Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie)

Tomasz Duda

Abstrakt


Tematyczne szlaki kulturowe od wielu lat stanowią nierozłączny element przestrzeni turystycznej i krajobrazu kulturowego Polski i Europy. Stanowią one nie tylko zorganizowaną formę ochrony dziedzictwa, ale również kształtują świadomość regionalną oraz zwiększają znaczenie i atrakcyjność obszaru w kontekście ruchu turystycznego. Ich funkcjonowanie w przestrzeni publicznej postrzegane jest często jako przejaw dojrzałości społecznej i administracyjnej w kształtowaniu wizerunku regionu.
Przestrzeń turystyczna Pomorza Zachodniego delimitowana jest w największym stopniu przez walory przyrodnicze regionu oraz bezpośredni dostęp do pojezierzy i wybrzeży Morza Bałtyckiego. Od kilku lat prowadzone są jednak prace i podejmowane działania zmierzające do aktywizacji regionu na rzecz przywracania własnej tożsamości i budowania wizerunku bazującego na historycznym i kulturowym dziedzictwie. Doskonałym przykładem takich działań jest powstanie szlaku tematycznego bazującego na wielowiekowej odrębności Pomorza i jego świetności pod rządami książąt z dynastii Gryfitów. Szlak ma szansę stać się sztandarowym produktem przyczyniającym się nie tylko do umocnienia poczucia tożsamości regionalnej, ale przede wszystkim do rozwoju całorocznej przestrzeni turystycznej, niezależnej od zmasowanego ruchu ukierunkowanego na wypoczynek w rejonie pojezierzy i wybrzeża Bałtyku.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; szlaki dziedzictwa; przestrzeń turystyczna; Pomorze Zachodnie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek S. (red.), 2000, Międzyresortowy program edukacyjny na rzecz ochrony krajobrazu historycznego i właściwego kształtowania przestrzeni przyrodniczej i kulturowej Polski. Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego, [w:] S. Bednarek (red.) Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, wyd. DTSK, Wrocław

Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, wyd. AWF Poznań, Poznań

Czajkowski S., 2017, Turystyka dziedzictwa a proces kontrolowania w zarządzaniu. „Turystyka kulturowa” nr 1/2017, ss. 134-145

Duda T., Trocińska N., 2015, Poznaj smak pielgrzymowania – tradycje kulinarne i kreowanie nowych produktów na szlaku Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba. [w:] Włodarczyk, Stasiak (red.) Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Łódź

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Gaweł Ł., 2017, Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce. „Turystyka kulturowa” nr 1/2017, ss. 56-67

Głąbiński Z., 2008, Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej, wyd. Forum Turystyki Regionów, Szczecin

Jędrysiak T, 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. PWE, Warszawa

Kobyliński Z., 2011, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? Mazowsze Studia Regionalne, tom. I Analiza i studia, nr 7, Warszawa, s.21-27

Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów, [w:] G. Gołembski (red.) Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 39-52

Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. „Turystyka Kulturowa” nr.3/2011, ss. 14-27

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5 (2), Łódź, s. 87-103

Mazur Z., 2000, Dziedzictwo wyłączne, podzielone, wspólne. [w:] Z. Mazur (red.) Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Instytut Zachodni, Poznań

Merski J., Kościelniak J., 2005, Szlaki turystyczne i ich rola w upowszechnianiu kultury, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wyd. WSE, Warszawa, s. 61

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. Millenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, „Folia Turistica” nr 21, 2009, s. 71-94

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, wyd. Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2012, Coordination of tourist thematic routes – analysis of selected Polish and European Systems, „Turystyka kulturowa” nr 1/2012, s. 97-121

Ngamsomsuke W., Hwang T., Huang C., 2011, Sustainable Cultural Heritage Tourism Indicators. International Conference on Social Science and Humanity IPEDR vol.5 (2011), Singapore, ss. 516-520

Orzechowska-Kowalska K., 2003, Zasady tworzenia Europejskich Szlaków Kulturowych, Turyzm, 13 (2), s. 69-78

Orzechowska-Kowalska K., 2014, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy w Polsce, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 46, s. 112-118

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego. „Turystyka kulturowa” nr 11/2015, ss. 6-25

Parzonko A., 2010, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki regionów – na przykładzie Kurpiowszczyzny, [w:] Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.) Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, wyd. WSTiJO, Warszawa

Puczkó L., Ratz T., 2007, Trailing Goethe, Humbert and Ulysses; Culture Routes in Tourism, [w:] Richards G. (red.) Cultural Tourism. Global and Local Perspectives, The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork

Rogacki H., 2003, Przesunięcia w strukturze i hierarchii miast województwa zachodniopomorskiego w latach 1810-2000, „Przegląd Zachodniopomorski” T. XVIII. Z.4. Rozprawy i Studia, Szczecin

Rosenfeld R.A., 2008, Cultural and Heritage Tourism, Municipal Economic Development Tool Kit, Washington, ss.1-14

Rymar E., 1995, Rodowód książąt pomorskich, t. 1 i 2, wyd. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin

Stasiak A., 2007, Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny? [w:] P. Kuleczka (red.) Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, materiały konferencyjne, wyd. Zarząd Główny PTTK, Warszawa, s. 45-54

Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, wyd. Difin, Warszawa

Uglis J., 2010, Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, [w:] Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.) Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, wyd. WSTiJO, Warszawa

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm” 21/1-2, Łódź, s. 59-66

Wojciechowska J., 2003, Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.) Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, projekt SAPARD, Warszawa, s. 152-159


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Tomasz Duda


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642