Potencjał turystyczny wybranych dworców kolejowych w Polsce

Katarzyna Pukowiec, Wojciech Kurda

Abstrakt


W artykule autorzy proponują nowe podejście badawcze nad potencjałem turystycznym obiektów infrastruktury technicznej. Celem artykułu jest ocena potencjału turystycznego wybranych 18 dworców kolejowych w Polsce. Wytypowane obiekty zwaloryzowano na podstawie przyjętych kryteriów: wartości architektonicznych, historycznych, technicznych, komunikacyjnych, estetycznych oraz dodatkowych. Najbardziej cennymi pod względem potencjału turystycznego są dworce główne w Wrocławiu, Gdańsku, Opolu oraz Poznaniu. Na podstawie uzyskanych wyników waloryzacji dokonano typologii dworców kolejowych, wydzielając 4 typy obiektów. Podsumowaniem artykułu jest mapa, prezentująca dworce kolejowe o najwyższym potencjale turystycznym.


Słowa kluczowe


turyturystyka obiektów przemysłowych i technicznych; dworce kolejowe; potencjał turystyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ballesteros E.R., Ramirez M.H., 2007: Identity and community – Reflections on the development on mining heritage tourism in Southern Spain, Tourism Management 28, s. 677-687

Becker Ch., 1993: Kulturtourismus. Eine Einführung, w: Becker/Steinecke (red.) Kulturtourismus in Europa. Wachstum ohne Granzen? Wyd. Europäisches Tourismus Institut, ETI, Universität Trier, T. 2, Trier

Bosiacki S., Hołderna-Mielczarek B., 2010: Potencjał turystyczny Poznania jako podstawa kreowania produktów markowych. Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne. Zeszyt Naukowy 591, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 39-53

Conlin M.V., Bird G.R., 2014: Railway heritage and tourism: global perspective. Channel View Publications, Bristol, ss. 317

Conlin M.V., Jolliffe L., 2011: Mining Heritage and Tourism. A global synthesis. Routledge Advances in Tourism, London, New York ss. 280

Dobrzyniecki A., 1997: Dworzec kolejowy Wrocław Główny [W:] Atlas architektury Wrocławia. Tom I. Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne. Harasimowicz J. (red.), Wydawnictwo Dolnośląskie,s. 258-259

Hall D., 2005: Transport tourism. Travelling through heritage and contemporary recreation [W:] Niche tourism: contemporary issues, trends and cases. Novelli M. (red.). Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, Brulington, s. 89-98

Halsall D.A., 2001: Railway heritage and the tourist gaze: Stoomtram Hoorn-Medemblik. Journal of Transport Geography, Nr 9, s. 151-160

Jędrysiak T., 2008: Turystyka kulturowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 150

Kaczmarska A., Przybyłka A., 2010: Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr 14, s. 207-228

Kalka D., 2013: Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu świdnickiego. Turystyka Kulturowa nr 8/2013, s. 58-75

Kawałko P., Nestorowicz Z., 2012: Lublin. Przewodnik. Wyd. Gaudium, Lublin, ss. 588

Kowalczyk A., 2008: Współczesna turystyka kulturowa [W:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. Kowalczyk A. (red.). Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-57

Kowol M., Różycki P., 2008: Turystyka przemysłowa w Tarnowskich Górach. Geoturystyka nr 3 (14), s. 41-48

Kunce A., 2014: Śląsk, masa i XIX wiek. Anthropos. Narracje dla Górnego Śląska. Część I – Górny Śląsk – miejsce. Nr 22, s. 56-64

Lamparska-Wieland M., Srokosz Z., Lamparski H., 2002: Odtworzenie Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego „M-300” w Zabrzu oraz jej przekształcenie na Skansen Górnictwa Podziemnego „Guido”. Przegląd Górniczy Vol. 58 nr 6, s. 30-38

Lee R., 2011: Potential railway world heritage sites in Asia and the Pacific. York University Institude of Railway Studies & Transport History Working Papers, s. 1-20

Liszaj T., Kastelik M., 2011: Zabytkowe dworce w Polsce, Wyd. Dragon, Bielsko-Biała, ss. 112

Majewski J., 2000: Koleje wąskotorowe w układach lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 4(4), s. 153-171

Masłowski A., 2009: Dworzec Główny w Gdańsku. Kategoria obiekty. iBedeker [dostęp 21.07.2015]

Orbasli A., Woodward S., 2008: A Railway „Route” as a Linear Heritage Attraction: The Hijaz Railway in the Kingdom of Saudi Arabia. Journal of Heritage Tourism, Vol. 3, Issue 3, s. 159-175

Rohrscheidt A.M. von., 2008: Turystyka kulturowa. Fenomen. potencjał. Perspektywy. Wyd. KMB DRUK i Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM, Gniezno, s. 477

Rohrscheidt A.M. von., 2009: Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu wolsztyńskiego. Turystyka Kulturowa, Nr 9/2009, s. 53-61

Wanhill S., 2000: Mines – A Tourist Attraction: Coal Mining in Industrial South Wales, Journal of Travel Research 39 (1), s. 60-69

Wendt J.A., 2000: Dostępność komunikacyjna ośrodków władzy wojewódzkiej. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, s. 183-204

Stachowiak M., 2013: Nowy Dworzec Poznań Główny. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny, Nr 10(264)/2013, Wydawnictwo miejskie Poznania, s. 24-25

Świtała-Trybek D., 2014: Lokomotywy i wagoniki górnicze jako pamiątki historii oraz atrakcje turystyczne. Turystyka Kulturowa nr 8, s. 33-50

Zeilinger S., 2001: The Works National Railway Museum, York. Technology and Culture, Vol. 42, Nr 4, October 2001, s. 760-763

Strona internetowa Banku Danych Lokalnych GUS [http://stat.gov.pl]

Strona internetowa ERIH [http://www.erih.net]

Strona internetowa UNESCO [http://whc.unesco.org]

Strona internetowa Kent&East Sussex Railway [http://www.kesr.org.uk]

Strona internetowa Stoomtram Hoorn – Medemblik [http://www.museumstoomtram.nl]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Katarzyna Anna Pukowiec


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642