Struktura wartości osobistych i motywy zainteresowań osób biorących udział w rekonstrukcjach historycznych

Marcin Szulc

Abstrakt


Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć wzrost zainteresowania rekonstrukcjami historycznymi, i to nie tylko wśród młodzieży. Bractwa rycerskie reprezentują dość jednorodną grupę, która angażuje się w omawianą aktywność z wielu powodów. Głównym jest hobby, przez które przenika pragnienie oderwania od rzeczywistości, subiektywnie spostrzeganej jako niesprawiedliwa, w konsekwencji powrót do imaginowanego świata cnót, egzemplifikowanego w romantycznej wizji szlachetnego rycerza. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest struktura wartości osobistych rekonstruktorów historycznych okresu średniowiecza. W badaniach porównano strukturę wyznawanych wartości osób zaangażowanych w średniowieczne rekonstrukcje historyczne do struktury wyznawanych wartości osób z grupy kontrolnej. Dokonano także porównań wewnątrzgrupowych pod względem wybranych czynników demograficznych takich jak płeć, staż, czy typ aktywności. Wyniki wskazują na małe zróżnicowanie obrazu świata wartości badanych osób, zarówno pod względem płci, stażu, jak formy zaangażowania, choć pojawiły się dyskretne różnice w wybranych wartościach nie przekraczające jednego stena. Aktywność młodzieży w odtwórstwie historycznym stanowi z jednej strony sposób realizacji zainteresowań, a jednocześnie jest rozwijającą formą zagospodarowania czasu wolnego.

Słowa kluczowe


struktura wartości; system wartości; średniowieczna rekonstrukcja historyczna; odtwórstwo historyczne; bractwa rycerskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson J., 1984, Time machines: The world of living history, American Association for State and Local History, Nashville

Bogacki M., 2007, Czy historia może być atrakcyjna? Czyli o przeszłości i jej „żywych” przejawach w początku XXI wieku, [w:] K. Łopateczki, W. Walczak (red.), „Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego”, Zakład Historii Nowożytnej, Instytut Historii UwB, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok, ss. 201-221

Bogacki M., 2008, Minione i współczesne odtwarzanie militarnej przeszłości człowieka, „Z Otchłani Wieków”, r. 63, nr 1-4, ss. 11-24

Bogacki M., 2010, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa”, nr 4-6, ss. 39-62

Brzozowski P., 2005, Uniwersalna hierarchia wartości – fakt czy fikcja?, „Przegląd Psychologiczny”, t. 48, nr 3, Lublin: Instytut Psychologii UMCS, s. 275

Brzozowski P., 1995, Skala wartości Schelerowskich SWS. Podręcznik, Pracownie Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa

Chałas K., 2006, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Lublin – Kielce: Jedność, s. 20

Chodyński A.R., 1994, Zbroje kolcze z gdańskiego dworu Artusa, Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku, Malbork

Cieciuch J., 2010, Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferencjami wartości, Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, nr 2(2), ss. 25-38

Dyczewski L., 2001, Miejsce i funkcja wartości w kulturze, [w:] Kultura w kręgu wartości, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 39

Edelman K., 2001,. Historia i współczesność – współcześni rycerze. Powrót męskich ideałów, „Rodzina”, nr 1(18), ss. 5-9

Hunt S.J., 2004, Acting the part: “living history” as a serious leisure pursuit, Leisure Studies, nr 23, 4, ss. 387-403

Johnston C.S., 1995, The Rokeach value survey: underlying structure and multidimensional scaling, „The Journal of Psychology”, nr 129(5), ss. 583-597

Matusewicz C., 1975, Psychologia wartości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań, s. 8

Markowski S., 2009, Rekonstrukcje historyczne w wychowaniu młodzieży, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 1(151), ss. 68-81

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” nr 2/2011

Ostrowska K., 2004, Wartości w naszym życiu, Wychowawca 5, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli I Wychowawców, Kraków, s. 5

Oyserman D., 2002, Values: Psychological perspectives, [w:] N. Smelser, P. Baltes (red.), International encyclopedia of the social and behavioral sciences, vol. 22, ss. 16150-16153, New York, NY: Elsevier Science

Pstrocka-Rak M., Nowacińska M., 2013, Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, „Turystyka Kulturowa”, nr 4/2013, ss. 5-20

Rojek K., 2009, Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej), „Turystyka Kulturowa”, nr 5/2009, ss. 4-27

Rokeach M., 1973, The nature of human values, New York: The Free Press

Strelau J., 1985, Temperament – osobowość – działanie, PWN, Warszawa, ss. 393-437

Szymański M.J., 2000, Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, Warszawa

Tomaszewska E., 2009, Rekonstrukcja historyczna – ożywianie historii, publikacja on-line: www.muzeum-radom.pl

Wysocka E., 2003, System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4, Warszawa, s. 129

Zagórska W., 2004, Uczestnictwo Młodych Dorosłych W Rzeczywistości Wykreowanej Kulturowo, Universitas, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marcin Szulc


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642