Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów)

Piotr Kociszewski

Abstrakt


W obliczu wielu już szczegółowo omówionych zagadnień dotyczących turystyki kulturowej za przedmiot niniejszego opracowania przyjęto aspekt kształtowania oferty na rynku turystyki kulturowej, z punktu widzenia organizatora turystyki. Celem tekstu jest zatem ukazanie złożoności tego procesu, jak również podkreślenie znaczenia identyfikacji cech potencjalnych odbiorców. W części teoretycznej wskazano m.in. specyfikę funkcjonowania biur podróży – organizatorów turystyki (w aspekcie formalnym i funkcjonalnym). Pokazano również istotę tytułowego kształtowania oferty, podkreślając wagę jej postrzegania m.in. przez pryzmat poszczególnych faz imprezy turystycznej. Ponadto rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem, odnosząc kształtowanie oferty do potrzeb, możliwości i oczekiwań konkretnej grupy jej odbiorców i użytkowników – turystów seniorów. Przedstawiono wyniki badań empirycznych – sondażowych, przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród osób starszych w Warszawie, Łodzi i Poznaniu (n=610).


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; rynek; organizator turystyki; oferta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 2007, Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie [w:] Z. Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 7-54

Altkorn J., 1994, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Artyshuk O., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 9/2010, s. 4-24

Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Bańko M. (red.), 2007, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

BeckerCh., 1993, Kulturtourismus. Eine Einführung, [w:] Ch. Becker, A. Steinecke (red.) Kulturtourismus in Europa . Wachstum ohne Grenzen? ETI GmbH, Universitat Trier, Trier

Bondos I., 2013, Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, „Marketing i rynek”, nr 3/2013

Borkowski K., 2007, Pilot a grupa [w:] Z. Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 129-140

Buczkowska K., 2008, Turystyka Kulturowa. Przewodnik Metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wydawnictwo AWF, Poznań

Cybula P., 2005, Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa

Dziedzic E., Skalska T., 2012, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa

Encyklopedia zarządzania, 2015, http://mfiles.pl/pl/index.php/Nisza_rynkowa, 14.01.2015

Frydrykiewicz F., 2015, Betlej: zmienia się geografia wyjazdów, „Turystyka”, „Rzeczpospolita”, http://turystyka.rp.pl/artykul/1219858.html [5.02.2017]

Frydrykiewicz F., 2017, Jest projekt nowej ustawy dla biur podróży, „Turystyka”, „Rzeczpospolita”, http://turystyka.rp.pl/artykul/1307728.html [5.02.2017]

Gaworecki W. W., 2003, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Gołembski G., 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Gołembski G., 2007a, Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku [w:] G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13-27

Gołembski G., 2007b, Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych [w:] G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 28-65

Gołembski G., 2009, Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 245-340

Gospodarek J., 2006, Prawo w turystyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa

Griffin R. W., 2005, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Holloway J.Ch., 1990, The Business of Tourism, 3rd ed., Pitman Publishing, London

Jędrysiak T., 2008, Turystyka Kulturowa, Wydawnictwo PWE, Warszawa

Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF, Poznań, s. 36-58

Jurek Ł., 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa

Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa

Kachniewska M., 2006, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), 2006, Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, WSIiZ, Rzeszów

Kachniewska M., 2009, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie., wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kamińska N., 2017, Wszystko może być innowacją, „Wiadomości turystyczne”, nr 1, s. 10-11

Kociszewski P. (red.), 2013, Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka kulturowa”, nr 5(2013)

Kociszewski P. (red.), 2015, Wpływ pokolenia baby-boomer na turystykę (kulturową), Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka kulturowa”, nr 1(2015)

Kociszewski P., 2011b, Seniorzy jako turyści [w:] M. Kuczera (red.), Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, Creative Science, Kraków, s. 145-16

Kociszewski P., 2013, Turystyka seniorów jako nowy trend w turystyce – uwarunkowania oferty turystycznej dla seniorów [w:] P. Piotrowski (red.), Trendy w turystyce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wydawnictwo Proksenia, wydanie elektroniczne

Kociszewski P., 2016, Oferta turystyczna dla seniorów – jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania, rozprawa doktorska – wersja niepublikowana, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Konieczna-Domańska A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN

Koroluk S., 2006, Biuro podróży jako przedsiębiorca [w:] P. Cybula (red.), 2006, Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, s. 19-48

Kowalczyk A. (red.), 2008, Turystyka Kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, T.15, zeszyt 1-2, s. 163-186

Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza” w Warszawie, tom 7, s. 22-30

Kowalczyk A., 2011, Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, „Turystyka i Rekreacja”, tom 7, s. 13-26

Kowalczyk A., 2014, Od turystyki 3S do turystyki 3E. Czy to zmiana paradygmatu turystyki masowej [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), 2014, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 15-28

Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), 2013, Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Kusa R., 2008b, Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, „Ekonomia menedżerska", 2008, nr 3, s. 57-66

Lewandowska A., 2006, Produkt na rynku usług turystycznych [w:] A. Panasiuk (red.), 2006, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 74-92

Lisowski A., 2010, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – materiały z wykładu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Malchrowicz E., 2011, Polscy touroperatorzy turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 9/2011, s. 78-89

Michalska-Dudek I., 2016, Charakterystyka biur podróży w Polsce – touroperatorzy, prezentacja multimedialna – wykład, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, http://www.michalska-dudek.pl/pliki/PPwT6.pdf [23.12.2016]

Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 1/2008, Poznań, s. 4-21

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Proksenia / KulTour.pl, Kraków Poznań

Milewski D, 2006, Rynek usług turystycznych [w:] Panasiuk A. (red.), 2006, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24-44

Niemczyk A., 2010, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Niemczyk A., 2011, Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72 (660), s. 613-626

Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Niezgoda A., Jerzyk E., 2013, Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 475-489

Niezgoda A., Zmyślony P., 2006, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Panasiuk A., 2014a, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa

Panasiuk A., 2014b, Wymiary oferty na rynku turystycznym, „Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 46, s. 119-128

Panasiuk A., 2015, Struktura oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, „Ekonomia i Środowisko, nr 3(54)

Pawlicz A., 2012, E-turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pawlusiński R., 2007a, Gospodarcze aspekty turystyki [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 339-405

Pawlusiński R., 2007b, Biura podróży [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-180

Piśko S., 2017, Tajemnice Funduszu – fakty i wątpliwości, „Wiadomości turystyczne”, nr 1, s. 16-17

Podgórska J., 2003, Starość ma przyszłość, „Polityka”, nr 15, s. 3-15

Pojęcie „biuro podróży” w polskim prawie turystycznym, 2013, http://naprawie.blogspot.com/ 2013/11/pojecie-biuro-podrozy-w-polskim-prawie.html, 20.03.2015

Porter M. E., 1998, On Competition, Boston: Harvard Business Review Press

Przecławski K., 1993, Tourism as a subject of Interdisciplinary Research [w:] D. G. Pearce, R. W. Butler (red.), Tourism research, Critiques, and Challenges, Routledge, London, s. 9-13

Runge J. 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Segmentacja rynku, 2013, „Encyklopedia Zarządzania”, http://mfiles.pl/pl/index.php/ Segmentacja_rynku, 10.03.2015

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz. U. z 2013 poz. 829 ze zmn.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmn.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz. U. z 2014 r. poz. 196 ze zmn.

Walewska D., 2016, Turystyka: wielkie wakacje dzięki 500 Plus, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/Biznes/309119901-Turystyka-wielkie-wakacje-dzieci-dzieki-500-Plus.html [5.02.2017]

Włodarczyk B., Krakowiak B., Kultura i turystyka – wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Wołk Z., 1999, Społeczno-kulturalne uwarunkowania aktywności ludzi starszych, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i społeczny”, nr 1

Woszczyk P., 2009, Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów : stan obecny i perspektywy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, tom 231 – „Przyszłość demograficzna Polski”, Łódź, s. 403-417

Zmyślony P., 2001a, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy Turystyki”, XXIV (1-2), s. 21-30

Zmyślony P., 2001b, Wpływ sztuki filmowej na rozwój nowych produktów turystycznych w Polsce, „Problemy Turystyki”, XXIV (3-4), s. 21-30

[https://www.synonimy.pl/synonim/kszta%C5%82towa%C4%87/, 4.02.2017

[http://gwarminska.pl/strona/iii-konferencja-ksztaltowanie-oferty-turystycznej-regionu-warmii-i-mazur/, 4.02.2017].

https://mfiles.pl/pl/index.php/ Zarz%C4%85dzanie [5.01.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Piotr Kociszewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642