Zagospodarowanie dużych form przekształcenia krajobrazu na cele turystyki – na wybranych przykładach

Agnieszka Lisowska

Abstrakt


Obszary poeksploatacyjne stanowią zwykle jedną z problematycznych kwestii, co do ich późniejszego wykorzystania czy też zagospodarowania. W większości przypadków uważa się, że zniekształcają one krajobraz, będąc po prostu szpetnymi. Niekiedy, nieczynne już wyrobiska pozostają „same sobie” lub podejmuje się w stosunku do nich wąskiego zakresu prace, mających na celu ich ponowne wkomponowanie w środowisko. Coraz częściej jednak dostrzega się potencjał dawnych miejsc wydobycia surowców skalnych i wykorzystuje się je w zupełnie innych celach. Odchodząc od tradycyjnego zagospodarowania w kierunku leśnym czy wodnym, które polegały wyłącznie na zasypaniu lub zalaniu kamieniołomu, świadomie prowadzi się prace związane z zagospodarowaniem tychże obiektów pod kątem rozwoju różnych form turystyki. Przytoczone przykłady wskazują na duży potencjał wykorzystania obszarów pogórniczych. Tereny kamieniołomów nie muszą być miejscami, które dysharmonizują z otaczającym krajobrazem i są bezużyteczne, a mogą stanowić doskonały sposób na aktywizację ekonomiczną regionu opartą na turystyce.


Słowa kluczowe


kamieniołom; zagospodarowanie; rekultywacja; rewitalizacja; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzóska J., Żynda S., 1996, Struktura przestrzenno-funkcjonalna systemu przyrodniczego– część abiotyczna na przykładzie wybranych obszarów Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny [w:] Kistowski M. (red.), 1996, Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Problemy ekologii krajobrazu, T. 2, Wyd. Uniwersytet Gdański, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Gdańsk, s. 112-116

Cellmer A., Źróbek R., 2008, Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich [w:] „Acta Scientiarum Polonarum, Administratio Locorum”, nr 7(4), Olsztyn, s.6

Downie, David, 2005, Montsouris and Buttes-Chaumont: the art of the faux [w:] Paris: Journey into the City of Light. Fort Bragg: Transatlantic Press, Paryż, s. 34-41

Górecki J., Sermet E., 2010, Kamieniołomy Krakowa- dziedzictwo niedocenione [w:] Zagożdżon P.P., Madziarz M (red.), Dzieje górnictwa- element europejskiego dziedzictwa kultury, nr 3, Wrocław, s. 128-136

Kondracki J., Richling A., 1983, Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej [w:] „Przegląd Geograficzny”, nr 55, z. 1, s. 201-210

Kozioł W., Kawalec P., Chudzik W., 2003, Koncepcje zagospodarowania wyrobiska kopalni zlepieńca „Zygmuntówka” [w:] Kształtowanie krajobrazu wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie. Materiały Międzynarodowej Konferencji Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 318-328

Koźma, J., 2008, Opracowanie zasad identyfikacji i waloryzacji geotopów dla potrzeb sporządzania dokumentacji projektowych geoparków w Polsce z zastosowaniem systemów GPS i GIS, Wrocław

Majgier L., Badera J., Rahmonov O., 2010, Kamieniołomy w województwie śląskim jako obiekty turystyczno-rekreacyjne na terenach uprzemysłowionych [w:] „Problemy Ekologii Krajobrazu”, T. 27, s. 265-274

Migoń P., 2012, Geoturystyka, Warszawa, s. 12-13

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań, s. 42-196

Mityk J.,1995, W Góry Świętokrzyskie, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Mizerski W., Sylwetrzak H. 2002, Słownik geologiczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Nita J., 2010, Kamieniołom w krajobrazie i turystyce [w:] „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 14, Sosnowiec, s.245-249

Nita J., Myga-Piątek U., 2006a, Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych [w:] „Przegląd Geologiczny”, nr 54, 3, s. 256-260

Nita J., Myga-Piątek U., 2006b, O potrzebie ochrony wyrobisk górniczych dla podniesienia walorów krajobrazowych i celów dydaktycznych obszarów eksploatacji surowców skalnych na przykładzie regionu Kielecko-Chęcińskiego. Technika poszukiwań geologicznych [w:] „Geotermia, Zrównoważony rozwój”, R. 45, z.1 (237), Kraków, s. 47-55

Ostręga A., Uberman R.,2010, Kierunki rekultywacji i zagospodarowania- sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady [w:] „Górnictwo i Geoinżynieria”, R. 34, Zeszyt 4, s. 245-451

Pieńkowski G., 2004, Nowy geopark Dolina Kamiennej [w:] „Wiadomości Państwowego Instytutu Geologicznego”, nr 11 (164), s. 12-15

Pietrzyk-Sokulska E. 2003, Kamieniołomy surowców skalnych w polskim krajobrazie [w:] Kształtowanie krajobrazu wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie., Materiały Międzynarodowej Konferencji Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 43-51

Wróblewski T., 2000, Ochrona georóżnorodności w regionie świętokrzyskim, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, s. 88

Zbucki Ł., Dąbrowski D., 2010, Turystyka a kamieniołomy [w:] „Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu”, T. 27, s. 514-515

www.amfiteatr-kadzielnia.pl (data dostępu:15.01.2015)

www.bip.kielce.rdos.gov.pl/files/artykuly/25234/rezerwaty_przyrody_swietokrzyskie.pdf (data dostępu 16.02.2015)

www.bryla.pl/bryla/1,85298,4276591.html (data dostępu: 5.05.2013)

www.centrum-geoedukacji.pl (data dostępu 12.04.2015)

www.comendi.com (data dostępu: 16.02.2015)

www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150216/PULAWY/150219803 (data dostępu: 16.02.2015)

www.geopark-kielce.pl/rezerwaty (data dostępu: 15.01.2015)

www.geoportal.pgi.gov.pl (data dostępu:14.04.2015)

www.geotyda.pl (data dostępu:15.01.2015)

www.ips.powiatstrzelinski.pl/pl/Nasze-dziedzictwo.html (data dostępu: 15.01.2015)

www.nurkowisko-polska.pl.tl/NIEMCY.htm (data dostępu: 16.02.2015)

www.rewitalizacje.blog.pl/2015/01/09/zollverein-essen/ (data dostępu: 16.02.2015)

www.ssk.kielce.pl/jaskiniakadzielnia/ (data dostępu: 15.01.2015r.)

www.technikanurkowania.pl (data dostępu 16.02.2015)

www.ujsoly.com.pl/geopark/(data dostępu:15.04.2015)

www.underwater.pl/Relacje-z-wypraw/2009-11-kamienioomy-w-okolicach-drezna.html (data dostępu: 5.05.2013)

www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/4.pdf (data dostępu: 16.02.2015)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Agnieszka Lisowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642