Zrównoważona turystyka miejska jako nowe, niezbędne podejście do rozwoju turystyki kulturowej. Przykład Torunia

Alicja Maria Lewandowska, Justyna Chodkowska-Miszczuk

Abstrakt


Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonej turystyki miejskiej w kontekście wzbogaconej m.in. o aspekt ekologiczny turystyki kulturowej. Autorki zadecydowały, że obszarem badawczym będzie miasto Toruń, a dokładniej jego ścisłe centrum. Ze  względu na wielkość jednostki osadniczej, położenie geograficzne, podejmowane przez władze samorządowe inicjatywy związane z ideą rozwoju zrównoważonego oraz dziedzictwo kulturowe; miasto stało się wręcz wzorcowym obszarem badawczym. Badanie terenowe przeprowadzone w centrum miasta pozwoliło zbadać pozytywne i negatywne konsekwencje rozwoju turystyki w Toruniu oraz jednocześnie pozwoliło wykazać synergię proekologicznych i prokulturowych inicjatyw realizowanych w przestrzeni miasta.


Słowa kluczowe


turystyka zrównoważona; turystyka miejska; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bociek Z., 1997, Toruń - zespół staromiejski na liście światowego dziedzictwa UNESCO, Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Toruń, s. 1-60

Council of Europe, 1997, Tourism and Environment., Strasburg

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicyEN.pdf DoA: 20.05.2019r

Gądek-Hawlena T., 2012, Rola transportu lotniczego w obsłudze ruchu turystycznego

w aspekcie rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie miasta Krakowa, [w:] Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 119, Katowice, s. 111 https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_119.pdf DoA: 30.05.2019r

Hall C., Page J., 2001, The geography of tourism and recreation. Environment, place and space,

Routledge, London, s. 212 – 220

Hendel M., 2016, Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość

realizacji założeń turystyki zrównoważonej, „Marketing i Rynek”, nr 2, s. 13-19

Kachniewska M., 2012, Zastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu

zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiej, [w:] Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 119, Katowice, s. 47-51

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_119.pdf

DoA: 15.06.2019r

Kaczmarek S., Kowalczyk A., 2016, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i poturystycznych, „Folia Turistica”, nr 41 Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, s. 285-287

http://www.folia- turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf DoA:06.06.2019

Kazimierczak B., 2008, Zrównoważona turystyka miejska jako podstawa rewitalizacji miasta turystycznego w Wielkopolsce. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN, 2008B, s. 95-101

Kapera I., 2016, Terroryzm a ruch turystyczny i wybór destynacji turystycznych uwzględnieniem Polski, [w;] Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju, (red.) I. Kapera, M. Bajgier-Kowalska, Kraków, s. 17-18

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/12932/Turystyka_i_rekreacja_wspo%c5%82czesne_zagrozenia_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y DoA: 14.02.2019r.

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, tom 35, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii I Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 157-158

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/11/Kowalczyk_1.pdf

DoA: 30.05.2019r

Kowalczyk M., 2011, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki, [w:] „Człowiek i Środowisko”, tom 35, numer 3–4, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, s. 35-50

Kozak M.W., 2009, Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa, s. 31-48

Krupa J., 2014, Działania proekologiczne w turystyce szansą na jej zrównoważony rozwój, Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, nr 13, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 18 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-d2856214-9350-4a04-b6e9-bafe5968e90b DoA: 20.05.2019r

Kurek W., 2007, Historia turystyki, [w:] Turystyka, (red.) W. Kurek. PWN, Warszawa, s. 50- 66

Kurzak A., 2017, Rozprzestrzenianie się koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności hoteli i jej postrzeganie przez konsumentów, [w:] Współczesne oblicza turystyki, (red.) K. Borodako, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 132-133 http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf DoA: 25.05.2019r

Michałowski L., 2003, Turystyka i sposoby promocji miast, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego [EUROREG], Warszawa, s. 97-100 http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2003_4_michalowski.pdf DoA: 15.06.2019r

Mika M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] Turystyka, (red.) W. Kurek. PWN, Warszawa, s. 406-438

MPU Toruń, 2017, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, Część I - Diagnoza stanu i uwarunkowania rozwoju http://bip.mpu- torun.pl/specyfikacje/zalacznik%20nr%201%20-%20Diagnoza%20stanu%20i%20uwarunkowania%20rozwoju.pdf DoA: 25.05.2019r

Niemczyk A, 2013, Miasto – przestrzeń turystyczna Polaków, [w:] Turystyka Miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 147, Katowice, s. 94 https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_147.pdf

DoA: 20.05.2019r

Page S., 1995, Urban tourism, Routledge, London & New York, s. 178-179

Panfiluk E., 2011, Problemy zrównoważonego rozowju w turystyce, „Ekonomia i Zarządzanie”, Politechnika Białostocka, nr 2, Białystok, s.65

http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/157/en/2.2_panfiluk.pdf DoA: 23.05.2019r

Pawlicz A., Sidorkiewicz M., 2013, Ekologia jako podstawa innowacyjnego produktuhotelarskiego, [w:] Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, (red.) P. Dominik, Wydział Turystyki i Rekreacji AlmaMer Szkoła Wyższa, Warszawa, s. 201- 202

Prylińska M., 2009, City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych, „Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 4-11

http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2009_10_01.pdf DoA: 17.05.2019r

Remer J., 1965, Toruń – historia, ludzie, sztuka, Wydawnictwo Poznańskie, Toruń, s. 5- 9

Rohrscheidt A., Buczkowska-Gołąbek K., 2018, Dziesięć lat turystyki kulturowej w Polsce. Sukcesy i porażki, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 26-27 http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1012 11.07.2019

Sala J., 2012, Miasta jako cel podróży turystycznych w Polsce, [w:] Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 119, Katowice, s.24

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_119.pdf

DoA: 10.05.2019r

Seweryn R., 2013, Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa, [w:] Turystyka Miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 147, Katowice, s. 120-121

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_147.pdf

DoA: 20.05.2019r

Środa-Murawska S., Grzelak-Kostulska E., Biegańska J., Chodkowska-Miszczuk J., Rogatka K., Dąbrowski L., 2017, Leksykon współczesnego miasta, Gmina Miasta Toruń, Toruń, s. 21

Tomczykowska P., 2014, Turystyka kulturowa szansą na rozwój miasta kreatywnego. Przykład Bydgoszczy i Torunia, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 39-52 http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2014_02_03.pdf DoA: 17.05.2019r

Twardowski D., 2016, Problemy dojrzałych ośrodków turystycznych na tle koncepcji cyklu ewolucji obszaru turystycznego, „Problemy Rozwoju Miast”, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, rok XIII, zeszyt III, Kraków, s. 57, 62

http://obserwatorium.miasta.pl/wp- content/uploads/2016/03/Dawid_Twardowski_Problemy_dojrza%C5%82ych_o%C5%9Brodk%C3%B3w_turystycznych_na_tle_koncepcji_cyklu_ewolucji_obszaru_turystycznego_Problemy_Rozwoju_Miast.pdf DoA: 25.05.2019r

Wylon M., Kempa A., Słowy A., Chodkowska-Miszczuk J., 2018, Wyzwania transportu miejskiego wobec studentyfikacji – przykład Torunia, Studia Ekonomiczne i Regionalne, vol. 11, nr 4, s. 90-109.

Vienna on Foot Raport, 2017, Facts and Figures about Pedestrian Traffic in Vienna, s. 5-23. https://www.mobilitaetsagentur.at/publikationen-und-studien/, DoA: 23.07.2019 r

www.bip.torun.pl, 9.07.2019

www.bdl.stat.gov.pl, 9.07.2019

www.bip.mpu-torun.pl, 9.07.2019

www.torun.pl, 15.05.2019


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Alicja Maria Lewandowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642