Turystyka dziedzictwa a proces kontrolowania w zarządzaniu

Szymon Czajkowski

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest kwestii zarządzania w turystyce dziedzictwa poprzez proces kontrolowania. Punktem wyjścia do rozważań będzie analiza różnych sposobów odnoszenia się do terminu dziedzictwa oraz wpływ zmieniających się sposobów postrzegania tego pojęcia na rozwój i kształtowanie się turystyki kulturowej. Następnie podkreślone zostanie znaczenie kontrolowania w zarządzaniu destynacjami turystyki dziedzictwa. Rzeczony proces jest ściśle połączony z etapem planowania. Powinien sprawdzać stopień realizacji wstępnych założeń i wpływać na ich ewentualną modyfikację. Jednocześnie organizatorzy turystyki dziedzictwa muszą dążyć do głębszego poznania oczekiwań i opinii odbiorców, w celu kreowania, odpowiadającej im oferty. Kwestią łączącą obie części artykułu będzie założenie, iż regularne wykorzystanie informacji zwrotnej od uczestników wyprawy, prócz możliwości lepszego dopasowania produktu turystycznego względem potrzeb zwiedzających, pozwoli także na dokładniejsze zrozumienie istoty dziedzictwa i jego funkcji. Kluczową kwestią jest poznanie emocji zachodzących pomiędzy turystą a prezentowanymi treściami. Zdaniem autora jest to cecha wyróżniająca turystykę dziedzictwa spośród innych typów podróży. Dlatego organizatorzy omawianej formy wypraw kulturowych, powinni regularnie kontrolować to, czy spełniają zaprezentowane kryteria.


Słowa kluczowe


turystyka dziedzictwa, dziedzictwo, zarządzanie, kontrolowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Barańska K., 2004, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Batko R., 2009, Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań

Drucker P., Zarządzanie XXI w., Wyd. MT Biznes, Warszawa 2009

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Griffin R. W., 1999, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S., 2014, Lokalne muzeum w globalnym świecie, Małopolski Instytut Kultury, Kraków

Hausmann A., 2012, Creating ‘buzz’: opportunities and limitations of social media for arts institutions and their viral marketing, „International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing Int. J. Nonprofit Volunt. Sect. Mark.” 17, p.173-182

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Klaś J., 2016, Misja instytucji kultury na przykładzie muzeum – po co jak ją tworzyć, „Zarządzanie w Kulturze”, 17, z. 1, s. 1-8

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Murzyn M., 2016, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na podstawie wartości, „Zarządzanie w Kulturze”, 17, z. 3, s. 195-213

Purchla J. 2007, Wstęp, [w:] M. Murzyn, J. Purchla (red.), Dziedzictwo kulturowe XXI wieku. Szanse i wyzwania, Wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków s. 9-12

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 6-24

Vollmuth H. J., 1993, Controling. Planowanie, Kontrola, Zarządzanie, Wyd. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”, Warszawa

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 2003 [dok elektr.], http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/ [odczyt: 31.12.2016]

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, 1972 [dok. elektr.], http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/konwencja/ [odczyt: 30.12.2016]

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, 2015 [dok. elektr.], https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9318/wytyczne_090915_final.pdf [odczyt: 14.02.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Szymon Czajkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018. ISSN 1689-4642