Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce

Justyna Mokras-Grabowska

Abstrakt


Kultura ludowa w Polsce uległa na przestrzeni wieków wielu przemianom związanym z naturalnymi procesami cywilizacyjnymi - od kultury zaspakajającej podstawowe życiowe potrzeby ludności wiejskiej, po kulturę komercyjną, służąca głównie zaspakajaniu potrzeb turystów. Tworzone w oparciu o jej zasoby produkty kulturowe, posiadające mniejszą bądź większą autentyczność, zaczynają stanowić o atrakcyjności wielu regionów Polski. Artykułjest próbą określenia potencjału i możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. Dodatkowo, autorka dokonuje przeglądu pojęć związanych z wykorzystaniem zasobów kultury ludowej w turystyce oraz zwraca uwagę na proces tworzenia produktów kulturowych i komercjalizację kultury ludowej pod jego wpływem.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błachowski A., Skarby w skrzyni malowanej czyli o sztuce ludowej inaczej, LSW, Warszawa 1974, s. 200-208

Bockenheim K., Przy polskim stole, seria wydawnicza „A to Polska właśnie”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 127

Faracik R., Potrzeby i motywacje turystyczne, w: W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 122-123

Gauda A., Zbiory sztuki ludowej w muzeach polskich. Wstępna analiza na podstawie badań ankietowych, w: „Twórczość ludowa”, R. XIV Nr 3-4 (43), STL, Lublin 1999,,s. 9-12

Grabowski J., Dawny artysta ludowy, LSW, Warszawa 1976, s. 39-40

Jackowski A., Polska Sztuka Ludowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 14

Jafari J.(red.), Encyklopedia of tourism, Routledge Taylor&Francis Group, London – New York, 2000, s. 126

Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 92

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 73

Kowalczyk A., Turystyka kulinarna – ujecie geograficzne, w: Turyzm, wyd. UŁ, zeszyt 1-2 (15), Łódź 2005, s. 163-164

Kowalczyk A., Współczesna turystyka kulturowa, w: Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne., Geografia Turyzmu tom 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2008, s. 36-49

Mika M., Formy turystyki poznawczej, w: W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 214

Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Podręcznik akademicki., GWSHM Milenium, Gniezno 2008, s. 27, 52, 97-172

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik Socjologiczny, wyd. Graffiti BC, Toruń 1999, s. 107

Orłowski D., Żywność regionalna i jej wykorzystanie w kreowaniu turystyki na terenach wiejskich [w:] Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, zbiór materiałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2006

Przybyś J., 2008,,s. 88, 97

Richards G., Cultural Tourism in Europe, CAB International, Wallingford 1997, s. 232

Skowroński J., Dawno temu w Tatrach, wyd. Galaktyka, Łódź 2002, s. 9

Stasiak A., O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie w XXI wieku, w: A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie, wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2007, s. 125

Strona Internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl (dostęp: 07.12.2008)

Strona Internetowa Restauracji „U Chochoła”: http://www.uchochola.pl (dostęp: 07.12.2008)

Strona Internetowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych http://www.zgstl.kei.pl (dostęp: 10.12.2008)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Justyna Mokras-Grabowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642