Zrównoważona turystyka miejska w kontekście turystyki kulturowej

Anna Królikowska-Tomczak, Aleksandra Machnik

Abstrakt


Współczesna turystyka miejska charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką rozwoju, co dla wielu obszarów docelowych turystyki stanowi szansę rozwoju funkcji turystycznej i osiągania korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, podczas gdy w innych destynacjach staje się zarzewiem konfliktu na linii turyści – społeczność lokalna. Antycypowaniu zagrożeń rozwoju turystyki miejskiej może sprzyjać koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki – poddawana w literaturze szerokiej dyskusji, analizie, zarówno krytycznej, jak i wskazującej jej mocne strony i przesłanki wdrażania we współczesnych destynacjach turystycznych, również miejskich. W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia miejskiej turystyki zrównoważonej, osadzonego w kontekście turystyki kulturowej. Ponadto, zadanie badawcze stanowi określenie zakresu i stanu rozwoju zjawiska, wskazanie jego najważniejszych cech i określenie stopnia zaawansowania badań nad przedstawionym obszarem.


Słowa kluczowe


zrównoważona turystyka miejska; turystyka zrównoważona; turystyka miejska; wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aranburu Ibon , Plaza Beatriz i Esteban Marisol . 2016. Sustainable Cultural Tourism in Urban Destinations:Does Space Matter? Sustainability. 25 07 2016

Ashworth G. J. 1992. Is there an urban tourism? Tourism Recreation Research, no.17. 1992

Ashworth G. J. 1989. Urban tourism: an imbalance in attention. . [aut. książki] Cooper C.P. (red.). Progress in tourism, recreation and hospitality management, vol. 1. London : Belhaven, 1989, strony 33-54

Ashworth, G. and Page, S.J. . 2011. Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Journal of Tourism Management, no.32. 2011, strony 1-15

.

Bajdor, P. i Grabara, J. Turystyka zrównoważona – przegląd literatury i charakterystyka. . [aut. książki] W S. Nowak,red. Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki. Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

Buckley, R. 2009. Ecotourism. Principles & practices. Wallingford: CABI. 2009

Colomb, C. and Novy, J. 2017. Urban Tourism and its discontents. An introduction. [aut. książki] Colomb, C. and Novy, J. Protest and Resistance in the Tourist City. brak miejsca : Routledge, 2017

Commission European. 2013. European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations. Bruksela : European Commission, 2013

Development World Commission on Environment and. 1987. Our Common Future. Raport Brundtland. New York : Oxford, 1987

European Commission. 2016. The European Tourism Indicator System, ETIS toolkit for sustainable destination management. Bruksela : European Commission, 2016

Eurostat, European Commission. 2016. Urban Europe — statistics on cities, towns and suburb. Luxemburg:. Bruksela : Eurostat, 2016

Gontar B. i Gontar Z. 2016. Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT. Łódź : brak nazwiska, 2016

González Domingo Alejandro, Fosse Jérémie i Santos Lacueva Raquel. 2018. Tourism, mobilities and cities, The integration of sustainability in tourism policies of major European cities. Barcelona : Eco-Union, 2018

Hji-Avgoustis Sotiris i Achana Francis . A practical approach to city tourism sustainability 2002. Bolton Landing, NY : brak nazwiska, 2002. Proceedings of the 2002 Northeastern Recreation Research Symposium

Kachniewska Magdalena. 2012. Zastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji.). 2012, strony 45-59

Kowalczyk - Anioł Joanna i Zmyślony Piotr. 2017. Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa , www.turystykakulturowa.org. Nr 2/2017, marzec-kwiecień 2017

Kowalczyk Andrzej. 2005. Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne. 2005, strony s.155-197

Kowalczyk Andrzej, red. 2010. Turystyka Zrównoważona. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Kowalczyk-Anioł Joanna i Zmyślony Piotr. 2017. Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa. Nr 2/2017 ( marzec/kwiecień) 2017

Kowalczyk-Anioł Joanna. 2018. Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie. Prace Geograficzne, Zeszyt 154. 2018, strony 35-54

Kowalczyk-Anioł Joanna. 2015. Syndrom wenecki. Dysfunkcje współczesnej turystyki w miastach cennych kulturowo. [aut. książki] Durydiwka M. i Duda-Gromada K.(red). Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, . Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2015, strony s. 451-464

Królikowska-Tomczak, A. 2016. Implementation possibilities of a system for management and measuring of sustainable development of tourism in metropolitan areas: The case of Poznań agglomeration . . Ekonomiczne Problemy Turystyki. 2016, strony 185-195

Kruczek Z. 2018. Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa. Turystyka kulturowa. vol.3 2018

Niezgoda Agnieszka. 2006. Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006

Niezgoda Agnieszka., . 2006b. Rola mieszkańców obszaru recepcji turystycznej w rozwoju turystyki zrównoważonej. [aut. książki] red.Wodejko S. Gospodarka turystyczna a grupy interesu. Warszawa : strony 321-330

Nowacki Marek i inni. 2017. Strategie rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prace naukowe Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. 2017

Nowak Stefan i Franczak Agnieszka. 2013. Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki. Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach. 2013, strony 63-77

Paunovic Ivan . 2016. Serbian City Tourism: Benchmarking Indicators of Sustainable Tourism for Competitive and Sustainable Development. brak miejsca : Volgograd State Technical University, 2016

Pilarczyk Marta i Polgert Anna. 2019. Trendy zarządzania przestrzenią w metropoliach europejskich. red.Niezgoda Agnieszka i Nawrot Łukasz. Kierunki rozwoju współczesnej turystyki. Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2019, strony 13-24

Pender L., R. Shalper. 2008. Zarządzanie turystyką. Warszawa : PWE, 2008

Razali M. K. & Ismail H. N. . 2014. A sustainable urban tourism indicator in Malaysia. WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol 187, Sustainable Tourism VI. 2014

Rutty M. et al. (2014). 2014. The global effects and impacts of tourism. An overview.. Routledge, New York. [aut. książki] Hall M., Göosling, S. and Scott, D. The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability. New York : Routledge, 2014

Tourism Sustainability Group i European Commission. 2007. Report of the Tourism Sustainability Group: Action for more sustainable European Tourism. 2007

Turystyka zrównoważona w małych miastach w świetle badań ankietowych. Kowalczyk Małgorzata. 2013. 2013, Człowiek i Środowisko, strony 83-96

UNEP i UNWTO. 2005. Making tourism more sustainable. A guide for policymakers. Paris, Madrid : UNEP, UNWTO, 2005

UNWTO. 2015. 4th Global Summit on City Tourism, Conclusions. Madrid : UNWTO, 2015

UNWTO. Global Benchmarking for City Tourism Measurement. Madrid : UNWTO, 2014

UNWTO. Global Report on City Tourism - Cities 2012 Project. Madrid : UNWTO, 2012

UNWTO. 2004. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations ( A Guidebook). Madryt, Hiszpania : UNWTO, 2004

UNWTO. 2018. Tourism Highlights. 2018

Wheller, B. 1993. Susining the ego. . Journal of Sustainable Tourism. 1993, strony 121-129

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Kowalczyk Małgorzata. 2011, (3-4). 2011, (3-4), Człowiek i Środowisko, strony 35-50

Zajadacz, red. Alina i Młynarczyk Zygmunt. 2009. Turystyka zrównoważona. [aut. książki] red.Zajadacz Alina, Młynarczyk Zygmunt. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Poznań : Wydawnictwo UAM, 2009

Zmyślony Piotr. 2013. Internacjonalizacja zarządzanią funkcją turystyczną w dużym mieście. Prace Geograficzne, zeszyt 134, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków. 2013, strony 51-67

Piotr Zmyślony, Globalizacja i turystyka w miastach: korzyści i zagrożenia. [aut. książki] red. Alejziak Wiesław. Folia Turistica,Wydanie specjalne z okazji 35-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie „Z Warsztatów Mistrzów”. Kraków , 2011, strony 329-343

Piotr Zmyślony. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitarnych - przykład Poznania. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. nr 157, 2011

Żabińska Teresa. 2013. Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania.,. Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego W Katowicach,. 2013


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Anna Królikowska-Tomczak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642