Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu - sylwetka uczestnika

Przemysław Maćkowiak, Magdalena Maćkowiak, Sylwia Graja-Zwolińska, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała, Jarosław Uglis

Abstrakt


Polska w literaturze przedmiotu określana jest często mianem „europejskiego skansenu fortecznego”. Na terenie naszego kraju istnieją m.in. obiekty będące efektem myśli dziewiętnastowiecznej szkoły rosyjskiej, austriackiej i nowopruskiej. Stanowią one przedmiot zainteresowania zarówno pasjonatów jak i naukowców. W efekcie coraz intensywniej rozwija się turystyka forteczna. Należy jednak podkreślić, że w Polsce przygotowanie obiektów fortecznych do pełnienia funkcji turystycznej jest zróżnicowane w poszczególnych miejscach, zarówno pod względem poziomu jak i charakteru.
Jednym z miast, w którym obiekty forteczne stanowią niewątpliwy walor turystyczny jest Poznań. Jak wynika z raportu z badań przeprowadzonych na zlecenie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej możliwość zwiedzenia fortów podczas organizowanego od kilku lat Weekendu Fortecznego, jest co roku jedną z najwię kszych atrakcji o charakterze muzealnym, udostę pnionych w ramach akcji Poznań za półceny.
Celem badania był o określenie profilu uczestnika wspomnianej imprezy, który w założeniu autorów jest również na co dzień zainteresowany uprawianiem turystyki fortecznej. Zwrócono uwagę m.in. na wiek, płeć i wykształcenie respondentów.
Prezentowane w niniejszej pracy rozważania i wyniki badań wypełniają lukę w literaturze przedmiotu.

Słowa kluczowe


dziedzictwo forteczne; turystyka forteczna; uczestnik turystyki fortecznej; Poznań

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexandrowicz A.W., 1924, Rozwój historyczny fortyfikacji w zarysie, Nakładem Oficerskiej Szkoły Artylerii - czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej S.A., Toruń

Biesiadka J., Gawlak A., Kucharski S., Wojciechowski M., 2006, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach Poznania w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Rawelin, Poznań

Biesiekierski K, Kleczke K., Rewieński M., 1929, Fortyfikacja polowa, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa

Bochenek H.R., 2003, Twierdza Modlin, seria: Twierdze i Zamki w Polsce, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa

Bogacki M., 2008, Wizualne sposoby upowszechniania wiedzy o przeszłości na przykładzie obchodów związanych w Powstaniem Wielkopolskim, [w:] J. Karwat (red.), Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Wydawnictwo eMPi², Poznań, s. 167-181

Bogdanowski J., Holcer Z., Kornecki M., Swaryczewsk A., 1988, Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce, Politechnika Krakowska, Kraków (przedruk wydania w 1974 roku przez Polską Akademię Nauk – Oddział w Krakowie)

Bogdanowski J., 1996, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, PWN, Warszawa-Kraków

Bosiacki S., Śniadek J., Hołderna-Mielcarek B., Majchrzak K., 2011, Rozwój rynku turystycznego Poznania w latach 2000–2030, AWF Poznań, Poznań

Buchanan B.J., 2006, Gunpowder, Explosives and the State. A Technological History, Aldershot, Farnham

Burk K., 1995, Handbuch zur Geschichte der Festungen des historischen deutschen Ostens, Biblio Verlag, Osnabrück

Ciepliński A., Woźniak R., 1994, Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIX wieku), WiS, Warszawa

Chase K., 2003, Firearms. A Global History to 1700, Cambridge University Press, Cambridge

Chorzępa J., 2007, Fortyfikacje. Przewodnik po Polsce, Carta Blanca, Warszawa

Finn M., Elliott-White M., Walton M., 2000, Tourism & Leisure Research Methods. Data collection, analysis and interpretation, Pearson Education, Harlow

Franczak J., Grabowski W., Nowiński P., Żebrowski M., 2010, Twierdza Grudziądz, Wydawnictwo Kalamarski, Grudziądz

Frobenius H., 1906, Geschichte des preußischen Ingenieur-und Pionier-Korps von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1886, T. I-II, Druck und Verlag von Georg Reimer, Berlin

Gogan, W., 2012, Giżycko – Perła Mazur. Krótka ilustrowana historia miasta, Centrum Kultury Prus Wschodnich, Ellingen. Idzikowski T., 2005, Twierdza Przemyśl. Miniprzewodnik, Urząd Miejski w Przemyślu. Wydział Kultury Promocji i Współpracy, Przemyśl

Jakowlew W.W., Szmakow N.I., 1936, Fortyfikacja stała przed i w czasie I wojny światowej, seria: Klasyka Architectura Militaris, Forteca, Przasnysz (reprint wydany w 2004)

Jakowlew W.W., 2000, Istorija krepostejj, AST, Moskwa

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kamler M. (red.), 2001, Wojsko, wojna, broń. Leksykon tematyczny, PWN, Warszawa

Krajowe Seminarium Naukowe Twierdza Nysa. Program rozwoju kulturalno-turystycznego w Euroregionie Pradziad, 2000, seria: Fortyfikacja“, t. 1, Warszawa

Królikowski L., 2002, Twierdza Warszawa, seria: Twierdze i Zamki w Polsce, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa

Kleczke K., Wyszyński W., 1937, Fortyfikacja stała, Napoleon V, Oświęcim (reprint wydany w 2012)

Krahel S., 2003, Twierdza Boyen (Giżycko) – fortyfikacja jako atrakcja turystyczna, Prace i Studia Geograficzne, t. 32, Warszawa, s. 99-115

Lijewski T., Mikułowski B, Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Łukasik H., Turowicz A., 2001-2009, Twierdza Kraków. Znana i nieznana, cz. 1-4, Arkadiusz Wingert, Kraków

Maćkowiak M., Maćkowiak P., 2011, Koncepcja wykorzystania XIX i XX-wiecznych fortyfikacji jako elementu produktu turystycznego Poznania, [w:] Z. Młynarczyk (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. VIII, Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, D. Matuszewska (red.), Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 127-142

Maćkowiak P., 2007a, Twierdza w Modlinie (1806-1915), „Zabytki Heritage”, nr 5 (20), s. 40-47

Maćkowiak P., 2007b, Twierdza zaporowa w Osowcu, „Zabytki Heritage”, nr 3 (18), s. 42-53

Maćkowiak P., 2008a, Hasła oraz aneksy dotyczące fortyfikacji oraz zespołów koszarowych, [w:] J. Pazder (red.), Atlas architektury Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań

Maćkowiak P., 2008b, Twierdza Wisłoujście. Architektura i jej ochrona, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1, Warszawa, s. 4-8

Maćkowiak P., 2009, Forteczna działalność Sekcji Historycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia jako forma integracji społeczności lokalnej, [w:] M.K. Leniartek (red.), Terra incognita w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, s. 283-302

Maćkowiak P., 2012, Twierdza poligonalna, seria: Poznaj Poznań, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Markowski A. (red.), 2012, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa

Mehl H., 2003, Feld-, Festungs- und Belagerungsartillerie. Heeresgeschütze aus 500 Jahren, Bd. 1, 1450 bis 1910, Verlag E. S. Mittler & Sohn, Hamburg-Berlin-Bonn

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Poznań: Atuty i słabości oraz dylematy i szanse miasta jako ośrodka turystyki kulturowej, [w:] A.M. v. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Kultour.pl i Proskenia, Poznań-Kraków, s. 424-455

Mörz de Paula K., 2000, Der Österreichisch-Ungarische Befestigungsbau 1820-1914, Verlagsbuchhandlung Stöhr, Wien

Narębski, L., 1997, Fort IV Stefana Żółkiewskiego (Fort II – Yorck) w Toruniu, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Toruń

Neumann H., 2004, Festungsbau Kunst und Technik, Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV. bis XX. Jahrhundert, AREA, Bonn

Podruczny G., Przerwa T., 2010, Twierdza Srebrna Góra, Bellona, Warszawa

Polska niezwykła. Kresy, 2007, Demart, Warszawa

Polska niezwykła. Mazowsze, 2007, Demart, Warszawa

Richards G., 2007, ATLAS Cultural Tourism Survey. Summary Report 2007, [www.tram-research.com/atlas/, dostęp 15.12.2012]

Richards G., 2010, The Traditional Quantitative Approach. Surveying Cultural Tourists: Lessons from the ATLAS Cultural Tourism Research Project, [w:] G. Richards, W. Munsters (red.), Cultural Tourism Research Methods, CABI International, Walingford, s. 13-32

Steinitz von E., Brosch T., 1937, Fortyfikacje Austro-Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, seria: Klasyka Architectura Militaris, Forteca, Przasnysz (reprint wydany w 2007)

Szmatuła P., Zmyślony P., 2013, Czy kultura sprzedaje turystykę? Znaczenie walorów kulturowych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za półceny!”, „Turystyka Kulturowa” nr 1, s. 5-43

Szolginia W., 1991, Architektura i budownictwo, WN-T, Warszawa

Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWN, Warszawa

Środulska-Wielgus J., Wielgus K, 2009, Terra Incognita Fortyficata [w:] M.K. Leniartek (red.), Terraincognita w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław

Uglis J., Krysińska B., 2012, Próba zdefiniowania profilu agroturysty, [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja - Segmentacja - Rynki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 84, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 155-166

Wilkaniec A., Chojnacka M., Krajobraz warowny – niewykorzystany walor turystyczny Poznania, [w:] Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa-Biała Podlaska, 2010, s. 379-386

Viollet le Duc E., 1875, Annals of a Fortress, Greenhill Books, London (reprint wydany w 2000)

ZeliaśA., Pawełek B., Wanat S., 2002, Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa

Zięba K., 2011, Poznaniacy w obronie fortyfikacji, „Architektura”, nr 9, Warszawa, s. 32

http://poznan.gazeta.pl

www.boyen.gizycko.pl

www.fort.torun.pl

www.gloswielkopolski.pl

www.gloswielkopolski.pl

www.krakow.pl

www.mmpoznan.pl

www.mmpoznan.pl

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

www.poznan.pl

www.radiomerkury.pl

www.twierdzamodlin.pl

www.youtube.com
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.158

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Przemysław Maćkowiak, Magdalena Maćkowiak, Sylwia Graja-Zwolińska, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała, Jarosław Uglis

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642