowe Muzeum na Majdanku. Oferta Edukacyjna, wyd. PMM, Lublin
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i121.1287

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642