Rola turystyki w rewitalizacji małych miast poprzemysłowych i regionów – studia przypadków Cork, Jeffersonville, New Albany i Regionu Walonii

Monika Paluch

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę przedstawienia znaczenia turystyki, w tym turystyki kulturowej, w procesie rewitalizacji małych miast poprzemysłowych i regionów. We wstępie dokonano ogólnej charakterystyki procesu rewitalizacji miast poprzemysłowych. Następnie omówiono działania, które były realizowane w Cork, Jeffersonville, New Albany i na terenie Regionu Walonii. Na koniec zaprezentowano miejsce turystyki w modelach rewitalizacji miast.

 


Słowa kluczowe


rewitalizacja; atrakcja turystyczna; dziedzictwo przemysłowe; Cork; Jeffersonville; New Albany; Region Walonii; turystyka kulturowa; turystyka industrialna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cristelle D., 2007, Le Bois du Cazier, [w:] T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Śląska Organizacja Turystyczna, Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, ss. 155 – 169

Domański B., 2001, Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim - prawidłowości i uwarunkowania, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Warszawa, ss. 51 – 59

Faulk D., 2006, The Process and Practice of Downtown Revitalization, [w:] Review of Policy Research, Vol. 23, Nr 2, ss. 625 – 645

Górczyńska M., 2008a, Europejskie Przykłady Rewitalizacji, Opracowanie wykonane dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa

Górczyńska M., 2008b, Rewaloryzacja przestrzeni a rozwój turystyki kulturowej (na przykładzie miasta Cork), [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 206 – 224

Janowski M., 2004, Dziedzictwo przemysłowe istotnym czynnikiem rozwoju walońskiej turystyki, [w:] T. Burzyński (red.), Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice ss. 93 – 98

Janowski M., 2007, Dziedzictwo przemysłowe - istotny czynnik rozwoju dla walońskiej turystyki, [w:] T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Śląska Organizacja Turystyczna, Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, ss. 59 – 65

Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, [w:] Turystyka Kulturowa, nr 6/2011, www.turystykakulturowa.org [data dostępu: 21.07.2014], ss. 17 – 35

Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2005, dokument rządowy, RCSS, Warszawa[w:]www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty% strategiczne/kpzk.pdf [data dostępu: 21.07.2014], (rozdział 3: Działania w celu poprawy zagospodarowania przestrzennego, 3.3.6 Obszary problemowe kraju)

Kopaliński W., 1999, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Muza S.A., Warszawa

Lechman G., 2006, Aspekt społeczno-ekonomiczny rewitalizacji, www.dpr.woj-pomorskie.pl [data dostępu: 07.10.2008]

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, 2004, Urząd Miasta Żyrardów, Żyrardów, [w:]www.zyrardów.pl/plik,4814,lokalny-program-rewitalizacji-miasta-zyrardowa-wersja-z-marca-2004-r.pdf [data dostępu: 20.06.2014]

Łaba M., 2009, Walonia przemysłowo – turystyczna, [w:] http://turystyka.interia.pl /swiat/news/ walonia-przemyslowo-turystyczna,1290918, [data dostępu: 31.05.2009]

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSH Milenium, Gniezno

Naziębło J., 2008, Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa a możliwości zagospodarowania turystycznego, [w:] W. Kaprowski, F. Midura, J.W. Sienkiewicz (red.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Almamer, Warszawa, ss. 215 – 221

Paluch M., 2009, Rola turystyki w rewitalizacji miast poprzemysłowych – przykład Żyrardowa, Praca magisterska, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, kps, przechowywany w Bibliotece Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 2003, Urząd mieszkalnictwa i budowy miast, Warszawa

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2005 - 2013, 2005, Firma Marketingowa HEKTOR Sp. z o.o., Gmina Miejska Jarosław, Jarosław, [w:] http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?cid=2655&bip_id=5959 [data dostępu: 20.06.2014]

Stasiak A., 2009, Zabytki techniki i przemysłu, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa

Szymczak M. (red.), 1979, Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Monika Paluch


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642