Globalny Kodeks Etyki w Turystyce a ochrona różnorodności biokulturowej

Krzysztof Kasprzak

Abstrakt


Globalny Kodeks Etyki w Turystyce wskazuje na ścisłe związki występujące między gospodarką turystyczną, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz społecznym oddziaływaniem turystyki. Obowiązki etyczne turystów dotyczą zarówno relacji z innymi turystami, członkami lokalnych społeczności, jak i ze środowiskiem przyrodniczym i krajobrazem. Dominujący obecnie model rozwoju gospodarczego doprowadził do znacznego pogorszenia jakości życia w skali globalnej. Z tego powodu promować należy rozwój wymagający nowego stylu życia na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i politycznej. W takiej sytuacji kodeksy zalecające np. etyczne działania w turystyce na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym, czy lokalnym nie mają sensu. Będą kolejnymi nieznanymi akademickimi dokumentami, które niczego nie zmienią. Skupiając się na jednostkowych rozwiązaniach, zmarnują tylko swój potencjał. We wszystkich programach edukacyjnych, a nie tylko związanych z turystyką, celowe jest wprowadzanie perspektywy etycznej.

Słowa kluczowe


rozwój zrównoważony; turystyka zrównoważona; różnorodność biokulturowa; kodeks etyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About the Man and the Biosphere Programme, http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/about-mab/, [22.06.2018]

Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r., Dz. U. z 1996 r., Nr 120, poz. 564 [Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawionej), sporządzonej w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r., Dz. U. z 1996 r., Nr 120, poz. 565]

Global Code of Ethic for Tourism, Ethic and Social Responsibility, UNWTO World Tourism Organization, www.ethic.unwto.org [data dostępu: 17.06.2018]

Kalinowska A., 2011, Dla trwałości życia – różnorodność biologiczna a dobrostan ludzkości, [w:] A. Kalinowska (red.), Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Warszawa, s. 11-19

Kasprzak K., Kostecka J., 2015, Encyklika kryzysu i nadziei, „Polish Journal for Sustainable Development”, Rzeszów, nr 19, s. 49-60

Kasprzak K., Raszka B.. 2017, Remediacja, restytucja retardacja i zrównoważony rozwój – analiza krytyczna. Esej, [w:] G. Malina (red.), Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, s. 39-66

Kazimierczak M., 2006, Kodeksy etyczne szansą dla turystyki?, „Idō – Ruch dla Kultury”, Rzeszów, nr 6, s. 11-20

Kazimierczak M., 2007, Etyczny wymiar turystyki jeszcze nie-zrównoważonej, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, seria: Monografie, nr 379, s. 49-59

Kazimierczak M., 2009, Turystyka zrównoważona synonimem turystyki zorientowanej etycznie, „Studia Periegetica”, Poznań, nr 3, s. 9-23

Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach, UNEP/GRID-Warszawa, www.gridw.pl [data dostępu: 17.06.2018]

Kodeks etyki pracownika naukowego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2017, Komisja do Spraw Etyki w Nauce, wyd. II

Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 [Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 191]

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r., Dz. U. Nr 184, poz. 1532 [Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r., Dz. U. Nr 184, poz. 1533]

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018

Kulczycki E., 2017a, Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, numer specjalny poświęcony parametryzacji w polskiej nauce, nr 1, s. 7-16

Kulczycki E., 2017b, Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, numer specjalny poświęcony parametryzacji w polskiej nauce, 1(49), ss. 63-78.

Morżoł I., 2011, Ochrona różnorodności biologicznej i kulturowej na obszarach dziedzictwa kulturowego UNESCO, [w:] A. Kalinowska (red.), Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Warszawa, s. 45-58

Ojciec Święty Franciszek, 2015, Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom, Wydawnictwo M, Kraków

Olaczek R., 2006 (2007), Milenijna Ocena Ekosystemów - czy nowy Raport U’Thanta?, [w:] T. S. Olszewski, R. Afranowicz, K. Bociąg (red.), Współczesne kierunki badań botanicznych – w 80. rocznicę urodzin Pani Profesor Hanny Piotrowskiej, „Acta Botanica Cassubica”, nr 6, s. 23-32

Olczyk M., 2013, Moralne aspekty turystyki, „Teologia i Moralność”, Poznań, nr 1, s. 211-231

Pawłowska K., 2008, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu: partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., Dz. U. z 2007 r., Nr 96, poz. 634

Raszka B., Kalbarczyk E., Kasprzak K., Kalbarczyk R., 2016, Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2016

Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, projekt z 29 lipca 2016 r

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r., Dz. U. Nr 144, poz. 850 [Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 211]

Weiner J., 1999, Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Krzysztof Kasprzak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642