Uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów przyjeżdżających do Innsbrucka, Krakowa i Szczecina

Zbigniew Głąbiński

Abstrakt


Ze względu na postępujące na całym świecie, a w szczególności w krajach najbardziej rozwiniętych starzenie się społeczeństwa można zaobserwować rosnące zainteresowanie przedstawicieli nauki, praktyki jak i władz krajów i regionów. Z tego też powodu wśród częściej poruszanych problemów w literaturze międzynarodowej dotyczącej turystyki znajduje się aktywność turystyczna osób starszych. Mówi się, że w skali globalnej mamy do czynienia ze zjawiskiem szoku generacyjnego polegającego na zasadniczej zmianie zachowań seniorów. Wynika to z wkraczania w wiek emerytalny generacji urodzonej po II wojnie światowej, która cechuje się zasadniczo odmiennymi potrzebami, dążeniami i zachowaniami w stosunku do poprzednich pokoleń. Dokonano przeglądu literatury międzynarodowej i wskazano niektóre uwarunkowania wpływające na udział seniorów w turystyce na przykładach z różnych krajów. Wykorzystując istniejące koncepcje badawcze w niniejszym artykule podjęto próbę rozpoznania wybranych czynników wpływających na aktywność turystyczną seniorów na przykładzie trzech miast Innsbrucka, Krakowa i Szczecina. Wyniki badań ankietowych pozwoliły na wskazanie wybranych czynników wpływających na formy aktywności turystycznej podejmowanych przez seniorów odwiedzających wybrane miasta.

Słowa kluczowe


turystyka seniorów; aktywność turystyczna; motywy podróży

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 2012, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Studia i Monografie nr 56. AWF Kraków

Alén E., Domínguez T., Losada N., 2012, New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible Tourism, Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies. Kasimoglu M. (Ed.). In Tech

Alén, E., Nicolau, J. L., Losada, N., & Domínguez, T., 2014. Determinant factors of senior tourists’ length of stay. Annals of Tourism Research, 49, 19-32

Balderas-Cejudo, A., Rivera-Hernaez, O., Patterson, I. 2016, The Strategic Impact of Country of Origin on Senior Tourism Demand: the Need to Balance Global and Local Strategies. Journal of Population Ageing, s. 345-373

Batra A., 2009, Senior Pleasure Tourists: Examination of Their Demography, Travel Experience, and Travel Behavior Upon Visiting the Bangkok Metropolis. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. Volume 10. Issue 3, s. 197-212

Bąk I., 2013, Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Boksberger P., Laesser C., 2008, Segmenting the senior travel market by means of travel motivation – Insights from mature market (Switzerland). CAUTHE Council of Australian University Tourism and Hospitality Education, Gold Coast: Grifith University, s. 1-3

Bombol M., Słaby T. 2011. Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa

Cai L., Schwartz Z., Cohen E., 2001, Senior Tourist in the Holy Land. Journal of Teaching in Travel and Tourism, Vol. 1 (4), s. 19-33

Callan R. J, Bowman L., 2000, Selecting a Hotel and Determining Salient Quality Attributes: A Preliminary Study of Mature British Travelers. International Journal of Tourism Research, 2, s. 97-118

Carrigan, M., Szmigin, I., 2000, Advertising in an ageing society. Ageing and Society, 20 (1), 217-233

Chen S., C., Shoemaker S. 2014. Age and cohort effects: The American senior tourism market. Annals of Tourism Research 48, s. 58-75

Chen, C. F., Wu, C. C., 2009, How Motivations, Constraints, and Demographic Factors Predict Seniors. Asia Pacific Management Review, 14 (3), s. 301-312

Cho, V. 2010, A study of the non‐economic determinants in tourism demand. International Journal of Tourism Research, 12(4), s. 307-320

Dann G., 2001, Targeting Seniors the Language of Tourism. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, Vol. 8(3/4), s. 5-35

Dragan, A. 2011. Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Warszawa. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji

Dziedzic E., Skalska T., 2012, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce. Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki. Warszawa

Fleischer A., Pizam A., 2002, Tourism constraints among Israeli seniors. Annals of Tourism Research, Vol. 29, No. 1, s. 106-123

Global Health and Aging, 2011, Washington DC: National Institute on Aging, National Institutes of Health. NIH Publication no. 11-7737

Glover P., Prideaux B., 2009, Implication of population ageing for the development of tourism products and destinations. Journal of Vacation Marketing 15.1, s. 25-37

Głąbiński Z., 2014, Wybrane aspekty aktywności turystycznej seniorów w świetle badań jakościowych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych, [w:] B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, s. 69-94

Głąbiński Z., 2015, The Application of Social Survey Methods in Analysing the Tourist Activity of Seniors. Bulletin of Geography. Socio-economic Series (27) s. 51-65

Głąbiński Z., 2016, Analysing the tourism acxtivity of seniors by applying the method of participant observation. Bulletin of Geography. Socio-economic Series (33), s. 55-70

Gonzalez A.M., Rodriguez C., Miranda M.R., Cervantes M., 2009, Cognitive age as a criterion explaining seniors’ motivation. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 3, No 2, s. 148-164

Górna J., 2015, Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Prace Naukowe Akademii i im. Jana Długosza w Częstochowie, t. XV, nr 1, s. 153-166

Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2012, Aktywność turystyczna wielkopolskich seniorów. [w:] A. Rapacz (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 259, s. 54-63

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Środa-Murawska S., Biegańska J., 2014, Rodzina jako czynnik kształtujący aktywność turystyczną seniorów. [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki. Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 85-95

Gutkowska K., Słaby T., 2016, Możliwości rozwoju rynku usług dla rdzennej ludności wiejskiej w wieku 60 plus. Handel Wewnętrzny, (4 (363)), s. 44-55

Hillman W., 2012, Grey Nomads travelling in Queensland, Australia: social and health needs. Ageing and Society. s. 1-19. Available on CJO doi: 10.1017/S0144686X12000116

Hołowiecka, B., Grzelak-Kostulska, E., 2013. Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 291, s. 163 - 179

Horneman, L., Carter, R. W., Wei, S., Ruys, H., 2002, Profiling the senior traveler: An Australian perspective. Journal of Travel Research, 41(1), s. 23-37

Hsu C., Cai L., Wong K. 2007. A model of senior tourism motivation – Anecdotes from Beijing and Shanghai. Tourism Management, 28, 1262-1273

Huang L., Tsai H.T., 2003, The study of senior traveler behavior in Taiwan. Tourism Management, 24, s. 561-574

Huh C., Park S., H., 2010, Changes in Patterns of Trip Planning Horizon: A Cohort Analytical Approach. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19, s. 260–279

Hunter-Jones P., Blackburn A., 2007. Understanding The Relationship Between Holiday Taking and Self-assessed Health: An Exploratory Study of Senior Tourism. International Journal of Consumer Studies, 31 (5), s. 509-516

Jang S., Wu C.- M., E., 2006, Seniors travel motivation and the influential factors An examination of Taiwanese seniors. Tourism Management, 27 (2), s. 306-316

Jönsson C., Devonish D., 2008, Does nationality, gender and age affect travel motivation? A case of visitors to Caribbean island Barbados. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 25 (3-4), s. 398-408

Kazeminia A., Del Chiappa G., Jafari J., 2013, Seniors’ Travel Constraints and Their Coping Strategies. Journal of Travel Research. XX(X), s. 1–14

Kociszewski P. 2012. Produkty turystyki kulturowej dla seniorów – ewolucja i rewolucja (?). [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Kultura i Turystyka wspólne korzenie. Regionalna Organizacja Turystyczna woj. łódzkiego. Łódź. s. 293-308

Kohlbacher F., Sudbury L., Hofmeister A., 2011, Using Self-Perceived Age and the List of Values to Study Older Consumer in 4 Nations. Advances in Consumer Research Volume 39, s. 341-346

Kowalczyk-Anioł J., 2011, Turystyka polskich seniorów – efekty programu Calypso, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska, B. Włodarczyk (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, Wyd. UŁ, Łódź, s. 193-204

Kozak M., 2002, Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourist Management. Vol., 23, s. 221-232

Lee T., H., 2009, A Structural Model to Examine How Destination Image, Attitude and Motivation Affect the Future Behavior of Tourist. Leisure Sciences, 31, s. 215-236

Lehto, X. Y., O'leary, J. T., Lee, G., 2002, Mature international travelers: An examination of gender and benefits. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 9 (1/2), s. 53-72

Le Serre D., Chevalier C., 2012. Marketing travel services to senior consumers. Journal of Consumer Marketing 29/4, 262–270

Le Serre D., Legoherel P., Weber K., 2013, Seniors’ Motivations and Perceived Risks: A Cross-Cultural Study. Journal of International Consumer Marketing, 25, s. 61–79

Littrell M.A., Paige R.C., Song K. 2004, Senior travelers: Tourism activities and shopping behaviours. Journal of Vacation Marketing, Vol. 10, No 4, s. 348-362

Losada, N., Alén, E., Domínguez, T., and Nicolau, J. L. (2016). Travel frequency of seniors tourists. Tourism Management, 53, 88-95

McCormack, C., Cameron, P., Campbell, A., Pollock, K., 2008, ‘I Want to Do More than Just Cut the Sandwiches’: Female baby boomers seek authentic leisure in retirement. Annals of Leisure Research, 11(1-2), s. 145-167

McDougall L., 1998, Aging Baby Boomers and What it Means for Domestic Travel in the 21st Century. Travel – log. Statistics Canada - Catalogue no. 87-003-XIB, 1-9

Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce. Polska Agencja Promocji Turystyki. Warszawa

Morgan, N., Pritchard, A., Sedgley, D., 2015, Social tourism and well-being in later life. Annals of Tourism Research, 52, s. 1-15

Moscardo G., 2006, Third-age tourism. [In:] D. Buhalis, C. Costa (Eds.), Tourism Business Frontiers: consumers, products and industry. Elsevier. Oxford. UK, s. 30-39

Möller C., Weiermair K., Wintersberger E., 2007. The Changing Travel Behaviour of Austria’s Ageing

Population and its Impact on Tourism. Tourism Review, Vol 62, No 3+4, 15-20

Nielsen K., 2014, Approaches to seniors’ tourist behaviour. Tourism Review. Vol.. 69, No. 2, s. 111-121

Niewiedział D., 2008, Formalne i treściowe aspekty pojęcia aktywności ludzi starych. Polskie Forum Psychologiczne, Vol. 2, No. 13, s. 96-105

Niezgoda, A., Jerzyk, E., 2013, Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (32), s. 475-489

Nimrod G., 2008, Retirement and tourism. Themes in Retirees’ Narratives. Annals of Tourism Research, Vol. 35, No 4, 859-878

Nimrod G., Rotem A., 2010, Between Relaxation and Excitement: Activities and Benefits Gained in Retirees’ Tourism. International Journal of Tourism Research, 12, s. 65–78

Nyupane G., Andereck K., 2007, Understanding Travel Constrains: Application and Extension of a Leisure Constraints Model. Journal of Travel Research, 46(4), 433-439

Oh H., Parks S.C., DeMicco F. J., 2002, Age- and Gender-Based Market Segmentation: A Structural Understanding. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, Vol. 3(1) 2002, s. 1-20

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 2006, Statystyka, Elementy teorii i zadania, Wyd. Akad. Ekon., Wrocław

Panek A., 2007, Aktywność wolnoczasowa seniorów jako profilaktyka, terapia, jako sens i styl życia. Państwo i Społeczeństwo. Nr 3, 160-168

Patterson I., Pegg S., 2009, Marketing the Leisure Experience to Baby Boomers and Older Tourists, Journal of Hospitality Marketing & Management, 18:2-3, s.254-272

Patuelli R., Nijkamp P., 2016, Travel Motivations of Seniors: A Review and a Meta-Analytical Assessment. Quaderni - Working Paper DSE N° 1021. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2640877

Podemski K., Isański J. 2008. Niektóre problemy metodologiczne badań turystów i instytucji turystycznych. w: Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.). Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 2. UAM. Poznań. s. 141-150

Prayag G., 2012, Senior Travelers’ Motivation and Future Behavioral Intentions: Case of Nice. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29, s. 665-681

Sangpikul A., 2008, Travel Motivations of Japanese Senior Travelers’ to Thailand. International Journal of Tourism Research, 10, s. 81–94

Sedgley D., Pritchard A., Morgan N., 2006, Understanding older woman’s leisure: The value of biographical research methods. Tourism. Vol. 54, No. 1, s. 43-51

Shoemaker S. 2000. Segmenting the Mature Market: 10 Years Later. Journal of Travel Research, Vol. 39, 11-26

Sund, K. J., Boksberger, P., 2007, Senior and non-senior traveller behaviour: some exploratory evidence from the holiday rental sector in Switzerland. Tourism Review, 62 (3/4), 21-26

Śniadek J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. Gerontologia Polska. tom 15, nr 1–2, s. 21–30

Śniadek J., Zajadacz A., 2010, Senior citizens and their leisure activity: understanding leisure behaviour of elderly people in Poland. Studies in Physical Culture and Tourism. Vol. 17, No. 2 pp. 193-204

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2013. World Population Ageing 2013. ST/ESA/SER.A/348

Zimmer Z., Brayley R. E., Searle M.S., 1995, Whether to Go and Where to Go: Identification of Important Influences on Seniors’ Decision to Travel. Journal of Travel Research. 33, s. 3-9

Europe the best destination for seniors. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5977/attachments/1/translations/en/renditions/native [dd. 17.06.2017]

Ostrowski M., Pojęcie, rodzaje, rozwój historyczny pojęcia czasu wolnego. www.pastoralna.pl [d.d. 10.06.2017]

Sektor hotelowy i turystyczny Szczecin twoje miejsce dla biznesu www.szczecin.eu/sites/default/files/images/userfilesfile/INVEST/Sektor_hotelowy_i_turystyczny_2014.pdf [d.d. 18.06.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Zbigniew Głąbiński


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642