„Pan Jezus był Polakiem, a Matka Boska Litwinką” – implikacje konfliktu polsko-litewskiego i uwarunkowań politycznych na rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w Wilnie

Małgorzata Stefanowicz

Abstrakt


W artykule został przedstawiony fenomen kulturowy, jakim w kontekście wileńskim jest powstanie i rozwój zbioru popularnych wśród katolików na świecie praktyk religijnych znanych pod nazwą „kult Bożego Miłosierdzia”. W drugiej części pracy autorka, przez pryzmat teorii konfliktu, poszukuje odpowiedzi na pytanie czy i w jaki sposób ów kult mógł połączyć zwaśnione grupy etniczne współzamieszkujące od wieków jedną przestrzeń miejską – polską i litewską – na gruncie uniwersalnej, z założenia zdolnej do przełamania podziału etnicznego w mieście, praktyki religijnej. Autorka podejmuje też próbę wskazania czynników, które od okresu międzywojennego do czasów współczesnych udaremniały szanse rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia wśród mieszkańców litewskiej stolicy w formie zaproponowanej przez polską świętą – siostrę Faustynę, blokując tym samym szanse na rozwój ruchu turystycznego zorientowanego na promocję miasta i regionu jako światowego centrum Bożego Miłosierdzia.


Słowa kluczowe


Kult Bożego Miłosierdzia; Wilno; konflikt polsko-litewski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamowicz H., 2013, Czy w Wilnie powstanie Sanktuarium Jezusa Miłosiernego?, „Kurier Wileński”, 13 III, http://kurierwilenski.lt/2013/03/13/czy-w-wilnie-powstanie-sanktuarium-jezusa-milosiernego/, [18.05.2017]

Budyta-Budzyńska M., 2013, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa

Ciereszko H., 2013, Droga świętości ks. Michała Sopoćki, kierownika duchowego i spowiednika s. Faustyny, Wydawnictwo WAM, Kraków

Coser L.A., 2006, Konflikt z grupami zewnętrznymi a struktura grupowa, [w:] P. Sztompka, M. Kucia, (red.), Socjologia. Lektury, Kraków

Czaczkowska E. K., 2012, Siostra Faustyna. Biografia świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków

Dekretas dėl Dievo gailestingumo paveikslo perkėlimo (Dekret Metropolity wileńskiego kardynała Audrysa Juozasa Bačkysa o przeniesieniu obrazu Miłosierdzia Bożego) z dnia 8 marca 2004 roku (źródło: www.vilnensis.lt)

Kowalska F., 2005, Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje, [przekład z języka polskiego Inga Buškutė], Dialogo kultūros institutas, Vilnius

Kowalska F., 2005, Dzienniczek: miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa

Krahel T., 2014, Archidiecezja wileńska w latach II wojny światowej: studia i szkice, Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, t. 24, Białystok

Laukaitytė R., 2008, Archidiecezja wileńska w latach 1942-1944 pod władzą Mečislovasa Reinysa, „Biuletyn Historii Pogranicza”, nr 9

Lewandowska I., 2016 , Wileńska i krakowska twarz Bożego Miłosierdzia, „Kurier Wileński” 3 XII

Lewandowska I., 2017, Powrót franciszkanów wileńskich w stare mury swego klasztoru, „Kurier Wileński”, http://kurierwilenski.lt/2017/03/17/powrot-franciszkanow-wilenskich-w-stare-mury-swego-klasztoru/ , [17.03.2017]

Marszałek M. A. (oprac.), 2017, Wilno – Betlejem Bożego Miłosierdzia. Przewodnik po szlaku Miłosierdzia, Wydawnictwo Non omnis, Warszawa

Marszałek M. A., 2016, Kapłan według serca mego. Aktualność myśli formacyjnej bł. Ks. Michała Sopoćki w świetle obowiązującego prawa kościelnego – studium prawno-historyczne, Wilno

Matvejevas A. (reż.), Laimutytė I., Marszalek M. (scenariusz), 2015, Pasitikiu Tavimi (film dokumentalny), Vilniaus medija

Miknys R., 2007, Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na Litwie w pierwszej połowie XX w.: (wybrane problemy), Poznań

Paczkowska Cz., Wileńskie Gorzkie Żale wokół Obrazu Jezusa Miłosiernego, http://www.magwil.lt/archiwum/archiwum/2004/mmmw4/kwiec-1.htm, [18.05.2017]

Pietkiewicz M., Ufność w Miłosierdzie Boże nigdy nie zawodzi, http://www.tygodnik.lt/201613/bliska3.html, [23.05.2017]

Pilarczyk A., Mickiewicz R., 2005, „Miłosierdzie” wyrwane przemocą, „Kurier Wileński” 29 IX

Program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie z 2012 r. (źródło: www.awpl.lt)

Przemówienie Jana Pawła II z dnia 5 września 1993 w Wilnie wygłoszone podczas spotkania z Polakami w kościele Świętego Ducha [w:] Jan Paweł II, 2009, Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Część 3 – Austria, Niemcy, Włochy i inne kraje europejskie, tom XI, Wydawnictwo M, s. 632-636

Rasimas L. N., 2017, S. Skvernelis Pranciškonų vienuolyną Vilniaus senamiestyje atiduoda lenkų vienuoliams, http://www.propatria.lt/2017/03/premjeras-pranciskonu-vienuolyna.html, [20.05.2017]

Rothschild J., 1981, Ethnopolitics: a Conceptual Framework, New York

Światowa stolica Bożego Miłosierdzia w liczbach, 2016, http://www.pope2016.com/wiara/kosciol-w-polsce/sanktuaria/news,446725,swiatowa-stolica-bozego-milosierdzia-w-liczbach.html, [05 06 2017]

Wierzbicki A., 2008, Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa

www.awpl.lt

www.vilnensis.lt

Zavadzka A., 2017, Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie w okresie sowieckim (1944-1990), Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, t. 30, Białystok

Празаускас A. A., 1991, Межэтнический конфликт как разновидность социального конфликта, [w:] Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока, Москва


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Małgorzata Stefanowicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642