Dyferencjacja produktu dziedzictwa kulturowego na przykładzie Powiatowego Systemu Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk

Abstrakt


W gospodarce rynkowej podstawowym elementem do zdobycia przewagi i sukcesu jest prowadzenie umiejętnej konkurencji z innymi przedsiębiorstwami, które mogą oferować podobne produkty. Te oczywiste i znane zasady również dotyczą dziedzictwa kulturowego oraz ofert usług turystycznych, które mogą być realizowane w miejscach związanych z historią
i kulturą narodów. Jak na każdym rynku, tak również jeżeli chodzi o turystykę kulturową najczęściej występującą konkurencją jest konkurencja niedoskonała (konkurencja monopolistyczna), a z nią związana dyferencjacja produktów. W artykule przedstawiono przykład dyferencjacji oferty turystyki kulturowej na przykładzie Powiatowego Systemu Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej.


Słowa kluczowe


ekonomia; dziedzictwo kulturowe; turystyka kulturowa; system informacji; dyferencjacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Broński K., 2013, Marketing dziedzictwa kulturowego, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 215 – 236

Czerny A., Geograficzne studia nad dziedzictwem – rola turystyki w postrzeganiu i użytkowaniu obiektów dziedzictwa, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa

Hamberg – Federowicz A., 2012, Zabytki. Przewodnik dla właścicieli, użytkowników i pasjonatów zabytków oraz pracowników samorządu terytorialnego, Biuro Dokumentacji Zabytków

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/ [17.10.2021]

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/ [17.10.2021]

http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/1.html [10.10.2021]

https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Powiatowy-System-Informacji-o-Atrakcjach-Kulturowych-na-Ziemi-Raciborskiej-konferencja-oraz-prezentacja-projektu-oznakowania/idn:1662.html [10.10.2021]

https://zabytki.olsztyn.eu/zabytki/prawo-i-zabytki/rodzaje-zabytkow-formy-i-sposoby-ich-ochrony.html [17.10.2021]

Jędrysiak T., 2011, Dziedzictwo kulturowe jako markowy produkt turystyczny regionu, [w:] J. Wyleżałek, D. Orłowski, Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 31 – 48

Klimczak B., 2006, Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kowalczyk J., 2015, Portfolio, Pracownia Komunikacji Wizualnej, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, s. 68 – 73

Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., 2013, Społeczno – gospodarcze odziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

Krupa J., Dec B., 2011, Rekonstrukcje wydarzeń historycznych jako produkt turystyczny i element promocji regionu. Przykłady z Podkarpacia. [w:] J. Wyleżałek, D. Orłowski (red.), Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 49 – 74

Murzyn – Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

Murzyn-Kupisz M., 2010, Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(41), s. 61 – 81

Pawłowska K., Swaryczewska M., 2002, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Purchla J., 2013, Dziedzictwo kulturowe w Polsce: system prawny, finasowanie i zarządzanie, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 195 – 214

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010 – 2017, 2010, Projekt „Racibórz – Krawarz Bliżej!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Przekraczamy Granice

Towse R., 2002, The cultural economy of heritage, [w:] I. Rizzo, R. Towse, (red.), The economics of heritage. A study in the political economy of culture in Sicily, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 3 – 19

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r

Zadworny W., 2011, Znaczenie dziedzictwa kulturowego w podnoszeniu konkurencyjności turystycznej subregionu Roztocza Wschodniego, [w:] J. Wyleżałek, D. Orłowski (red.), Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 145 – 174


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Izabela Ścibiorska-Kowalczyk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642